Wymagania egzaminacyjne - makroekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania egzaminacyjne - makroekonomia - strona 1 Wymagania egzaminacyjne - makroekonomia - strona 2 Wymagania egzaminacyjne - makroekonomia - strona 3

Fragment notatki:

Wymagania z makroekonomii na sprawdzian 2 Wymagany materiał obejmuje wykłady W3 - W6, z którymi koresponduje rozdz. 5 (od str. 152) oraz rozdziały 6, 8, 9 podręcznika Burda - Wyplosz „Makroekonomia” I. Model wzrostu Solowa 1. Empiryczne prawidłowości wzrostu w długim okresie - stylizowane fakty Kaldora (podręcznik, str.153-154) 2. Wyprowadzenie podstawowego równania modelu wzrostu Solowa (w wersji dyskretnej) i trajektoria wzrostu kapitału na jednego zatrudnionego . 3. Zbieżność trajektorii kapitału na jednego zatrudnionego do stanu stacjonarnego - ilustracja geometryczna z objaśnieniami 4. Stan stacjonarny (ustalony) modelu Solowa a wzrost równomierny. Wyjaśnienie, dlaczego w stanie stacjonarnym . k n ksf )() (δ  5. Uzasadnienie, dlaczego w gospodarce opisanej modelem Solowa nie jest możliwy trwały wzrost PKB i konsumpcji ( w wielkościach absolutnych) ze stopą wzrostu wyższą od stopy wzrostu zatrudnienia. 6. Konsumpcja na jednego zatrudnionego w stanie stacjonarnym - wyprowadzenie wzoru plus ilustracja geometryczna. 7. Złota reguła akumulacji kapitału - sformułowanie zadania maksymalizacji konsumpcji na jednego zatrudnionego w stanie stacjonarnym i wyprowadzenie wzoru na optymalną stopę oszczędności  s 8. Wyznaczenie stanu stacjonarnego oraz optymalnej stopy oszczędności w modelu Solowa z funkcją Cobba - Douglasa. 9. Wpływ wzrostu stopy oszczędności (inwestycji) s na: kapitał, PKB i konsumpcję na jednego zatrudnionego w stanie stacjonarnym - uzasadnienie 10. Dynamiczna efektywność i dynamiczna nieefektywność stanu stacjonarnego w modelu Solowa 11. Postęp techniczny a wzrost równomierny - wyprowadzenie wzoru i jego interpretacja.     1 a n g 12. Istota kapitału ludzkiego. Wyprowadzenie wzoru . h hk ky y/ / /     13. Istota konwergencji gospodarczej. Konwergencja gospodarek opisanych modelem Solowa. Konwergencja a kapitał ludzki i infrastruktura. II Rynek pracy i bezrobocie
1. Ograniczenie budżetowe gospodarstwa domowego w kategoriach nominalnych i realnych -płaca nominalna i realna. Linia budżetowa i jej interpretacja. Ograniczenie budżetowe wedle, którego konsument dokonuje wyborów poszczególnych dóbr i usług, jakie chce konsumować.
Płaca nominalna to ilość pieniędzy, którą to pracodawca przelewa do banku na konto swojego pracownika, czyli po prostu pensja, która wyrażona jest w konkretnych jednostkach pieniężnych na przykład w złotych.
Płaca realna jest to natomiast ilość produktów, jaką to można kupić za pieniądze, które stanowią płacę nominalną,
Linia budżetowa

(…)

… bezrobocia przymusowego i dobrowolnego. Rynek pracy z uwzględnieniem związków zawodowych - ilustracja geometryczna plus komentarz - Bezrobotnym jest każdy, kto jednocześnie: nie ma pracy, aktywnie ją poszukuje, gotowy jest podjąć pracę
N= L+U N-zasób pracy
L-zatrudnienie
U-bezrobocie
Z zasobu pracy wyklucza się młodzież szkolną, studentów, emerytów i rencistów oraz tych, którzy mogliby, ale nie chcą pracować.
- Bezrobocie przymusowe - niezdolność rynku pracy do osiągnięcia równowagi.
Przy płacy realnej w' chętnych do pracy jest L'', ale przedsiębiorstwa potrzebują i zatrudniają tylko L'. L''-L' bezrobocie przymusowe.
- Bezrobocie dobrowolne
Bezrobocie dobrowolne charakteryzuje się tym, że pracownik po utraceniu pracy nie decyduje się podjąć innego rodzaju pracy za mniejsze wynagrodzenie, lub nie godzi się na obniżenie płac (jako całość pewnej gałęzi przemysłu) do poziomu rentowności przy zachowaniu poprzedniego poziomu zatrudnienia i produkcji. Wykres (brak)
Rynek pracy z uwzględnieniem związków zawodowych - ilustracja geometryczna plus komentarz
Związki zawodowe mają dwa cele: wyższe płace realne, więcej miejsc pracy.
9. Bezrobocie frykcyjne a bezrobocie strukturalne. Sposoby walki z bezrobociem. bezrobocie frykcyjne - obejmujące również ludzi zmieniających prace, przejściowo jej poszukujących z rożnych powodów. W tym samym czasie część zatrudnionych pracę traci i część bezrobotnych pracę znajduje. Tworzą to bezrobocie ludzie na których praca czeka, ale jeszcze jej nie podjęli, gdyż potrzeba czasu, aby ją znaleźli
bezrobocie strukturalne - trwałe bezrobocie wynikające z niedostosowania…
… pieniężnego (6.6) jako sumy wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego. Interpretacja mnożnika pieniężnego i dyskusja założeń przy jakich jest wyprowadzany 5. Baza monetarna. Źródła zmian bazy monetarnej - wyprowadzenie równania (6.9). Sposoby finansowania deficytu budżetowego a zmiany bazy monetarnej. 6. Wyprowadzenie skonsolidowanego bilansu systemu bankowego. Źródła wzrostu podaży pieniądza wynikające…
… komercyjnymi polegające na Kupowaniu (sprzedawaniu) papierów wartościowych np. obligacji. Zmieniają one poziom rezerw banków komercyjnych, a więc także bazę monetarną. Możliwa jest też operacja odwrotna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny, co zmniejsza podaż pieniądza.
Stopa rezerw obowiązkowych - Bank Centralny zwiększając stopę rezerw obowiązkowych re. Banki zmuszone…
… kursu walutowego (aprecjacja, deprecjacja)
9. Polityka pieniężna w gospodarce otwartej - interwencje banku centralnego na rynku walutowym, sterylizacja (wykład 6, str. 6.15 - 6.17) - Interwencja Banku Centralnego na Rynku walutowym Znaczącą pozycją w aktywach banku centralnego są aktywa zagraniczne (rezerwy walutowe). Są to oprocentowane depozyty w zagranicznych bankach centralnych w obcych walutach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz