Czynniki popytu i podaży, elastyczność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki popytu i podaży, elastyczność - strona 1 Czynniki popytu i podaży, elastyczność - strona 2 Czynniki popytu i podaży, elastyczność - strona 3

Fragment notatki:

Popyt - ilość dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym okresie po danych cenach. Ilość dobra którą nabywcy chcą kupić po danej cenie nazywa się ilością żądaną. W normalnych warunkach zachodzi ujemna relacja pomiędzy ceną a ilością towaru (Cena towaru wzrasta to ilość sprzedana maleje i na odwrót). Popyt nie jest ilością ale relacją.
Do określenia konkretnej ilości towaru sprzedanej przy danej cenie używa się pojęcia wielkości popytu, na wykresach będącym zwykle krzywą o nachyleniu ujemnym.
Prawo popytu rynkowego: wraz ze wzrostem ceny produktu, zmniejsza się, ceteris paribus, popyt na ten produkt, natomiast wraz ze spadkiem ceny popyt wzrasta.
Założenia do tego prawa:
jest rynek konkurencji doskonałej
sprzedawany towar jest jednorodny
ogólna ilość towaru, który może być sprzedawany w danym czasie i miejscu jest ograniczona
konsumenci znają korzyści, które mogą osiągnąć dzięki nabyciu i konsumpcji towaru
konsumenci dokonując zakupów niezależnie od siebie kierują się zasadą maksymalizacji korzyści (na podstawie informacji o cenie)
Pozacenowe czynniki określające popyt:
zmiana wysokości realnych dochodów
dobra normalne - wzrost dochodu - wzrost popytu
dobra niższego rzędu - wzrost dochodu - spadek popytu
poziom cen dóbr substytucyjnych - wzrost cen substytutów powoduje wzrost popytu na dane dobro
komplementarnych - wzrost cen dobra komplementarnego - spadek popytu na dobro
oczekiwania zmian cen i dochodów - podobnie jak zmiany tych czynników
indywidualne preferencje konsumentów (gusty, moda)
liczba konsumentów
Nietypowe krzywe popytu:
efekt „owczego pędu” - popyt na dobro wzrasta dlatego, że inni kupują dane dobro - potrzeba utożsamiania się z innymi konsumentami i ich stylem życia
efekt snobizmu - popyt na dane dobro maleje wskutek tego, że inni kupują te dobro - potrzeba wyróżnienia się, bycia odmiennym od innych.
efekt veblenowski - dotyczy dóbr prestiżowych - ich konsumpcja świadczy o statusie konsumenta, konsumpcja ostentacyjna, popyt będzie wzrastał wraz ze wzrostem cen
paradoks Giffena - - wzrost cen jakiegoś dobra, którego udział w ogólnych wydatkach jest wysoki powoduje spadek dochodów realnych - powoduje to wzrost popytu na to dobro, gdyż mimo wzrostu ceny jest ono dalej względnie tanie, co przy spadków dochodów realnych ma jeszcze większe znaczenie
Cenowa elastyczność popytu to stosunek względnej zmiany wielkości popytu na dane dobro, do względnej zmiany jego ceny. , gdzie
- współczynnik cenowej elastyczności popytu


(…)

… spowoduje spadek jego ceny i produkcji - spadnie też produkcja cynku - ceny cynku wzrosną, a popyt na niego spadnie
Definicja: Cenowa elastyczność podaży jest to stosunek (relacja) względnej zmiany podaży do względnej zmiany ceny.
Inaczej mówiąc jest to stosunek procentowej zmiany podaży do procentowej zmiany ceny.
Cenową elastyczność podaży wyraża się przy pomocy następującego wzoru:
Cenowa elastyczność…
… popytu na zmianę dochodów nazywa się dochodową elastycznością popytu.
Wyróżnia się:
dochody nominalne - wyrażone w jednostkach pieniężnych
dochody realne - wyrażają to, co można nabyć za dochód nominalny przy istniejącym poziomie cen.
Dochodowa elastyczność popytu określa o ile procent zmieni się popyt na towary gdy dochód konsumenta zmieni się o 1%.
Wyróżnia się:
dobra normalne (zwykłe) - gdy rośnie…
… zmiany podaży
podaż doskonale elastyczna
małe zmiany ceny wywołują nieograniczone zmiany ilości
(przypadek czysto teoretyczny)
Elastyczność podaży opisuje we wszystkich tych przypadkach reakcje producenta na zmianę ceny.
Zastosowanie elastyczności popytu i podaży:
Stan równowagi rynkowej występuje wtedy, gdy ilość dobra jaką kupujący chcą kupić po danej cenie równa jest ilości, którą sprzedający chcą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz