Pieniądz i polityka pieniężna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz i polityka pieniężna - wykład - strona 1 Pieniądz i polityka pieniężna - wykład - strona 2 Pieniądz i polityka pieniężna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PIENIĄDZ I POLITYKA PIENIĘŻNA (10)
Pieniądz
Jest dowolnym aktywem, które może być łatwo wykorzystywane do zakupu dóbr i usług.
Przez pieniądz rozumie się gotówkę, jak również inne aktywa charakteryzujące się wysoką
płynnością.
Funkcja pieniądza
Środek wymiany – pieniądz jest dobrem, które łatwo można zamienić na inne dobro lub
usługę, czyli może być wykorzystywane jako zapłata.
Przechowywanie wartości – utrzymywanie swojej siły nabywczej w czasie.
Jednostka rozrachunkowa – powszechnie akceptowana miara, w której ludzie wyrażają ceny
i dokonują kalkulacji ekonomicznych.
Gotówka w obiegu w 2006 r. (w mld USD)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Stany
Zjednoczone
Strefa Euro
Japonia
Chiny
Podaż pieniądza
M0 – baza monetarna, gotówka w obiegu pozabankowym oraz rezerwy banków
komercyjnych i banku centralnego
M1 – gotówka w obiegu, czeki podróżne, depozyty bieżące
M2 – agregat M1 oraz prawie-pieniądz, aktywa finansowe: rachunki oszczędnościowo,
których nie można wykorzystać bezpośrednio jako środka wymiany, ale można je bez trudu
wymienić na gotówkę lub depozyt na rachunku bieżącym (są to depozyty terminowe).
Zasoby pieniądza wg EBC:
M0 – baza monetarna, gotówka w obiegu pozabankowym oraz rezerwy banków
komercyjnych i banku centralnego.
M1 – jw. + depozyty bieżące gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych instytucji.
M2 – jw. + depozyty terminowe gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych instytucji
(do 2 lat).
M3 – jw. + operacje z przyrzeczeniem odkupu i dłużne papiery wartościowe (do 2 lat).
Popyt na pieniądz
Zapotrzebowanie na pieniądz zgłaszane przez podmioty gospodarcze, gospodarstwa
domowe i państwo
Krzywa popytu na pieniądz wynika z wyboru między ponoszeniem kosztów alternatywnych
utrzymywania pieniądza a płynnością, którą zapewniają pieniądze.
Krzywa popytu na pieniądz
Pokazuje zależność między pożądaną ilością pieniądza a stopą procentową. Jest nachylona
ujemnie, ponieważ wyższe stopy procentowe prowadzą do wzrostu kosztów alternatywnych
utrzymywania pieniądza, a to powoduje spadek pożądanej ilości pieniądza.
Przesunięcie krzywej
Wzrost popytu na pieniądz powoduje przesunięcie krzywej w prawo, co oznacza, że rośnie
pożądana ilość pieniądza przy każdym poziomie stopy procentowej.
Spadek popytu na pieniądz powoduje przesunięcie krzywej w lewo, co oznacza, że pożądana
ilość pieniądza maleje przy każdym poziomie stopy procentowej.
Czynniki powodujące zmiany popytu na pieniądz:
- Zmiany zagregowanego poziomu cen
- Zmiany realnego PKB
- Zmiany technologii
- Zmiany instytucjonalne
Równowaga na rynku pieniądza
* Krzywa podaży pieniądza jest pionowa i przyjmuje wartość ustaloną przez bank centralny.
Rynek pieniądza znajduje się w równowadze przy stopie procentowej na poziomie rE, popyt
na pieniądz jest równy M, czyli podaży pieniądza.
* W punkcie takim jak L, stopa procentowa znajduje się poniżej stopy równowagi, a
odpowiadający jej popyt na pieniądz na poziomie ML przewyższa podaż pieniądza M.
* Podejmując próbę

(…)

… skarbowych i
wykorzystuje operacje otwartego rynku do osiągnięcia tego poziomu. Docelowa stopa to r T.
Obniżanie stopy procentowej do docelowego poziomu
Początkowa stopa procentowa równowagi r1 znajduje się powyżej poziomu docelowego.
Bank centralny zwiększa zatem podaż przez skupowanie bonów pieniężnych przez operacje
otwartego rynku, powodując przesunięcie krzywej podaży pieniądza w prawo z MS1 do MS2 i
obniżenie stopy procentowej do rT.
Zwiększanie stopy procentowej do docelowego poziomu
Początkowa stopa procentowa znajduje się poniżej docelowego poziomu. Bank centralny
zmniejsza podaż pieniądza sprzedając bony pieniężne w ramach operacji otwartego rynku,
co powoduje przesunięcie krzywej podaży w lewo, z MS1 do MS2 i wzrost stopy procentowej
do poziomu rT.
Instrumenty polityki pieniężnej
- Stopa rezerw

3,00
2011-06-09
Redyskonto weksli
4,75
2011-06-09
3,50
2010-12-31
Stopa rezerwy obowiązkowej:
- od środków złotowych i środków w walutach
obcych zgromadzonych na rachunkach
bankowych, od środków uzyskanych z tytułu
emisji papierów wartościowych
- od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży
papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu (repo)
0,00
2004-06-30
Oprocentowanie środków rezerwy…
… stanowione przez Radę
Polityki Pieniężnej. Podstawowym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego
poziomu cen.
* Od 1998 r. NBP stosuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. Od początku 2004 r.
ciągły cel inflacyjny wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w
górę lub w dół. Oznacza to, że roczny wskaźnik CPI powinien w każdym miesiącu znajdować…
… obowiązkową
* Operując wymienionymi instrumentami, NBP dąży do kształtowania takiego poziomu stóp
procentowych w gospodarce, który maksymalizuje prawdopodobieństwo osiągnięcia celu
inflacyjnego.
Rodzaje polityki pieniężnej
Ekspansywna polityka pieniężna - bank centralny zwiększa podaż pieniądza, co prowadzi do
spadku stopy procentowej.
* Niższa stopa procentowa będzie zaś prowadziła ceteris paribus
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz