Zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin - strona 1 Zagadnienia na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

Miara efektywności- realacja(iloraz) efektora do nakładu; 23.12.1988- w Polsce zmienił się system gosp. Przepis wznowił koncesje na prowadz własnej działalności. Podatki na używki, energetyka, militaria
Funkcjonowanie gospodarki (makroekonomia)- sektory instytucjonalne- to grupy krajowych jednostek instyt chartka się wspólną funkcją pełnioną w proc produkcji celem ekonomicznym oraz rodzajem prowadzonej działalności; wyróżniamy: sek gospodarki domowej, przedsiębiorstwa, instytucji finansowych i ubezpieczeń, instyt rządowych i samorządów, inst niekomercyjnych, zagraniczny;
Produkt krajowy brutto (PKB)- wart wszystkich dóbr i usług finalnych wytworz przez wszystkie sektorowy inst na terenie danego kraju w pewnym okresie w cenach rynkowych; dóbr pośrednich nie odliczamy- ich wartość znajduje się w dobrze finansowym, ceny zawierają podatki pośrednie; prod globalne- zużycie pośrednie= wartość dodana brutto+ (podatki od prod-dotacje do prod) = PKB
Produkt narodowy brutto (PNB)- miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą. Pomijane są dochody obcokrajowców w danym państwie.
Budżet państwa- to plan finansowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki państwa w danym roku kalendarzowym. Pełni funkcje: fiskalną, redystytucyjną, stymulacyjną.
Podatki - to przymusowe, bezzwrotne, i nieodpłatne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo na podst przepisów prawa w celu uzyskania dochodów na pokrycie wydatków państwowych. Wyróżniamy: bezpośrednie (dochodowe-PIT, CIT,od wkładów kapitałowych, majątkowe- od nieruchomo, środ transp, gruntowy i leśny) i pośrednie (WAT, akcyza, od gier kasowych i zakładów wzajemnych)
Popyt -funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną dobra (towary i usługi), a ilością (liczbą sztuk) jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym czasie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową. Wraz ze wzrostem ceny danego dobra, zmaleje zapotrzebowanie na dobro, a wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie wzrośnie. Wielkość popytu - ilość dobra, które konsumenci zechcą zakupić w określonym czasie (np. w ciągu tygodnia, miesiąca, roku) po danej cenie. Popyt efektywny - chęć nabycia towaru poparta jest posiadaniem odpowiedniego ekwiwalentu. Popyt potencjalny - oznacza pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami dochodowymi. popyt indywidualny - określa wielkość popytu od strony pojedynczego, konkretnego podmiotu gospodarczego na określone dobro przy różnych cenach, popyt rynkowy - suma popytów indywidualnych, który obrazuje wielkość popytu wszystkich podmiotów gospodarczych na określone dobro przy różnych cenach.

(…)

… przez producentów przy określonej cenie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Podaż danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy spadek wielkości podaży. Poziom podaży, tak jak poziom popytu nie zależy tylko od ceny towaru. Czynniki wpływające na podaż poza ceną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz