Zagadnienia egzaminacyjne.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia egzaminacyjne. - strona 1 Zagadnienia egzaminacyjne. - strona 2 Zagadnienia egzaminacyjne. - strona 3

Fragment notatki:

Roman Kiedrowski
Wymagania z makroekonomii na sprawdzian 2
Wymagany materiał obejmuje wykłady W3 – W6, z którymi koresponduje rozdz. 5
(od str. 152) oraz rozdziały 6, 8, 9 podręcznika Burda – Wyplosz „Makroekonomia”
I. Model wzrostu Solowa
1.
Empiryczne prawidłowości wzrostu w długim okresie - stylizowane fakty Kaldora
(podręcznik, str.153-154)
2.
Wyprowadzenie podstawowego równania modelu wzrostu Solowa (w wersji
dyskretnej) i trajektoria wzrostu kapitału na jednego zatrudnionego .
3.
Zbieżność trajektorii kapitału na jednego zatrudnionego do stanu stacjonarnego
- ilustracja geometryczna z objaśnieniami
4.
Stan stacjonarny (ustalony) modelu Solowa a wzrost równomierny. Wyjaśnienie,
dlaczego w stanie stacjonarnym sf (k )  (n  )k .
5.
Uzasadnienie, dlaczego w gospodarce opisanej modelem Solowa nie jest możliwy
trwały wzrost PKB i konsumpcji ( w wielkościach absolutnych) ze stopą wzrostu
wyższą od stopy wzrostu zatrudnienia.
6.
Konsumpcja na jednego zatrudnionego w stanie stacjonarnym – wyprowadzenie
wzoru plus ilustracja geometryczna.
7.
Złota reguła akumulacji kapitału – sformułowanie zadania maksymalizacji konsumpcji
na jednego zatrudnionego w stanie stacjonarnym i wyprowadzenie wzoru na
optymalną stopę oszczędności s  
8.
Wyznaczenie stanu stacjonarnego oraz optymalnej stopy oszczędności w modelu
Solowa z funkcją Cobba – Douglasa.
9.
Wpływ wzrostu stopy oszczędności (inwestycji) s na: kapitał, PKB i konsumpcję na
jednego zatrudnionego w stanie stacjonarnym – uzasadnienie
10. Dynamiczna efektywność i dynamiczna nieefektywność stanu stacjonarnego w
modelu Solowa
a
11. Postęp techniczny a wzrost równomierny – wyprowadzenie wzoru g  n 
i jego
1 
interpretacja.12. Istota kapitału ludzkiego. Wyprowadzenie wzoru y / y  k / k  h / h .
13. Istota konwergencji gospodarczej. Konwergencja gospodarek opisanych modelem
Solowa. Konwergencja a kapitał ludzki i infrastruktura.
1
II Rynek pracy i bezrobocie
1.
Ograniczenie budżetowe gospodarstwa domowego w kategoriach nominalnych i
realnych –płaca nominalna i realna. Linia budżetowa i jej interpretacja.
2.
Problem wyboru miedzy konsumpcją a czasem wolnym gospodarstwa domowego jako
zadanie optymalizacyjne. Ilustracja geometryczna tego zadania
3.
Zadanie wyboru gospodarstwa domowego a funkcja podaży pracy. Wyznaczanie
funkcji podaży pracy dla podanej funkcji użyteczności.
4.
Efekt substytucyjny i dochodowy wzrostu płacy realnej – ilustracje geometryczne z
komentarzem
5.
Funkcja popytu na pracę – związek z zadaniem maksymalizacji zysku
reprezentatywnego przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie, dlaczego jedna i ta sama krzywa
jest wykresem funkcji krańcowej wydajności pracy i funkcji popytu na pracę.
6.
Wyznaczanie funkcji popytu na pracę dla funkcji produkcji Cobba - Douglasa.
7.
Równowaga rynku pracy, gdy: a) podaż pracy jest stała (niezależna od płacy realnej),
b) podaż pracy jest rosnącą funkcją płacy realnej – ilustracje geometryczne z
komentarzem
8.
Definicja

(…)

… jest stała (niezależna od płacy realnej),
b) podaż pracy jest rosnącą funkcją płacy realnej – ilustracje geometryczne z
komentarzem
8.
Definicja bezrobotnego. Ilustracja geometryczna bezrobocia przymusowego i
dobrowolnego. Rynek pracy z uwzględnieniem związków zawodowych – ilustracja
geometryczna plus komentarz
9.
Bezrobocie frykcyjne a bezrobocie strukturalne. Sposoby walki z bezrobociem.
III Pieniądz…
… pieniądza (str.6.5, wykład 6)
2
4. Wyprowadzenie mnożnika pieniężnego (6.6) jako sumy wyrazów nieskończonego
ciągu geometrycznego. Interpretacja mnożnika pieniężnego i dyskusja założeń przy
jakich jest wyprowadzany
5. Baza monetarna. Źródła zmian bazy monetarnej - wyprowadzenie równania (6.9).
Sposoby finansowania deficytu budżetowego a zmiany bazy monetarnej.
6. Wyprowadzenie skonsolidowanego bilansu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz