Makroekonomia - Pomoce naukowe.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia -  Pomoce naukowe. - strona 1 Makroekonomia -  Pomoce naukowe. - strona 2

Fragment notatki:

1. Definicje PKB:
1) Wartość sprzedaży finalnej
2) Suma wartości dodanych
3) Suma dochodow z pracy i kapitału
2. PKB a PNB: PKB –opiera się na lokalizacji, wytworzone przez czynniki prod. na
terenie kraju; PNB – opiera się na własności, wytworzone przez czynniki prod.
ktorych właścicielem jest obywatel
3. Wyprowadzenie równań:
a)Y=C+I+G+X-Z, Y=(C-Cz)+(I-IZ)+(G-Gz)+X=Y=C_I+G+X-Z
C-całkowita konsumpcja, I-zakupy dóbr inwestycyjnych
G-zakupy dobr w przeznaczeniu finalnym
X-eksport, Z-import
b)Y=C+S+T, Y=C+Th+Sh+Tf+Sf=Y=C+S+T
S-całkowite oszczednosci w gospodarce, T-całkowite podatki
4. (S-I)+(T-G)=(X-Z), z rozkładow PKB, C+S+T=C+I+G+X-Z
Tożsamość pokazująca związki miedzy nadwyżkami lub deficytami sektora
prywatnego, rządu i handlu zagranicznego.
5.(X-Z)=(Y-A), A=C+I+G(absorpcja-całk. wydatki na dobra i usługi)
X-Z=Y-(C+I+G)=Y-A. Różnica miedzy eksportem a importem=różnicy
Miedzy suma dochodow uzyskanych w danym kraju, a wydatkami)
(Y-A=X-Z0) – kraj jest pożyczkodawca, (Y-A=X-Z spadek ceny
waluty (kursu) - umocnienie (aprecjacja) waluty krajowej
Ujemne saldo: nadwyżka popytu waluty nad podażą - wzrost ceny waluty (kursu) osłabienie (deprecjacja) waluty krajowej
9.Przyrost krańcowe i elast. w ujęciu ciągłym i dyskretnym:
stopy towarzyszy wzrost wynagrodzenia.
14. Wpływ wzrostu zatrudnienia (L) na poziom kapitału (K) i wynagrodzenia
(w)przy danej stopie procentowej (r).
Wzrost podaży pracy powoduje ustalenie się nowej rownowagi w punkcie B. Rośnie
krańcowa produktywność kapitału, a więc
krzywa Fk przesuwa sie w gorę. W nowym punkcie rownowagi B’ kapitał jest
większy, co powoduje zwiększenie
krańcowej wydajności pracy. Krzywa Fl przesuwa sie gorę, a wynagrodzenie w
wraca do pierwotnego poziomu.
18.Założenia modelu Solowa:
-PKB zależy od kapitału i zatrudnienia (pomijamy postęp techniczny). Zależność ta
opisana jest funkcją produkcji o stałych korzyściach skali.
-Krańcowa efektywność kapitału oraz krańcowa wydajność pracy maleją.
-Wydatki budżetu są rowne podatkom, a eksport jest rowny importowi, równanie
(S-I)+(T-G)=X-Z, zredukuje się do S=I
-Oszczędności=inwestycjom stanowią stała część PKB S=I=sY ( 0

(…)

….
wl-koszt leniuchowania,
w=w/p – praca.
29.Problem wyboru miedzy konsumpcja a czasem wolnym:
L,c=>0
Wybieramy najwyżej leżącą krzywą obojętności mającą dokładnie
jeden punkt wspolny z linią budżetową
30. Zadanie wyboru gospodarstwa domowego a funkcja podaży pracy. Efekt
substytucyjny i dochodowy wzrostu płacy realnej
a) substytucyjny-płaca realna rosnie z w1 do w2->mniej czasu wolnego->wiecej
s
czasu…

z taka stopa wzrostu jak zatrudnienie. Dopiero wowczas stałej wartości kapitału p.c.
odpowiadać będzie stałą wartość PKB p.c: Y*=f(K*) oraz stała wartość konsumpcji
p.c: c*=(1-s)y*. W stanie stacjonarnym PKB i konsumpcja rosna ze stopą równą
stopie wzrostu zatrudnienia. Im wyższa stopa oszczędności _ tym wyższy stosunek
kapitału do wielkości zatrudnienia(k*)
22. Dlaczego w gospodarce opisanej modelem Solowa nie jest możliwy trwały
wzrost PKB i konsumpcji ze stopą wzrostu wyższą od stopy wzrostu zatrudnienia?
y*=f(k*), c*=(1-s)y*, z tych równań wynika, że w stanie stacjonarnym PKB i
konsumpcja rosną ze stopą wzrostu równą stopie wzrostu zatrudnienia.
23.Konsumpcja na 1 zatrudnionego w stanie stacjonarnym:
24. Złota reguła akumulacji kapitału –
sformułowanie zadania maksymalizacji konsumpcji na jednego zatrudnionego…
… finalizowania płatności dokonywanych kartami płatniczymi,
kredytowymi,
czekami , przelewami bankowymi.
-ich oprocentowanie jest bardzo niskie lub zerowe
M2 – M1 + terminowe depozyty bankowe z nieograniczonym dostępem;
M3 – M2 + długoterminowe depozyty bankowe z ograniczonym dostępem,
depozyty w walutach
obcych, depozyty w instytucjach niebankowych np. ubezpieczenia na życie,
fundusze emerytalne itp.
W teorii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz