Zagrożenia, sprzęt ochrony osobistej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia, sprzęt ochrony osobistej - omówienie - strona 1 Zagrożenia, sprzęt ochrony osobistej - omówienie - strona 2 Zagrożenia, sprzęt ochrony osobistej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ZAJĘCIA SPECJALIZUJĄCE.
I/ BHP, ZAGROśENIA, SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ.
1/ PODSTAWOWE PRZEPISY BHP POD ZIEMIĄ I NA POWIERZCHNI.
HAŁAS:
a/ równowaŜny poziom hałasu nie moŜe przekroczyć 85 dB.
( 8h lub na tydzień),
b/ maksymalny poziom hałasu nie moŜe przekroczyć 115 dB.
c/ szczytowy poziom hałasu nie moŜe przekroczyć 135 dB.
PowyŜej stosować ochronniki słuchu.
PYŁ:
Norma dla pyłu 2mg SiO2/ m3. SiO2 – krzemionka.
P1, P2, P3 – klasy masek pyłowych.
P1- do 4 NDS, P2 – od 4 NDS do 10 NDS, P3 – od 10 do 20 NDS.
NDS – najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia.
Kat. ZagroŜenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia.
A/ stosowanie P1 zabezpiecza przed pyłami szkodliwymi dla zdrowia.
B/ stosowanie P2 lub P3 zabezpiecza.
C/ P1, P2, P3 nie zabezpieczają.
CIĘśARY:
CięŜar przenoszony przez jednego pracownika nie moŜe przekraczać:
1) 30 kg – przy pracy stałej,
2) 50 kg – przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość
powyŜej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.
Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg,
powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika
przypadała masa nie przekraczająca:
1) 25 kg – przy pracy stałej,
2) 42 kg – przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500 kg.
POWIERZCHNIA:
Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie moŜe być mniejsza niŜ:
1) 3 m w świetle – jeŜeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;
2) 3,3 m w świetle – jeŜeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;
TEMPERATURA MINIMALNA:
1/ praca lekka i biurowa 18 oC , 2/ praca fizyczna 14 oC.
1
2/ UśYCIE SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH.
Podział : a) oczyszczający ( filtrujący) – chroni pod pewnymi warunkami
b) izolujący – działa nie zaleŜnie od składu powietrza.
1/ Pogi
- POG 8 chroni gdy:
a) TLEN – min 17%
b) TLENEK WĘGLA – max. 1%
c) DWUTLENEK WĘGLA – max. 2%
d) INNE GAZY TOKSYCZNE (H2S, SO2, NO i inne) – max 0,05%
POG 8 chroni nie mniej niŜ 60 min.
- POG 10 – zasada podobna
RÓśNICE- obudowa
- lepszy wymiennik ciepła ( niŜsza temperatura powietrza wdychanego),
inny zawór wydechowy.
2/ / APARATY IZOLUJĄCE – nie zaleŜnie od składy atmosfery kopalnianej.
- wszystkie mają pochłaniacz CO2 ( sodowe i wapniowe).
W-70 ( RATOWNICZY)
- czas działania 4 godz.
- waga 14 kg
- maska twarzowa
AU 9
- czas działania 60 min
- waga 4,8 – 5 kg
- spoczynek do 5 godz.
- ustnik, ściskacz nosa lub maska
SR 100
- czas działania60 min
- waga
- spoczynek 5 godz.
- ustnik, ściskacz nosa.
2
3/ ZAGROśENIA NA KOPALNI.
A/ GAZOWE:
PODZIAL ZE WZGLĘDU NA DZIALANIE NA CZŁOWIEKA.
obojętne
konieczne
Tlen
O2 Azot
duszące
N2
Metan
CH4
Wodór
trujące
Dwutlenek CO2 Tlenek
CO
węgla
węgla
Siarkowodór H2S
H2
Etan
C2H6
Gazy szlachetne -
Dwutlenek
SO2
siarki
Tlenek azotu NO
Dwutlenek
NO2
azotu
Podział ze względu na wybuchowość.
Gazy
Nie wybuchowe
--------------------------------------------------AZOT
TLEN
DWTLENEK
WĘGLA
TLENEK
AZOTU
GAZY

(…)

… w sąsiednim zakładzie
górniczym,
6) w sąsiedztwie pola poŜarowego,
7) po wystąpieniu w ścianie zawału, tąpnięcia, poŜaru, wybuchu pyłu węglowego,
wybuchu metanu, wyrzutu gazów i skał oraz wdarcia wody
- wymaga zezwolenia właściwego organu nadzoru górniczego.
13/ ZABUDOWA ELEMENTÓW OBUDOWY INDYWIDUALNEJ W ŚCIANIE.
- moŜe być drewniana, stalowa lub mieszana.
- moŜe być podłuŜna, poprzeczna i w trójkąt…
… W GÓRNICTWIE.
STOPNIE
A/ zagroŜenia tąpaniami – 3 stopnie.
B/ zagroŜenie wodne - 3 stopnie.
C/ zagroŜenia wybuchem, wyrobiska w polach metanowych – 3 stopnie.
KATEGORIE
D/ ZagroŜenie metanowe - 4 kategorie.
E/ ZagroŜenie wyrzutami gazów i skał – 2 kategorie.
F/ ZagroŜenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia – 3 kategorie.
KLASY
G/ ZagroŜenie wybuchem pyłu węglowego – 2 klasy.
H/ ZagroŜenie radiacyjne…

zagroŜenia wyrzutami metanu i skał.
Do kategorii zagroŜonych wyrzutami metanu i skał zalicza sie równieŜ pokłady węgla
kamiennego lub ich części, skłonne do występowania wyrzutów metanu i skał,
w których stwierdzono intensywność desorpcji metanu większa niŜ 1,2 kPa,
4
C/ KLASY ZAGROśENIA WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO.
„KLASA A”- zalicza się pokłady węgla lub ich części, wraz z wyrobiskami tam
drąŜonymi…
… odcinkami jest < niŜ 100 m.
MIEJSCA MOśLIWEGO ZAPOCZĄTKOWANIA WYBUCHU PYŁU WĘGLOWEGO.
1/ roboty strzałowe
2/ urabiania węgla
3/ gdzie jest CH4 w ilości co najmniej 1,5%
4/ pył węglowy w ilości 500g/ m3
5/ pola poŜarowe
6/ zbiorniki węgla
7/ składy MW
8/ pokłady zagroŜone tąpaniami , III i IV kat. ZagroŜenia metanowego
Środki zapobiegające powstawaniu pyłu węglowego to: zraszanie, zmywanie, opylanie.
W wyrobiskach zaliczonych klasy A lub B
utrzymuje się strefy zabezpieczające przed przeniesieniem się wybuchu.
W strefach zabezpieczających zmywa się woda lub opyla pyłem kamiennym
wyrobiska na całym ich obwodzie na długości co najmniej 200 m
od miejsc moŜliwego zapoczątkowania wybuchu pyłu węglowego.
Zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym w strefie
zabezpieczającej, oznaczona zgodnie z PN…
… dopływu powietrza, wyrównanie ciśnień.
Intertyzacja – wtłaczanie gazów ( azotu, CO2 ,CH4, gazy spalinowe )
6
( po wtłoczeniu za tamą powstaje stęŜenie nie wybuchowe).
4/ UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY.
A/ Poszkodowany nieprzytomny.
Wezwij pomoc,
- Gdy oddycha: ułóŜ w pozycji bocznej,
- Gdy nie oddycha:
1/ wykonaj 2 wdmuchnięcia – sprawdź tętno,
- gdy tętno - jest kontynuuj sztuczne oddychanie,
- gdy tętna brak:
a/ wykonuj sztuczne oddychanie i masaŜ serca w stosunku 2:30,
b/ co 4 cykle sprawdź tętno i oddech,
c/ gdy tętno się pojawi przerwij masaŜ.
Sprawdzanie tętna na tętnicy szyjnej.
B/ KRWOTOKI:
1/ Powstrzymać krwotok – nałoŜyć opatrunek,
2/ Gdy krwotok nie moŜna opanować – opatrunek uciskowy
WAśNE:
- koniecznie zapisać godzinę załoŜenia opatrunku uciskowego.
C/ Złamanie otwarte kończyn:
- załoŜyć opatrunek,
- usztywnić nie zmieniając połoŜenia kończyny.
D/ Złamanie zamknięte:
- unieruchomić kończynę bez przemieszczania jej.
E/ Zwichnięcie – tak samo jak wyŜej.
F/ Poparzenie termiczne:
- schłodzenie miejsca przez około 20- 30 minut – do ustąpienia bólu,
- później załoŜyć opatrunek jałowy.
G/ PoraŜenie prądem:
- odłączyć źródło napięcia lub suchym drewnem
(lub drąŜkiem plastikowym) dosłownie odrzuć…
… spiętrzenia urobku,
e/ tasty co 70m,
f/ rurociągi ppoŜ- hydrant do 20m, gaśnice: proszkowe i pianowe,
VI/ WENTYLACJA.
38/ BHP DOTYCZĄCE WENTYLACJI.
Prędkość prądu powietrza w wyrobiskach w polach metanowych, z wyjątkiem komór, nie
moŜe być mniejsza niŜ 0,3 m/s, a w wyrobiskach z trakcja elektryczna przewodowa w
tych polach - nie mniejsza niŜ 1 m/s.
2. Przy stosowaniu śluz wentylacyjnych w wyrobiskach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz