Charakterystyka naturalnych zagrożeń występujących podczas eksploatacji kopalniach-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka naturalnych zagrożeń występujących podczas eksploatacji kopalniach-opracowanie - strona 1 Charakterystyka naturalnych zagrożeń występujących podczas eksploatacji kopalniach-opracowanie - strona 2 Charakterystyka naturalnych zagrożeń występujących podczas eksploatacji kopalniach-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław, .
Wydział Geoinżynierii
Górnictwa i Geologii
ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU:
PODZIEMNE MAGAZYNY I SKŁADOWISKA I. Charakterystyka naturalnych zagrożeń występujących podczas eksploatacji w podziemnych kopalniach rud cynku i ołowiu.
II. Charakterystyka naturalnych zagrożeń występujących podczas eksploatacji w podziemnych kopalniach węgla kamiennego.
Prowadzący Wykonali
W zakładach górniczych występuje szereg zagrożeń naturalnych, do których należą: Zagrożenie tąpaniami, Zagrożenie metanowe, Zagrożenie wyrzutami gazów i skał, Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, Zagrożenie wodne, Zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia. Tąpnięcie - oznacza gwałtowne wyładowanie energii sprężystej nagromadzonej w górotworze, objawiającej się drganiami górotworu, niosącymi znaczną energię, połączone ze zjawiskami akustycznymi i falą uderzeniową; zjawisko to powoduje zniszczenie struktury skał stropu, spągu lub pokładu z równoczesnym dynamicznym przemieszczeniem skał do wyrobiska oraz powoduje zniszczenie lub uszkodzenie obudowy wyrobiska lub maszyn i urządzeń.
Wyrzutami gazów i skał nazywa się wyrzuty dwutlenku węgla i skał, metanu i skał lub mieszaniny tych gazów połączone ze zniszczeniem struktur skał. Pył węglowy - oznacza ziarna węgla przechodzące przez sito o wymiarach oczka 1 x 1 mm.  
Strefa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego obejmuje wyrobiska górnicze znajdujące się w zasięgu do 300 m w polach niemetanowych lub do 500 m w polach metanowych od miejsca możliwego zapoczątkowania wybuchu pyłu węglowego.
Zagrożenie wodne- oznacza możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzającego niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników.  
Zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia w podziemnych zakładach górniczych oznacza występowanie w wyrobiskach oraz w pomieszczeniach na powierzchni, związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu, pyłu całkowitego lub respirabilnego o stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne wartości, określone w odrębnych przepisach

(…)

… spągowe najczęściej występują w skałach o dużych naprężeniach tektonicznych. Tąpania te są bardzo niebezpieczne ze względu na to, że stanowią niezabezpieczoną powierzchnię.
2. ZAGROŻENIE METANOWE
WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Metan (CH4), znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany to najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem.
Metan powstaje…
… są równocenne (kąty pomiędzy wiązaniami wynoszą 109°28') i bardzo słabo spolaryzowane, co w połączeniu z brakiem wolnych par elektronowych jest powodem względnej trwałości chemicznej tego związku. Może on uczestniczyć tylko w typowych dla alkanów reakcjach (np: spalanie).
Do celów laboratoryjnych metan można otrzymać w wyniku prażenia octanu sodu z wodorotlenkiem sodu:
CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 Inną…
… i stratygrafii złoża.
Ważną rolę w nasyceniu górotworu metanem odgrywa nadkład. Zarówno metan jak i dwutlenek węgla powstały w warunkach wysokich ciśnień i temperatur i związane były z długofalowym procesem uwęglania. Metan występuje jako:
- metan wolny, wypełniający pory i szczeliny
- metan sorbowany chemicznie i fizycznie
Czynniki umożliwiające wybuch metanu:
Odpowiednia zawartość gazu w powietrzu Obecność…
… geologiczne przerywające ciągłość pokładu, części te mogą być zaliczone do różnych kategorii zagrożenia metanowego. 3. Części pokładu o zróżnicowanej metanonośności można zaliczyć do różnych kategorii zagrożenia metanowego, przy czym granice między częściami pokładu zaliczonymi do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego powinny uwzględniać przebieg izolinii metanonośności o wielkościach określonych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz