zagrożenia dla bezp RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 6888
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagrożenia dla bezp RP - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzi je dr Jolanta Rytel. Notatka zawiera 17 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie zagrożenia narodowego i jego typologia, zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP, zagrożenia polityczne bezpieczeństwa narodowego RP, zagrożenia militarne bezpieczeństwa narodowego RP, zagrożenia ekonomiczne bezpieczeństwa narodowego RP, zagrożenia społeczne bezpieczeństwa narodowego RP, zagrożenia ekologiczne bezpieczeństwa narodowego RP, zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego RP.SPIS TREŚCI 1. Wstęp - 3
2. Pojęcie zagrożenia narodowego i jego typologia. - 4
3. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP. - 9
3.1. Zagrożenia polityczne bezpieczeństwa narodowego RP. - 10
3.2. Zagrożenia militarne bezpieczeństwa narodowego RP. - 13
3.3. Zagrożenia ekonomiczne bezpieczeństwa narodowego RP. - 18
3.4. Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa narodowego RP. - 20
3.5. Zagrożenia ekologiczne bezpieczeństwa narodowego RP. - 23
3.6. Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego RP. - 26
4. Podsumowanie. - 28
5. Bibliografia - 30
1.WSTĘP
Rozpoczynając rozważania na temat potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej należy rozpocząć je od przypomnienia definicji bezpieczeństwa w ogóle a bezpieczeństwa narodowego w szczególności. W dalszej części pracy zostanie przedstawiona przyjęta przez autora typologia zagrożeń oraz teoretyczna, w oparciu o dostępne źródła ich charakterystyka. W trzeciej części zostaną przedstawione zidentyfikowane przez autora rzeczywiste zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Współczesne definicje leksykalne określają bezpieczeństwo jako: stan pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz jego poczucia oraz wskazują na brak zagrożenia i ochronę przed niebezpieczeństwami. Najbardziej ogólną definicję bezpieczeństwa zawierać może sponsorowany przez UNESCO Słownik nauk społecznych, które hasło to wyjaśnia; „W najbardziej dosłownym znaczeniu bezpieczeństwa jest identyczne z pewnością i oznacza brak zagrożenia fizycznego lub ochronę przed nim”. W naukach społecznych bezpieczeństwo w najbardziej ogólnym znaczeniu obejmuje zaspokojenie takich potrzeb jak istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, , niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju.
Bezpieczeństwo ma charakter podmiotowy, a będąc naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak powoduje niepokój i stan zagrożenia. Dlatego każdy z wymienionych podmiotów stara się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, aby usuwać lub przynajmniej oddalać zagrożenia i eliminować własny lęk, obawy, niepokój, niepewność. Brak zagrożenia stanowi jeden - istotny ale nie jedyny aspekt bezpieczeństwa. Zagrożenie należy odnosić do sfery świadomości danego podmiotu (człowieka, grupy społecznej, narodu lub narodów). Będzie więc ono oznaczać pewien stan psychiki lub świadomości wywołany postrzeganiem pewnych zjawisk jako niekorzystne lub niebezpieczne. Szczególnie istotne są tutaj oceny formułowane przez dany podmiot, gdyż leżą one u podstaw działań podejmowanych w celu umacniania jego bezpieczeństwa.

(…)

…, transgranicznym oddziaływaniem zewnętrznym. Coraz większym wyzwaniem staje się również groźba rozprzestrzenienia broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Na skutek szybko postępującej globalizacji procesów gospodarczych potęguje się oddziaływanie zagrożeń o charakterze ekonomicznym. Głównym ich nośnikiem są korporacje transnarodowe oraz transgraniczne przepływy kapitałowe, zwłaszcza o charakterze…
… czyli demonstracja siły lub też naruszenie granicy państwa.
Analizując potencjalne zagrożenia militarne bezpieczeństwa Polski można wskazać jeszcze na zagrożenie uderzeniem rakietowym oraz zmasowanym uderzeniem z powietrza na wielką skalę. To pierwsze zagrożenie mogłoby mieć miejsce w sytuacji, gdy nasze terytorium leżałoby w zasięgu środków przenoszenia broni masowego rażenia lub środków konwencjonalnych państwa…
… program „Na żywo” z dnia 20 maja 2004 roku potwierdził, że nie ma w naszym kraju większego problemu ze zdobyciem koniecznych do działalności terrorystycznej materiałów .
Kolejnym zagrożeniem jest proliferacja broni masowego rażenia. Coraz więcej państw zaliczanych do mniej rozwiniętych a więc i o mniejszej stabilności politycznej weszła już w posiadanie broni rakietowej o średnim zasięgu. Część z nich wyprodukowała już głowice nuklearne a pozostałe do tego dążą. Należy również pamiętać o broni chemicznej i biologicznej, która jest dużo łatwiejsza do wyprodukowania i dużo tańsza. Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia należy również rozumieć w ten sposób, że dostęp do nich mogą mieć lub wkrótce uzyskać organizacje terrorystyczne, co zdecydowanie zwiększa skalę zagrożeń asymetrycznych. Ponadto przez broń…
… spokoju w tym zakresie. Wszystkie te zagrożenia dotyczą również naszego kraju.
Grupy przestępcze starają się wykorzystywać różnice między krajami w zakresie prawa bankowego, inwestycyjnego i karnego. Najczęściej spotykanymi formami międzynarodowej przestępczości zorganizowanej są: pranie brudnych pieniędzy, handel bronią, narkotykami oraz materiałami rozszczepialnymi, korupcja polityków i działaczy…
… węgla i produkujących tlen. Skutkuje to zmianami klimatycznymi, wyrażającymi się zwiększeniem obszarów dotkniętych suszą oraz topnieniem części pokrywy lodowej w okolicach biegunów. Niszczenie powłoki ozonowej (freon) prowadzi do wzrostu szkodliwego promieniowania ultrafioletowego.
Aczkolwiek w społeczeństwie polskim, zwłaszcza po 11 września 2001 roku przeważa obawa przed zagrożeniem terroryzmem nad lękiem przed zatruciem środowiska naturalnego. Natomiast nie można stwierdzić, że takie lęki nie istnieją w ogóle. Generalnie przeważa obawa przed zagrożeniami globalnymi natomiast maleje przed zagrożeniami w skali mikro. Zdaniem T. Burgera nasze społeczeństwo odczuwa obawę przed dziurą ozonową, natomiast lęk przed kwaśnymi deszczami wyraźnie zmalał. Stan świadomości ekologicznej…
…,
• dyskryminacja płci,
• manipulacja świadomością i psychiką za pośrednictwem środków masowego przekazu,
• ograniczanie wolności mediów,
• nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia, fundamentalizm religijny,
• patologie społeczne (przestępczość, terror, struktury mafijne, narkomania, epidemie społeczne, prostytucja, alkoholizm, analfabetyzm, masowe bezrobocie, rodziny dysfunkcjonalne),
• masowe migracje,
• alienacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz