Zagadnienia ze statystyki.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia ze statystyki. - strona 1 Zagadnienia ze statystyki. - strona 2 Zagadnienia ze statystyki. - strona 3

Fragment notatki:

Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa oparta jest o: Postulaty nałożone na funkcję prawdopodobieństwa.
  Badacz odrzucił hipotezę zerową, że średnia w populacji ma warto ś ć m0 na rzecz hipotezy alternatywnej, że ś rednia w populacji jest większa od m0. Test przeprowadzono na poziomie istotno ś ci 0,05 . W tej sytuacji: Zmiana hipotezy alternatywnej na taką, zgodnie z którą średnia w populacji jest różna od m0, może spowodować zmianę tej decyzji.
Zmniejszenie poziomu istotności może spowodować zmianę tej decyzji.
  Cecha populacji X ma rozkład normalny N(m,σ). Jaki rozkład ma statystyka Studenta z n-1 stopniami swobody.
  Cecha populacji X ma rozkład normalny N(m,σ). Jaki rozkład ma statystyka Studenta z n-1 stopniami swobody.
  Cecha populacji X ma rozkład normalny N(m,σ). Przyjmujemy, że estymatorem wariancji σ 2 jest statystyka   jakie ma własno ś ci ten estymator? Jest asymptotycznie nieobciążony.
Jest zgodny.
  Cecha populacji X ma rozkład normalny N(m,σ). Przyjmujemy, że estymatorem wariancji σ 2 jest statystyka jakie ma własno ś ci ten estymator? Jest zgodny.
Jest nieobciążony.
  Cecha populacji X ma rozkład normalny N(m,σ). Przyjmujemy, że estymatorem warto ś ci oczekiwanej m jest ś rednia próby X n . Jaką własno ma ten estymator? Jest najefektywniejszy.
Ma rozkład normalny.
Jest zgodny.
Jest asymptotycznie nieobciążony.
  Cecha X ma rozkład normalny N(m,σ). Jaki rozkład ma statystyka   Chi kwadrat z n stopniami swobody
  Cecha X ma rozkład normalny N(m,σ). Jaki rozkład ma statystyka Chi kwadrat z n � 1 stopniami swobody. Cecha X ma rozkład normalny N(m,σ). Jaki rozkład ma statystyka Chi kwadrat z n stopniami swobody.
  Cecha X ma rozkład normalny N(m,σ). Jaki rozkład ma ś rednia z próby     Cecha X ma rozkład normalny N(m,σ). Przyjmujemy że estymatorem wariancji σ 2 jest statystyka jakie ma własno ś ci ten  estymator? Jest zgodny.
Jest nieobciążony.
Jest najefektywniejszy.
  Cecha X populacji ma rozkład normalny N(m,σ). Przyjmujemy, że estymatorem warto ś ci oczekiwanej m jest ś rednia z próby X n . Jaką własno ś ć ma ten estymator? Ma rozkład normalny.
Jest najefektywniejszy. Jest zgodny.
Jest asymptotycznie nieobciążony.
 
Decyzja o wyborze rodzaju testu do oceny zróżnicowania rozkładów zależy od:


(…)

… współczynnika korelacji zależy od:
Liczności prób.
Skali cech.
Podlegania cech korelowanych rozkładowi normalnemu.
Równico wariancji korelowanych cech.
 
Dla cech w skali nominalnej możliwe jest:
Wyznaczanie mody, jej częstości i krotności.
Wyznaczanie elementu minimalnego i maksymalnego.
 
Dla cech w skali porządkowej możliwe jest:
Wyznaczanie mody, jej częstości i krotności.
Wyznaczanie centyli.
Wyznaczanie…
… cechy są w skali:
Nominalnej.
 
Współczynnik korelacji Spearmama można stosować w przypadku, gdy obie cechy są w skali:
Porządkowej.
Przedziałowej, ale nie podlegają rozkładowi normalnemu.
 
Współczynnik korelacji zmiennych losowych X i Y wyraża się wzorem
 
Współczynnik zmienności wyraża się wzorem
 
W trakcie analizy skupień wykorzystuje się następujące metody przekształcania odległości pomiędzy…
… losowych X i Y wyraża się wzorem
 
Moment zwyczajny rzędu k (k>1) zmiennej losowej X zapisujemy symbolem
 
Ocenę zależności statystycznej pomiędzy określonymi cechami (parametrami) w postaci analitycznej, tzn. wzoru umożliwia:
Analiza korelacji kanonicznej.
Analiza regresji.
 
Odchylenie ćwiartkowe wyraża się wzorem
 
Odchylenie przeciętne wyraża się wzorem
 
Prawo wielkich liczb Bernoulliego podaje warunki przy których
Prawdopodobieństwo zdarzenia może być oceniane przez częstość jego występowania.
 
Prawo wielkich liczb Chinczyna podaje warunki przy których:
Średnia arytmetyczna zmiennych losowych z prawdopodobieństwem bliskim wartości przyjmuje warto wartość mało różniącą się od m.
 
Prawa wielkich liczb dotyczą:
Zbieżności według prawdopodobieństwa.
 
Przedział ufności dla współczynnika…

Liczby 0, 0, 4, 5, 6 są danymi statystycznymi cechy X. Ile wynosi wartość Średnia tej cechy?
 
3
Liniowej regresji II rodzaju zmiennej losowej Y względem zmiennej losowej X dotyczy zależność:
 
Lokalne twierdzenia graniczne podają warunki przy których:
Rozkład dwumianowy może być aproksymowany rozkładem Poissona lub rozkładem normalnym.
 
Losowe błędy pomiarów czy obserwacji, losowe odchyłki wartości…
… cechy wyrobów od nominalnej jej wartości, losowe zakłócenia w kanale nakładające na przesyłane kanały podlegają rozkładowi:
Normalnemu.
 
Moment centralny rzędu k zmiennej losowej X zapisujemy symbolem
 
Moment centralny rzędu k zmiennej losowej X względem liczby rzeczywistej c zapisujemy symbolem
 
Moment centralny rzędu k+l zmiennych losowych X i Y wyraża się wzorem
 
Moment rzędu k+l zmiennych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz