Zadanie domowe 3 -działalność pomocnicza w3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie domowe 3 -działalność pomocnicza w3 - strona 1 Zadanie domowe 3 -działalność pomocnicza w3 - strona 2 Zadanie domowe 3 -działalność pomocnicza w3 - strona 3

Fragment notatki:

Ewidencja i rozliczanie kosztów
działalności pomocniczej
Działalność pomocnicza
 działalność, której celem jest świadczenie usług na
rzecz
innych
wydziałów/jednostek
w
przedsiębiorstwie
 usługi/świadczenia
wewnętrzne
mogą
być
sprzedawane na zewnątrz jeśli wytwarzane są w
ilościach przekraczających potrzeby jednostek
wewnętrznych
 usługi te świadczone są przez wydziały produkcji
pomocniczej/podmioty pomocnicze
Kryteria wyodrębniania wydziałów pomocniczych
 działalności danego wydziału jest mierzalna
 koszty świadczeń można wycenić
 usługi są świadczone dla większej liczby wydziałów
 koszty danego wydziału są wysokie lub podlegają
silnym wahaniom okresowym
jeśli nie, to:
 wydziały takie łączy się w większe jednostki, lub
 traktuje się je jako wydziały ogólnoprodukcyjne z
kosztami rejestrowanymi na koncie „koszty zarządu”
J. Matuszewicz, Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 2009, s. 55
Typowe wydziały pomocnicze
 wydziały energetyczne
 wydziały transportowe
 wydziały remontowe
 wydziały świadczące usługi bytowe
 wydziały wytwórcze
 laboratoria badawcze
 magazyny surowców i materiałów
 itd.
Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej
 odbiorcą
świadczeń wewnętrznych nie jest
produkt, a konkretne jednostki w przedsiębiorstwie
 koszty
działalności
pomocniczej/świadczenia
wewnętrzne odnosi się najpierw na wydziały
podstawowe, dla których świadczą one usługi –
działalność podstawową, a następnie koszty
działalności podstawowej rozlicza się na
produkty/usługi
Alokacja kosztów działalności pomocniczej
 świadczenia na własne potrzeby wydz. pomocniczego – nie sąwyodrębniane i są kosztami funkcjonowania wydziału
świadczenia wzajemne między wydz. pomocniczymi podlegają
rozliczeniu lub takie rozliczenie nie jest przeprowadzane – w
zależności od metody
świadczenia na rzecz wydz. podstawowych wspomagają proces
podstawowy i są uwzględniane w koszcie wytworzenia
świadczenia na rzecz ogólnego zarządu i sprzedaży obciążają koszty
sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
świadczenia sprzedane odbiorcom zewnętrznym obciążają koszt
wytworzenia sprzedanych produktów i uwzględnia się przychody z
ich sprzedaży
świadczenia działalności socjalnej i świadczenia nieodpłatne –
pozostałe koszty operacyjne
świadczenia związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi – straty
nadzwyczajne
świadczenia wykonane na rzecz budowy lub instalacji środków
trwałych – powiększają wartość początkową środków trwałych
G. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003, t. 1, s. 2-184
Świadczenia wewnętrzne
 wszystkie
dobra wytworzone przez podmioty
pomocnicze, poza środkami trwałymi, są zużywane w
okresie sprawozdawczym i nie są aktywowane
 środki trwałe wytworzone przez wydziały pomocnicze
na koniec okresu mogą być aktywowane (środki
trwałe w budowie) i są wyceniane w koszcie
wytworzenia zgodnie z metodą stosowaną do
skalkulowania kosztów wytworzenia produktów
 świadczenia wewnętrzne zużywane w ciągu okresu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz