ekonomia ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekonomia ściąga - strona 1

Fragment notatki:

Porusza najważniejsze kwestie związane z tematem.

Opisz w sposób algebraiczny równowagę makroekonomiczną na rynku dóbr i usług pieniężnych.
Y=C+I+G+X TOŻSAMOŚĆ DOCHODU
C=a+b(1-t)Y funkcja konsumpcji
I=e-dR funkcja inwestycji
X=g-mY-nR funkcja eksportu netto
M=(kY-hR)P popyt na pieniądz
Y- dochód
C-konsumpcja
I-inwestycje
X-eksport netto
R-stopa procentowa
G-zakupy państwowe
M-podaż pieniądza
Równowaga makroekonomiczna= globalny popyt=globalna podaż
Podaj trzy sposoby mierzenia PKB.
-wartość wytworzonych dóbr
-poziom dochodów czynników produkcji
-wartość wydatków na dobro i usługi
Czynniki wpływające na popyt na pieniądz.
-dochód
-stopy procentowe
-oczekiwanie co do zmiany stóp procentowych w przyszłości
-stopień ryzyka różnej liczny aktywów
-ceny
-inflacja
Sposoby regulacji podaży pieniądza przez Bank Centralny.
-Rezerwy obowiązkowe-minimalna ilość rezerw gotówkowych do wkładów jaką musza utrzymywać banki komercyjne na mocy decyzji banku centralnego
-Stopa dyskontowa-stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom centralnym
-Operacje otwartego rynku-kupowanie i sprzedawanie przez bank centralny papierów wartościowych emitowanych przez rząd
Różnice pomiędzy modelem klasycznym a Keynesowskim funkcjonowania gospodarki.
klasyczny:
-zakładający doskonałą giętkość cen i płac, tak że ceny zmieniają się dostatecznie szybko (są giętkie), by wyssać z rynków wszelkie nadwyżki popytu i podaży;
-w świecie klasycznym nigdy nie ma bezrobocia przymusowego polityka makroekonomiczna nie może wywierać żadnego wpływu na poziom PKB, a jedynie na poziom cen.
Keynesowski:
-zmiana podejścia spowodowana pojawieniem się w latach 30-tych wysokiego bezrobocia,
-teoria Keynesa - opiera się na stwierdzeniu, że ceny - a zwłaszcza płace - w krótkim okresie są sztywne,
-w takich warunkach zmiana globalnego popytu (polityka rządu) znajdzie odbicie w zmianie PKB, a nie cen.
Co wyraża mnożnik wydatków, podaj algebraiczną postać tego mnożnika dla gospodarki zamkniętej i otwartej.
Mnożnik wyraża stosunek zmiany produkcji zapewniającej utrzymanie równowagi do powodującej ją zmiany w wydatkach autonomicznych.
gospodarka zamknięta
gospodarka otwarta
Czy wartość mnożnika wydatków dla gospodarki otwartej jest większa niż dla gospodarki zamkniętej. Odpowiedź uzasadnij.
Nie. Wartość ta dla gospodarki otwartej jest mniejsza, ponieważ ma na to wpływ współczynnika m we wzorze dla mnożnika wydatków dla gospodarki otwartej.


(…)

… -spadek realnych stóp procentowych, niemożność ich szybkiej zmiany -wzrost realnych obciążeń podatkowych -redystrybucja dochodów

… funkcjonowania gospodarki.
klasyczny:
-zakładający doskonałą giętkość cen i płac, tak że ceny zmieniają się dostatecznie szybko (są giętkie), by wyssać z rynków wszelkie nadwyżki popytu i podaży;
-w świecie klasycznym nigdy nie ma bezrobocia przymusowego polityka makroekonomiczna nie może wywierać żadnego wpływu na poziom PKB, a jedynie na poziom cen.
Keynesowski:
-zmiana podejścia spowodowana pojawieniem…
… na pieniądz
-do wzrostu popytu niezbędny jest wzrost stopy procentowej
-Wzrost stopy procentowej zmniejszy popyt inwestycyjny oraz eksport netto i w ten sposób częściowo skompensuje stymulujący wpływ wydatków państwowych na wzrost PKB (efekt wypierania)
Co to jest aktywna polityka pieniężna i omów jej mechanizm w oparciu o krzywą LM.
Systematyczne działanie mające na celu zapewnienie stabilności cen
… wydatki w państwie.
Wzrost wydatków w państwie podwyższa łączny popyt i poziom produkcji zapewniający równowagę.
-wzrost wydatków wywołuje wzrost PKB
-wzrost wydatków powoduje wzrost deficytu handlowego
-wzrost deficytu handlowego oznacza wzrost zadłużenia kraju, czyli deficytu budżetowego
Wyjaśnij mechanizm wpływu stopy procentowej na eksport netto.
Wzrost stopy procentowej powoduje zwiększenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz