Zagadnienia z zarządzania 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia z zarządzania 2 - strona 1 Zagadnienia z zarządzania 2 - strona 2 Zagadnienia z zarządzania 2 - strona 3

Fragment notatki:


1. Zarządzanie organizacją jako proces decyzyjny, funkcje menedżera w zarządzaniu organizacją - Podejmowanie decyzji jest istotą procesu zarządzania aby móc podejmować decyzje musi być spełniony szereg warunków z których trzy mają decydujące znaczenie - sytuacja decyzyjna tzn. taka która zmierza do dokonania wyboru - autonomia decyzyjna tzn. władanie środkami do realizacji decyzji - podstawy informacyjne tzn. dysponowanie informacjami o zasobach i warunkach działania . W przedsiębiorstwie sytuacje decyzyjne pojawiają się na wielu płaszczyznach działania tego przedsiębiorstwa a więc przy zaopatrzeniu produkcji , magazynowaniu , finansach i marketingu . Decyzje podejmuje się też określając cele struktury, dobór ludzi i technologii. Autonomia decyzyjna formalnie przypisana jest właścicielowi przedsiębiorstwa. Właściciel może ją przekazać organom zarządzającym przedsiębiorstwem . Organ zarządzający jest zazwyczaj hierarchiczny tzn. występuje kilka poziomów decyzyjnych.. Informacje dotyczące zarządzania są pozyskiwane z wewnątrz i zewnątrz przedsiębiorstwa. Ich jakość bardzo często przesądza o trafności decyzji. Na organ zarządzania przedsiębiorstwem zatrudnia się zawodowych menedżerów. Oni dysponując majątkiem w ramach przyznanych im uprawnień zarządzają firmą. Przygotowują i podejmują decyzje związane z przyszłymi i bieżącymi działaniami przedsiębiorstwa . Menedżer to osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania . Menedżer musi dobrze poznać otoczenie swojej firmy ponieważ wszelkie zasoby ludzkie, finansowe, informacyjne czerpie z otoczenia. Menedżerów można podzielić wg. szczebla zarządzania i dziedziny. Zarządzanie organizacją to zestaw działań obejmujący planowanie, organizowanie, przewodzenie oraz kontrolowanie skierowany na cztery podstawowe rodzaje zasobów każdej organizacji; tj. zasoby ludzkie , finansowe rzeczowe informacyjne z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Istotą planowania w każdej organizacji jest wytyczanie jej celów oraz określanie sposobu i czasu ich realizacji Planowanie to swoisty drogowskaz przyszłych działań organizacji. Organizowanie to logiczne grupowanie działań i zasobów. Przewodzenie to procesy wykorzystywane w celu sprawnej współpracy członków organizacji dla osiągania celów organizacji. Kont rolowanie obserwowanie ewidencjonowanie i analiza stopnia realizacji celów oraz angażowania zasobów organizacji. Funkcje menedżera w zarządzaniu organizacją to: funkcja interpersonalna, decyzyjna, informująca.
2. Istota i geneza strategii w zarządzaniu or ganizacjami - Strategia (strategos) początkowo to słowo odnosiło się do działań militarnych a później stało się kluczową kategorią zarządzania i przeszło do ekonomii na podstawie dwóch czynników : teorii gier, znaczenia konkurencji. Za ojca strategii uważa się A. Chandler .

(…)

… i struktury aktywów i pasywów
VI etap: prognoza efektywności opcji strategii na podstawie mierników efektywności: NPV (wartość bieżąca netto) i IRR (wewnętrzna stopa zwrotu).

… Strategie najniższych kosztów i dyferencjacji jako ogólne strategie konkurencji.
Strategia najniższych kosztów podstawową bazą konkurencji są najniższe w sektorze koszty bez obniżania jakości wytwarzanych produktów co pozwala na skuteczna rywalizację z konkurentami w sektorze. Ma ona na celu minimalizację przeciętnych kosztów całkowitych przedsiębiorstwa. Podstawowymi źródłami uzyskiwania przewagi…
… ilościowych. Dają możliwość precyzyjnen
oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku.
Stanowią dobrą podstawę do planowania strategicznego. Ogólną ideą analizy portfelowej jest począwszy od analizy otoczenia i wnętrza organizacji, przez diagnozowanie istniejącego portfela produkcji budowa porfela docelowego.
1)MACIERZ BCG- została skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych…
… sektora. Odpowiedź zależy od celu analizy. Dla projektowania strategii sektor należy ocenić w skali bieżącej i przyszłej (za 5,10,15 lat).
25. Zastosowania mapy grup strategicznych w analizie konkurencji w sektorze.
Mapa grup strategicznych jest nowoczesną metodą analizy wewnętrznej struktury konkurencji i wiąże się z koncepcją grup strategicznych w przemyśle. W koncepcji grup strategicznych uznaje…
… jest prowadzenie prac analitycznych i prognostycznych zmierzających do oceny atrakcyjności sektorów i grup strategicznych, w których działa lub zamierza działać przedsiębiorstwo. Etapem wstępnym w procesie analizy otoczenia bliższego firmy jest delimitacja sektorów, w których firma działa lub działać zamierza i przebiega w 3 fazach.: Pierwsza faza - polega na wyodrębnieniu w całości firmy takich produktów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz