Zadanie domowe 3- metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie domowe 3- metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej - strona 1 Zadanie domowe 3- metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej - strona 2 Zadanie domowe 3- metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej - strona 3

Fragment notatki:

Marek Masztalerz
Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZNEJ
1. Wstęp
Celem artykułu jest prezentacja i porównanie róŜnych metod rozliczania kosztów
działalności pomocniczej. Artykuł ma charakter praktyczny i aplikacyjny, gdyŜ wszystkie
prezentowane metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej zostały zobrazowane
przykładem liczbowym, umoŜliwiającym zapoznanie się z właściwymi poszczególnym
metodom procedurami kalkulacyjnymi oraz pozwalającym na porównanie wyników
rozliczenia kosztów osiągniętych za pomocą poszczególnych metod.
2. Pojęcie działalności pomocniczej
Działalność (produkcję) pomocniczą moŜna najogólniej zdefiniować jako wyodrębnioną
organizacyjnie działalność, której celem jest świadczenie usług na potrzeby innych jednostek
wewnątrz przedsiębiorstwa1. Do typowych komórek działalności (produkcji) pomocniczej
moŜna zaliczyć m.in.:
• wydziały energetyczne (elektrownie, gazownie, kotłownie),
• wydziały remontowe, naprawcze i sprzętowe,
• wydziały transportu wewnętrznego i zewnętrznego,
• magazyny surowców i materiałów produkcyjnych
oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów,
• laboratoria badawcze i kontrolne,
• ośrodki przetwarzania danych,
• biura projektowo-konstrukcyjne,
• działy obsługi tłumaczeniowej,
• działy obsługi prawnej.
Wymienione powyŜej komórki spełniają funkcję pomocniczą w stosunku do klientów
wewnętrznych tj. wydziałów podstawowych oraz komórek zarządu i sprzedaŜy, którym
komórki pomocnicze przekazują róŜnego rodzaju świadczenia. Z załoŜenia komórki
pomocnicze nie obsługują klientów zewnętrznych, choć zdarza się, Ŝe część świadczeń jest
przekazywana (sprzedawana) przez te komórki na rzecz innych podmiotów. Przykładowo,
wydział remontowy, z uwagi na niewykorzystany przez komórki wewnętrzne potencjał, moŜe
świadczyć dodatkowo płatne usługi remontowe dla innych osób czy firm.
3. Ewidencja i kosztów działalności pomocniczej
Koszty działalności pomocniczej są gromadzone w układzie podmiotowym
(funkcjonalnym) na koncie 530 „Koszty działalności pomocniczej” (rys. 1). Konto to obciąŜa
się w ciągu okresu rozliczonymi kosztami rodzajowymi (jeśli jednostka prowadzi ewidencję
kosztów w układzie rodzajowym), poniesionymi w komórkach pomocniczych, rozliczonymi
1
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, SKwP, Warszawa 2008, s. 61.
1
kosztami zakupu (jeśli są wyodrębniane) oraz dotyczącymi okresu sprawozdawczego
kosztami rozliczanymi w czasie (rozliczenia czynne i bierne). Konto 530 uznaje się po
obliczeniu wysokości świadczeń przekazanych przez komórki pomocnicze na rzecz
wydziałów podstawowych, komórek zarządu i sprzedaŜy. Na koniec okresu
sprawozdawczego konto 530 nie moŜe wykazywać salda. Wszystkie koszty działalności
pomocniczej muszą zostać rozliczone.
Rozliczenie kosztów
rodzajowych
Koszty działalności
pomocniczej
Koszty działalności
podstawowej
Koszty wydziałowe
Koszty zakupu
Koszty sprzedaŜy
Rozliczenia międzyokresowe

(…)

…),
• metoda kosztów (stawek) planowanych,
• metoda kosztów częściowo planowanych a częściowo rzeczywistych.
Zastosowanie wymienionych metod rozliczania produkcji pomocniczej zostanie
w dalszej części artykułu zilustrowane przykładem liczbowym, ułatwiającym uchwycenie
podobieństw i róŜnic pomiędzy tymi metodami.
2
Ze względu na róŜną terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu podano alternatywne nazwy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz