Makroekonomia - PKB, PNB

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3661
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - PKB, PNB - strona 1 Makroekonomia - PKB, PNB - strona 2 Makroekonomia - PKB, PNB - strona 3

Fragment notatki:


1.  Miary aktywności gospodarczej w skali makro: PKB, PNB, PNN, DN, dochody  rozporządzalne. metody liczenia, zalety i wady. Mierniki alternatywne:  HDI  (W,  2.1, 2.2, 10.1, Aneks 1)    PKB:   Definicja:  - jest sumą wartości produkcji i usług finalnych wytworzonych w ciągu pewnego okresu na  terenie kraju. PKB obejmuje wyłącznie finalne efekty procesu gospodarowania, bez wartości  pośrednich.  PKB potencjalne – PKB występujące w gospodarce o pełnym zatrudnieniu;  PKB rzeczywiste – PKB występujące w warunkach aktualnego bezrobocia.    Sposoby ujęcia cen w rachunku PKB:  •  W cenach rynkowych: wliczone podatki pośrednie,  •  W cenach czynników produkcji: bez podatków pośrednich.    Sposoby liczenia:  - od strony  produktowej : suma wartości dóbr finalnych i usług finalnych, wytwarzanych w  gospodarce w danym okresie;  - także od strony  produktowej:  suma wartości dodanej w gospodarce w danym okresie;  - od strony  dochodowej : suma dochodów wszystkich podmiotów w gospodarce w danym  okresie.    Ujęcie wydatkowe w warunkach otwartej gospodarki:  PKB w cenach rynkowych:                Y = C+I+G+NX  PKB w cenach cz. Produkcji:             Y = C+I+G-Te+NX  C – konsumpcja         I – inwestycje         G – wydatki rządowe          Te – podatki pośrednie     NX  = X – Z     Eksport netto = Eksport – Import    PKB nominalne a PKB realne:  Nominalny PKB (także: PKB w ujęciu dolarowym bądź też PKB w cenach bieżących) jest  sumą ilości wyprodukowanych dóbr finalnych pomnożonych przez ich bieżące ceny. PKB  nominalny może zwiększać się w czasie z dwóch powodów:   - wzrost produkcji większości dóbr w czasie,  - wzrost cen większości dóbr w czasie.  Realny PKB (także: PKB w ujęciu rzeczowym, PKB w cenach stałych, PKB skorygowany o  inflację czy PKB w dolarach z 2000r.)  to suma ilości dóbr finalnych pomnożona przez ceny  stałe tych dóbr. Realne PKB służy do mierzenia produkcji i jej zmian w czasie (eliminuje się  wpływ zmian cen na miarę PKB).     Jeśli nominalny PKB rośnie szybciej niż realny, to różnica musi wynikać z inflacji.  Stąd  bierze się definicja deflatora PKB:   - delator PKB odzwierciedla przeciętną cenę łącznej produkcji, czyli dóbr finalnych  wytwarzanych w gospodarce.   Pt = (PKBnominal.) / (PKBReal.)   Istnieje także Tempo Zmian Deflatora, które informuje nas o ogólnym tempie zmian poziomu  cen, czyli o stopie inflacji. Wyraża się ono wzorem:  Tempo zmian deflatora PKB = (Pt-Pt-1)/Pt-1   

(…)

… również do strefy euro.
W przyszłości złoty zostanie zatem zastąpiony wspólną walutą europejską, a politykę
pieniężną będzie kształtował Europejski Bank Centralny.
Jednym z warunków przystąpienia do strefy euro jest spełnienie kryterium stabilności kursu
walutowego. Dlatego w okresie poprzedzającym przyjęcie euro kurs złotego do euro zostanie
na co najmniej dwa lata usztywniony w ramach systemu kursowego ERM II
… import.
Wysokie realne stopy procentowe
wysokie zyski kapitałowe
import jest podtrzymywany przez dopływ kapitału zewnętrznego
inwestycje portfelowe
Deficyt obrotów bieżących jest finansowany nadwyżką w obrotach kapitałowych
rośnie
dług zewnętrzny i ryzyko walutowe wycofanie kapitału portfelowego
kryzys walutowy
dewaluacja
Strona realna gospodarki opisywana jest obecnie przez:
AD = C + I + G + X
C…
… Europejską i Europejski Bank Centralny ocena osiągnięcia przez
kraj członkowski wysokiego stopnia konwergencji gospodarczej następuje na podstawie
wypełnienia czterech kryteriów: stabilności cen, fiskalnego, stopy procentowej oraz kursu
walutowego.
Kryterium stabilności cen - przeciętna stopa inflacji notowana w ciągu 12 miesięcy przed
badaniem, mierzona za pomocą wskaźnika cen konsumpcyjnych…
… ESBC i EBC i obejmuje
przede wszystkim:


niezależność instytucjonalną, finansową i personalną krajowego banku centralnego
zapewnienie przez kraj członkowski zgodności legislacji krajowej z Traktatem o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Statutem Europejskiego Systemu
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
spójność celów banku centralnego z celami sformułowanymi w art. 127(1…
…,

ceny administracyjne,
Przeciwdziałanie inflacji (dezinflacja):

uwolnienie cen administracyjnych,

ograniczenie spirali cenowo-płacowej,

kotwice nominalne (kurs walutowy),

realna stopa procentowa,

zmiany strukturalne gospodarki

redukcja oczekiwań

inflacyjnych
deficyt budżetowy a inflacja: zależy od sposobu finansowania deficytu – druk pieniądza
zwiększa presję inflacyjną, emisja obligacji…

kursy walutowe.
Optymalny obszar walutowy wg Mundella:
1. Jest to terytorium, na którym cyrkulują różne waluty połączone sztywnymi i
nieodwołalnymi kursami lub wspólna waluta. Mundell (1) mówił o wprowadzeniu stałych
i nieodwołalnych kursów walutowych.
2. Jest to strefa, w której prowadzona jest wspólna polityka monetarna, funkcjonuje wspólny
BC.
3. Jest to obszar, na którym istnieje wysoki stopień…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz