Istota i funkcje dydaktyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3864
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i funkcje dydaktyki  - strona 1

Fragment notatki:W środku notatki znajdziecie takie pojęcia jak: istota i funkcje dydaktyki oraz jej miejsce wśród nauk pedagogicznych, nauczanie - uczenie się - wychowanie – komunikacja w systemie edukacyjnym – charakterystyka pojęć, jaki system dydaktyczny nazywamy nauczycielskim?, nowy system oceniania szkolnego i jego charakterystyka.


Istota i funkcje dydaktyki oraz jej miejsce wśród nauk pedagogicznych. DYDAKTYKA - pochodzi z Greckiego w którym didaktikos znaczy „pouczający”, a didasko „uczę”.
DYDAKTYKA - dział pedegogiki dotyczący ogólnie metod nauczania i uczenia się, teoria nauczania, uczenia się.
DYDAKTYKA SZCZEGÓŁOWA (metodyka)- zajmuje się wybranymi przedmiotami. Zajmuje się badaniami celów i treści kształcenia oraz warunków działalności dydaktycznej.
DYDAKTYKA ZAJMUJE SIĘ:
osoby (nauczyciel - uczeń)
cele (działalność ukierunkowana na osiągnięcie celu)
treści (kto naucza, czego, kogo naucza)
metody (należy znać metody aby przekazać treść)
środki (korzystanie ze środków dydaktycznych werbalnych i niewerbalnych)
warunki (warunki w których odbywa się nauczanie)
zasady nauczania (nauczyciela obowiązują pewne zasady które musi znać)
edukacja alternatywna (rodzic ma prawo wyboru szkoły)
PRZEDMIOTEM BADAŃ DYDAKTYKI jest wszelka świadoma działalność dydaktyczna obejmująca procesy nauczania i uczenia się w różnych warunkach pracy szkolnej i poza szkołą oraz poszukiwania takich metod, jakie najskuteczniej zapewniają uczącym się przyswojenie wiedzy, opanowanie umiejętności i sprawności, kształtowanie postaw, zainteresowań i zdolności twórczych, koniecznych do samokształcenia.
Dydaktyka jest to zamierzony, systematyczny i planowy proces. Dawniej miał charakter okazjonalny i intuicyjny. FUNKCJE DYDAKTYKI:
poznawcza - rozpatruje działalność dydaktyczną z różnych stron, odkrywa, bądź tylko ustala fakty bezpośrednio i pośrednio związane, systematyzuje te fakty, tłumaczy je, ustala jakościowe i ilościowe zależności między nimi.
praktyczna - utylitarna, służebna wobec życia społecznego. Spełnia swoją funkcję dostarczając nauczycielem przesłanek teoretycznych i norm praktycznych, których zastosowanie w działalności praktycznej podnosi jej efektywność.
Modernizacja systemu dydaktycznego w Polsce. Charakterystyka nowego ustroju szkolnego.
Szkoła podstawowa - 2 etapy edukacji (jeden etap edukacyjny wynosi 3 lata):
Klasy I - III zintegrowane kształcenie,
Klasy IV - VI kształcenie blokowe
VI klasa - sprawdzian kompetencji z zakresu podstawowych wiadomości (rozumienia tekstu, wyszukiwania informacji itp.) egzamin ten przypada na maj.
Gimnazjum - 1 etap edukacji, po ukończeniu egzamin gimnazjalny, ten egzamin przypada na czerwiec. Są to egzaminy zewnętrzne przeprowadzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i jej oddziały. Egzamin obejmuje umiejętności ponad przedmiotowe - w toku uczenia się wszystkich przedmiotów.
Liceum Profilowane - ! etap edukacji, po skończeniu matura - egzamin zewnętrzny (język nowożytny, polski, matematyka, dowolny przedmiot), egzamin ustny wewnątrzszkolny.


(…)

… uczniów, przeciwstawia się zdecydowanie werbalizmowi w nauczaniu. Dąży do eliminowania z procesu nauczania przypadkowości poprzez ścisłe programowanie czynności nauczyciela i ucznia. Taksonomia celów kształcenia ABCD.
Hierarchiczną klasyfikację celów będziemy nazywać taksonomią celów nauczania. (gr. taksis - porządek, nomos. - prawo). Taksonomia ABCD obejmuje dwa poziomy celów: „wiadomości…
… wyników tych czynności. Każdy program nauczania ma spełniać założone funkcje kształcące, tj. umożliwiać uczniom zdobycie wiedzy i odpowiednich sprawności oraz rozwinięcie zdolności i zainteresowań, jak również funkcje wychowawcze, tj. sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobowości. TRZY WYMIARY TREŚCI NAUCZANIA:
cele nauczania - opisują zamierzone właściwości ucznia. Są formułowane wcześniej niż treści…
… dynamizm treści nauczania (treść ulega przemianom w procesie nauczania).
Treść planowana jest treścią nauczania w okresie przygotowania procesu dydaktycznego. Okres ten obejmuje projektowanie procesu nauczania, budowania programu, pisania podręczników szkolnych, narady zespołów metodycznych, przygotowanie nauczycieli do lekcji, zaznajamianie uczniów z celami nauczania lub formułowanie tych celów…
… według opracowanego schematu - przypomina schemat Herbarta)
Uczeń traktowany przedmiotowo,
Nauczyciel dąży do zrównania wszystkich uczniów, traktuje uczniów przedmiotowo,
Ten system nie rozwija umiejętności, zdolności,
W takim systemie cele kształcenia są formułowane odgórnie jako wyraz potrzeb państwa i jego władzy.
HUMANISTYCZNY
Zaspokojenie potrzeb poznawczych uczniów,
Stworzenie warunków do uczenia…
… złożonych zmian w osobowości uczniów.
METODY KSZTAŁCENIA:
METODY UDOSTĘPNIANIA GOTOWEJ WIEDZY (oparte na słowie, informacyjne podające, asymilacyjne):
Opis
Opowiadanie
Wywiad
Praca z książką
Wyjaśnienie
Pogadanka (pogadanka heurystyczna)
Dyskusja
METODY SAMODZIELNEGO DOCHODZENIA DO WIEDZY (działanie, odkrywanie):
Klasyczna metoda problemowa
Metoda sytuacyjna
Mikronauczanie
Metoda symulacji
Burza mózgów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz