Zadanie o spółce Autotrans i rozwiązanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie o spółce Autotrans i rozwiązanie - strona 1 Zadanie o spółce Autotrans i rozwiązanie - strona 2 Zadanie o spółce Autotrans i rozwiązanie - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 11.1 Zarząd spółki z o. o. AUTOTRANS świadczącej usługi transportowe, płatnik podatku VAT, w celu pogłębienia kontroli i analizy ponoszonych kosztów postanowił wprowadzić do ewidencji księgowej rachunek kosztów w wariancie kalkulacyjnym. Dlatego z dniem 1 stycznia bieżącego roku obrachunkowego koszty proste ujmuje się najpierw na kontach kosztów rodzajowych (zespół 4), a następnie rozlicza się na konta syntetyczne: 501 koszty działalności podstawowej - produkcyjnej, 530 Koszty działalności pomocniczej, 553 Koszty zarządu. Na koncie 530 Koszty działalności pomocniczej ewidencjonuje się koszty warsztatu obsługowo - naprawczego. W ostatnim dniu miesiąca sprawozdawczego- stycznia - spółka wykazuje na wybranych kontach sumy kosztów poniesionych na odpowiednich kontach, które oznaczono symbolem SP oraz salda początkowe. Pod datą ostatniego dnia miesiąca zostały zaksięgowane kolejne operacje gospodarcze i dokonano rozliczenia kosztów zgodnie z poniższymi operacjami i dyspozycjami. 101 Kasa 20.000
131 Rachunki bankowe 200.000
200 Rozrachunki z odbiorcami 35.000
210 Rozrachunki z dostawcami 55.000
490 Rozliczenie kosztów rodzajowych 51.400
501 koszty działalności podstawowej - produkcyjnej (przewozy) 22.000
530 Koszty działalności pomocniczej 11.400
553 Koszty zarządy 18.000
400 Amortyzacja 54.600
401 Zużycie materiałów i energii 40.400
409 Pozostałe koszt rodzajowe 11.000
060 Umorzenie środków trwałych 54.600
Numer opracji Data Dowód Księgowy Treść Kwota w zł 1 2 3 4 5 1
2
3
4
5
6
7
8
31
31
31
31
31
31
31
31
PK 31
Wb 21
PK 32
PK 33
PK 34


(…)


a) samochodów ciężarowych
b) środków trwałych warsztatu
c) Środków trwałych zarządu d) razem
Otrzymano wyciąg z rachunku bankowego a) wpłynęły środki od odbiorcy B
b) uregulowano zobowiązanie wobec dostawcy Y
Otrzymano polisę ubezpieczeniową od TUiR Warta S.A. dotyczącą ubezpieczenia samochodów za bieżący rok
Rozliczono koszt rodzajowy ubezpieczenia samochodów, który dotyczy:
a)stycznia
b) pozostałych miesięcy roku obrachunkowego
Zaksięgowano listę płac za bieżący miesiąc:
a) płace kierowców
b) płace pracowników warsztatu
c) płace pracowników zarządu
d) razem
Świadczenia na rzecz (składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, FGŚP) ogółem 50% kwoty wynagrodzeń, rozliczono na:
a) przewozy,
b) usługi warsztatowe,
c) zarząd spółki
d) razem
Dokonano rozliczenia kosztów warsztatu, które wykonał:
a) obsługę i naprawy samochodów ciężarowych
(2.400 rbg x15 zł/rbg
b) remonty w lokalu zarządu
((400 rbg x 15 zł/rbg)
c) razem
Przeksięgowano w końcu miesiąca
a) koszty działalności podstawowej
b) koszty zarządu
50.000
1.600
3.000
54.600
35.000
55.000
120.000
10.000
110.000
40.000
10.000
24.000
74.000
20.000
5.000
12.000
37.000
36.000
6.000
42.000
………..
………..
Dyspozycje do wykonania:
otworzyć konta
zaksięgować operacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz