Zadania Poradni Psychologiczno-Psychologicznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania Poradni Psychologiczno-Psychologicznej-opracowanie - strona 1 Zadania Poradni Psychologiczno-Psychologicznej-opracowanie - strona 2 Zadania Poradni Psychologiczno-Psychologicznej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
1. Ustalenie diagnozy w aspekcie medycznym, psychologicznym, pedagogicznym
i społecznym:
-
bad. medyczne – jaki jest aktualny stan zdrowia dziecka;
-
badanie psychologiczne – diagnozowanie zaburzeń oraz możliwości rozwojowych, typ
osobowości, poziom inteligencji;
-
badanie pedagogiczne – diagnoza problemów szkolnych, luki szkolne, specyficzne
trudności, rozmiar zaległości;
-
badanie społeczne – diagnoza f-cjonowania w różnych grupach społ.;
2. Orzekanie o formie korekcyjno-wyrównawczej (stwierdzenie czy dziecko nadaje się do
kształcenia masowego, integracyjnego czy specjalnego, czy też nauczania indywidualnego
czy zindywidualizowanego)
3. Korektura pierwotnych diagnoz (bad. Pedagogiczne powinno być powtarzane po roku,
a psychologiczne po 2 latach).
4. Działalność profilaktyczna na rzecz środowiska, organizowanie świetlic terapeutycznych,
itd., instruktaż, pomoc rodzinom, nauczycielom, wykłady, pogadanki).
Inteligencja:
I. logiczno-matematyczna Wechsler
I. emocjonalna Goleman
I. wieloraka Gardner (językowa, przestrzenna, logiczna, kinestetyczno-ruchowa,
interpersonalna, intrapersonalna, muzyczna)
Obowiązek szkolny:
-
od września 2004 obowiązek uczęszczania do „0”;
-
do ukończenia 18 roku życia,
-
jeżeli dziecko urodziło się przed 1 września może rozpocząć edukację rok wcześniej jeżeli
uzyskało opinię PP-P o dojrzałości szkolnej.
-
jeżeli zachodzi potrzeba PP-P może wydłużyć okres uczęszczania dziecka do przedszkola
do 10 roku życia.
-
każdy etap nauczania można wydłużyć o jeden rok nauczania.
-
w nauczaniu zintegrowanym dziecko nie może powtarzać klasy jeżeli rodzic nie wyrazi
zgody.
Nauczanie indywidualne:
-
etap”0” - tygodniowo od 4 do 6 godzin
-
etap 1-3 (n. zintegrowane) – tygodniowo od 6 do 8 godz.
-
etap 4-6 – od 8 do 10 godz.
-
etap gimnazjum – od 10 do 12 godz.
-
etap ponadgimnazjalny – od 12 do 16 godz.
Dla uczniów z etapu wstępnego „0” nauczanie indywidualne realizowane jest w ciągu 2 dni.
Dla wyższych etapów nauczania realizowane jest w przeciągu 3 dni.
Zasady pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
1. zasada sukcesu realnego optymizmu jako różnicowanie wymagań programowych
adekwatnych do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka (myślenie pozytywne),
najbardziej motywujące są sytuacje, w których dziecko ma możliwość podniesienia
własnej samooceny.
2. zasada ścisłej integracji doświadczeń percepcyjnych, ruchowych i językowych, treningu
różnych funkcji praktycznych, ma zintegrować wszystkie sfery zmysłowe.
3. zasada aktywnego, wielostronnego mobilizowania i wzmacniania osiągnięć dziecka
(dorosłego), przy wykonywaniu zadań poprzez stosowanie różnorodnych działań, które są
związane z zainteresowaniami, potrzebami dziecka.
4. zasada doboru odpowiednich metod i technik oraz środków specjalistycznej terapii
uwzględniając stopień i rodzaj upośledzenia, choroby, itd.
5. zasada wyzwolenia otwartości, bezpośredniości i spontaniczności w komunikowaniu
się z najbliższym otoczeniem rodzinnym, sąsiedzkim, rówieśniczym,
6. zasada pełnej akceptacji i tolerancji,
7. zasada
przyjmowania
różnych
zakresów
wolności
i
autonomii
osób
niepełnosprawnych – to znaczy możliwości wyboru i dobrowolności podjęcia oferty
współpracy.
8. zasada stopniowego, ewolucyjnego i regularnego osiągnięcia zamierzonych celów,
9. zasada uczenia się dla życia w środowisku, poprzez uczestnictwo, działanie
i przeżywanie oraz dopasowywanie wymagań do poziomu rozwoju i jego następnych
etapów,
10. zasada całościowego, komplementarnego, wszechstronnego i zintegrowanego
podejścia do dziecka niepełnosprawnego jako całości fizycznej, psychicznej
i społecznej, żyjącego w konkretnym lokalnym środowisku.
11. zasada niezbędnego optymalnego wykorzystania oprzyrządowania i oprotezowania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz