Skrypt - źródła i normy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt -  źródła i normy - strona 1 Skrypt -  źródła i normy - strona 2 Skrypt -  źródła i normy - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KARNE   I PRAWO WYKROCZEŃ  Źrodła, normy i stosowanie prawa karnego  Wykład 2  Źródła prawa karnego  Źródła prawa karnego    Fontes iuris oriundi    Fontes iuris cognoscendi    Zwyczaj i prawo zwyczajowe    Akty normatywne (na niekorzyść sprawcy –  wyłaczącznie akty ustawowe)    Judykatura    Doktryna  a ) sąd  — decyzjami interpretacyjnymi  sądu odwoławczego  (i art.  442 § 3 k.p.k. — w zakresie „zapatrywań prawnych");  b)  sąd  — interpretacją  Sądu Najwyższego w związku z kasacją   c)  sąd  — interpretacją  Sądu Najwyższego w związku z apelacją  (art. 441 § 3 k.p.k.: „Uchwała Sądu Najwyższego jest w danej sprawie  wiążąca");  e)  Sąd Najwyższy  (względnie) — swoimi uchwałami wpisanymi do  księgi zasad prawnych;  f ) sąd  — w związku z członkostwem w UE sąd krajowy jest związany  treścią orzeczenia wstępnego dotyczącego wykładni i obowiązywania  prawa wspólnotowego wydanego w ramach procedury  „odesłania  preju-dycjalnego";  g)  organy podatkowe i organy kontroli skarbowej —  interpretacjami Ministra Finansów.  Moc wiążąca wykładni sądowej  Źródła prawa karnego  Konstytucja  Umowy  międzynarodowe  Ustawy  Konstytucja    Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, póz. 483 z  późn. zm.)  Umowy międzynarodowe    Konwencja z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (Dz. U. z 1952 r. Nr 2,  póz. 9)    Konwencja nowojorska z dnia 26 listopada 1968 r. o niestosowaniu przedawnienia wo­bec zbrodni  wojennych i zbrodni przeciw ludzkości (Dz. U. z 1970 r. Nr 26, póz.208)    Konwencja nowojorska z dnia 10 grudnia 1984 r. o zakazie stosowania tortur oraz innego okrutnego,  nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 1989 r. Nr 63, póz. 378)    Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, doty­czący zniesienia  kary śmierci. Strasburg, 28 kwietnia 1983 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 23, póz. 266)    Międzynarodowa Konwencja nowojorska z dnia 18 grudnia 1979 r. przeciwko braniu za­kładników (Dz. U.  z 2000 r. Nr 106, póz. 1123)    Międzynarodowe Porozumienie dotyczące zwalczania handlu żywym towarem. Paryż, 18 maja 1904 r.  Międzynarodowa Konwencja dotycząca handlu żywym to­warem. Paryż, 4 maja 1910 r. (Dz. U. z 1922 r.  Nr 87, póz. 783)    Międzynarodowa konwencja genewska z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i 

(…)

… genewska z dnia 11 października 1933 r. o zwalczaniu handlu kobietami peł­noletnimi (Dz. U.
z 1938 r. Nr 7, póz. 37)
Konwencja z dnia 2 marca 1950 r. z Lakę Success o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploa­tacji prostytucji
(Dz. U. z 1952 r. Nr 41, póz. 278)
Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dzie­cięcej prostytucji i
dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku…
… z dnia 15 listopada 2000 r. przeciwko międzynaro­dowej
przestępczości zorganizowanej (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, póz. 158)
o Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności ko­bietami i
dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych prze­ciwko międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, póz. 160)
o Protokół…
…. postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia,
  13. kosztów postępowania.
Źródła prawa wykroczeń
 
Ponadto przepisy zawarte w kilkudziesięciu
ustawach z róznych dziedzin, n.p.:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrzymanie czystości i porządku w
gminach
Obowiązkowe egzemplarze
biblioteczne
Kodeks pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna
System ubezpieczeń społecznych
Język polski
Rybactwo…
… wyborcza
Pielęgniarki i położne
Organizmy genetycznie
zmodyfikowane
Partie polityczne
Kultura fizyczna
Europejskie rady zakładowe
Prawo lotnicze
Świadczenie usług drogą
elektroniczną
Referendum ogólnokrajowe
Cudzoziemcy
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Społeczna inspekcja pracy
Praca na morskich statkach
handlowych
Prawo geologiczne i górnicze
Prawo karne w systemie norm
Prawo karne a inne gałęzie prawa…
…. o postępowaniu w
sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 11, póz. 109
ze zm.);
6) ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, póz. 232).
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, póz. 549)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
póz.708)
  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz