Zadania Policji i innych organów ścigania w postępowaniu karnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania Policji i innych organów ścigania w postępowaniu karnym-opracowanie - strona 1 Zadania Policji i innych organów ścigania w postępowaniu karnym-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw zadania Policji i innych organów ścigania w postępowaniu karnym. W trybie uproszczonym mogą w roli oskarżyciela publicznego w postępowaniu przed sądem występować nie tylko prokurator (art. 45 § l k.p.k.), ale również organy działające zamiast prokuratora w postępowaniu uproszczonym (art. 471 k.p.k.). Są nimi: Policja (art. 471 k.p.k.)oraz organy określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1969 r. w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych (Dz.U. Nr 37, póz. 322 z 1977 r. Nr 6 póz. 65, z 1979 r. Nr 20 póz. 120). Przepis ten stanowi, że w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym dochodzenie - obok Policji - prowadzić mogą również:
1) regionalne dyrekcje lasów państwowych i nadleśnictwa państwowe i parki narodowe w sprawach o przestępstwa z art. 278 ,290 i 291 § l k.k., jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drzewo z lasu państwowego lub parku narodowego (na podstawie art.32. 2 ustawy z 28 K 1991 r. o lasach - Dz.U. nr 101 póz. 444);
2) organy Państwowej Inspekcji Handlowej w sprawach o ujawnione przez nie w czasie przeprowadzania inspekcji lub przez kontrolerów społecznych Państwowej Inspekcji Handlowe działających na podstawie imiennych upoważnień, przestępstwa;
3) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach o przestępstwa z art. 30 ust l i 3 oraz art. 31 ust. l ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 29, póz. 245), a w odniesieniu do przedmiotów użytku innych niż określone w art. l ust. 2 tej ustawy także o przestępstwa z art. 31, 32, 33,35 ust. 2 i 4 rozporządzenia z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad art..ykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz.U. Nr 36, póz. 343 z późn. zm.).
Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. l ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - Dz.U. Nr 30 póz. 179). Jej zadaniem jest wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Uprawnienia policji określają przepisy art. 14 i 15 cyt. ustawy, w których jest mowa o czynnościach dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych oraz o wykonywaniu czynności na polecenie sądu i prokuratora. Rola policji jako organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze wynika z przepisów kodeksu postępowania karnego. W procesie karnym również na organach Policji ciąży obowiązek bezstronności (art. 3 § l k.p.k.).
Z całokształtu przepisów k.p.k. wynika, że prokurator a nie prokuratura jest organem procesowym. Natomiast w odniesieniu do Policji, to ona a nie policjant jest organem postępowania przygotowawczego pomimo, że ustawa czasami personalizuje Policję i używa zwrotu prowadzący dochodzenie (art.- 475 k.p.k.) lub prowadzący postępowanie przygotowawcze (art. 47,48,156 § 5, 302,477 k.p.k.). Podobna uwaga dotyczy Urzędu Ochrony Państwa i jego funkcjonariuszy. Jako organ procesowy. Policja prowadzi dochodzenie w zakresie przewidzianym w ustawie (art.. 298 § l k.p.k.). Policja może także prowadzić dochodzenie w niezbędnym zakresie w razie obawy utraty lub zniekształcenia dowodów przestępstwa, a w ramach tego postępowania może przesłuchać osobę podejrzaną pized wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów (art. 308 k.p.k.).


(…)

… niezwłocznie poddać w razie potrzeby badaniu lekarskiemu lub udzielić pierwszej pomocy medycznej (art. 7 ust. 2 i 3 cyt ustawy). Zatrzymanemu należy zapewnić przestrzeganie jego praw i stwierdzić na piśmie czas i powód zatrzymania oraz pouczyć go o prawie wniesienia zażalenia do sądu na zatrzymanie (art. 244 k.p.k.).

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz