Zadanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie - strona 1

Fragment notatki:

Praca ma objętość 2 stron w formacie doc.

W notatce tej można spotkać takie, opisane zagadnienia jak: proces dydaktyczny, elementy struktury procesu dydaktycznego, metody nauczania, dydaktyczne cele ogólne i szczegółowe oraz środki dydaktyczne.

ĆWICZENIE 1Temat: Analiza struktury i elementów procesu dydaktycznegoDyspozycje:1. Zdefiniuj pojecie procesu dydaktycznego.2. Określ elementy struktury procesu dydaktycznego3. Scharakteryzuj trzy dowolnie wybrane elementy struktury.Data wykonania ćwiczenia 02.02.2007Data oddania sprawozdania 03.02.2007Ad 1.Proces dydaktyczny (proces kształcenia) - jest to logicznie zwarty układ czynności nauczycieli i uczniów prowadzący do zmian w osobowości i postawach uczniów, głównie w zakresie ich wiadomości ogólnych i zawodowych oraz umiejętności stanowiących o istocie przygotowania zawodowego.1 Wg. Słownika wyrazów obcych, PWN proces kształcenia zawodowego obejmuje2:- proces dydaktyczny- proces dydaktyczno - wychowawczy- proces kształceniaAd 2.Elementy struktury procesu dydaktycznego:Najważniejszym elementem struktury procesu dydaktycznego są cele kształcenia, które stanowią punkt wyjścia dla doboru treści kształcenia Elementami wspomagającymi proces są:- podmiot uczący- podmiot nauczający- treści kształcenia- cele dydaktyczne ogólne i szczegółowe- metody nauczania- zasady nauczania- formy organizacyjne- środki dydaktyczne- warunki (klasa,pracownia,warsztat)1 Z. Wiatrowski Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 20052 Słownik wyrazów obcych, PWN, warszawa 1996 Ad 3.• METODY NAUCZANIA - jest to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela zuczniami, umożliwia on uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie ich zdolności i zainteresowań poznawczych.Dobór metod nauczania zależy od :wieku uczniów; treści nauczania; celów i zadań pracy dydaktyczno-wychowawczej; organizacji i środków, których zamierza użyć nauczyciel.DYDAKTYCZNE CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWECel dydaktyczny treści kształcenia, które najczęściej są prezentowane w postaci programów nauczania.Z punktu widzenia dydaktyki przez cele kształcenia lub nauczania rozumie się założone świadomie wyniki procesu dydaktycznego, wyrażane:- wzrostem wiadomości- wzrostem umiejętności- zmianami w osobowości ucznia (czy osoby kształconej)Cel dydaktyczny istnieje w trzech ogólnych aspektach:1) cel poznawczy- pozwala uczniowi na dochodzenie do coraz lepszego poznania świata2) cel kształcący- polega na rozwijaniu sprawności psychicznej i fizycznej ucznia, zainteresowań i zdolności3) cel wychowawczy - związany jest z kształceniem wszechstronnie rozwiniętej osobowości, szczególnie z takimi jej składnikami, jak: przekonanie, światopogląd, postawy.• ŚRODKI DYDAKTYCZNESą to przedmioty, materiały i urządzenia, które dostarczają uczniom określonych bodźców tensometrycznych, działają na ich wzrok, dotyk, słuch itp., ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie symboliczne poznawanie rzeczywistości, a także rozmaite urządzenia dostarczające informacji. W literaturze spotykamy różne klasyfikacje środków dydaktycznych:1) ze względu na ich ogólną funkcję dzielimy je na: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz