Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem - strona 1 Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem - strona 2 Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem - strona 3

Fragment notatki:

Pi_at-Borchuch. Notatka składa się z 6 stron.
Scharakteryzuj 4 podstawowe funkcje zarządzania (138-140) Planowanie - za najistotniejszą treść funkcji planowania uznaje się formułowanie celów organizacji, określenie sposobów ich osiągania oraz oraz niezbędnych do tego zasobów. Decydujące znaczenie ma tu dostęp do informacji oraz umiejętność ich przetwarzania na decyzję, których rezultatem jest wzorzec działania organizacji w określonym przedziale czasu, czyli planu na dany okres. Organizowani e - na proces organizowania składa się grupowanie działań i zasobów zmierzających do ustalania zbioru stosunków organizacyjnych, określających pozycję i rolę poszczególnych składników organizacji oraz procedur pełnienia tych ról, a także sieć kanałów komunikacji. Procedury pełnienia ról organizacyjnych przez uczestników organizacji przybierają formę regulaminów organizacyjnych, instrukcji i innych wzorców o różnych stopniach sformalizowania, dających się zastosować w różnych typowych sytuacjach, np. projektowanie stanowisk pracy, podział na wydziały czy też zakres kontroli. Motywowanie - przybierające dość często charakter przewodzenia, polega na pobudzaniu kanałami komunikacyjnymi ukształtowanymi przez stosunki organizacyjne członków organizacji do działania ukierunkowanego na osiąganie celów organizacji. Wykorzystuje się tu takie techniki i procedury jak: procedury kadrowo-płacowe dotyczące oceny i samooceny jednostek, grup pracowniczych i komórek organizacyjnych, procedury obsadzania stanowisk kierowniczych i awansowania pracowników, techniki identyfikacji i rozwiązywania konfliktów. Omawianą funkcję bardzo często wymienia się jako najważniejsza spośród podstawowych funkcji zarządzania. Kontrolowanie - jako funkcja zarządzania obejmuje stwierdzenie stanów rzeczywistych i porównanie ich z podstawą odniesienia, które stanowią przyjęte stany wzorcowe w celu ustalenia odchyleń i formułowania zaleceń, a następnie podejmowania działań kierowniczych zmierzających do korekty odchyleń od ustalonych wzorców. Zatem funkcja ta polega na pozyskiwaniu przez zarządzającego kontrolnych informacji sytuacyjnych o rzeczywistym przebiegu procesu wytwarzania towarów lub usług, na porównaniu ich z celami organizacji i następnie formułowanie zaleceń, co do motywowania, organizowania i planowania oraz wprowadzenia niezbędnych korekt. 2-scharakteryzuj podstawowe role menadżerskie (145) Role interpersonalne - związane z kontaktami z innymi ludźmi: Reprezentant - udział w uroczystym otwarci nowego zakładu. Przywódca - zachęcanie pracowników do zwiększania wydajności Łącznik - koordynacja działań dwóch grup projektowych

(…)

… zawodowym
3.scharakteryzuj teorie x i y (148-149) Maslowa (149-150) erg (150-151) dwuczynnikowa herzberga (151) i wzmocnienia (154)
Teoria X i Y (146-149)
D. McGregor sformułował teorię x i y która była oparta na całkowicie odmiennych założeniach
w teorii x podkreślał co następuje:
1. przeciętny człowiek nie lubi pracować i jeśli to możliwe stara się unikać pracy
2. większość ludzi wymaga zmuszenia…
… i rozpowszechnianie wiedzy
4. Kreowanie wartościowych efektów w postaci innowacji
5. Ciągła adaptacja do zmian zachodzących w otoczeniu i nieustanny rozwój
6. Weryfikacja i zmiana modeli myślowych pracowników
4.Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu i główne obszary jej odpowiedzialności (270)
społeczna odpowiedzialność biznesu- definiowana jest następująco:
* przestrzeganie prawa i prowadzenie rzetelnego…
… ona określone działanie. Teoria ta zakłada, że zachowanie człowieka może być objaśnione na podstawie konsekwencji, jakie to zachowanie wywołuje. Zachowanie ludzi pozwala także wyjaśnić prawo efektu, czyli koncepcję wskazującą na następującą zależność: zachowanie mające przyjemne lub pozytywne konsekwencje ujawniają większe prawdopodobieństwo ich powtarzania, a te, które mają nieprzyjemne albo negatywne…
… przystąpienia organizacji do sieci (250)
- globalizacja działalności gospodarczej
- atomizacja życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturowego
- wirtualizacja działalności gospodarczej
- specjalizacja umożliwiająca sprzedaż w sieci kluczowych kompetencji
- łatwiejszy dostęp do informacji i szybsza dyfuzja wiedzy jawnej
- możliwość i konieczność dzielenia się wiedzy w sieci
- szansa korzystania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz