Historia Polskiego Prawa Ochrony Środowiska-wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Polskiego Prawa Ochrony Środowiska-wykłady - strona 1 Historia Polskiego Prawa Ochrony Środowiska-wykłady - strona 2 Historia Polskiego Prawa Ochrony Środowiska-wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Historia Polskiego Prawa Ochrony Środowiska    1423r . – Władysław Jagiełło – statut Warcki, ochrona cisa, którego nadmiernie uŜywano do  wyrobu kusz i łuków,  XVI – XVII w . – ochrona turów,  XIX w.  – ustawa o ochronie świstaków i kozic,  1868r.  – ustawa o ochronie ptaków śpiewających i owadoŜernych – Sejm Galicyjski,  1922r.  – ustawa wodna Dz.U. 1928 nr 62, poz.574 (ta ustawa obowiązywała do 1962), jeden  z pierwszych aktów na świecie ujmujący ochronę wód przed zanieczyszczeniem;  1934r.  – uchwała o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25 poz. 274),  1949r.  – ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. Nr25 poz. 180) obowiązująca aŜ do 1991r.,:       - rozwiązania prekursorskie, ustawa wyprzedziła czas,       - wytyczne kompleksowej polityki państwa w odniesieniu do środowiska naturalnego,       - wyznaczenie organów odpowiedzialnych za realizację polityki środowiskowej,       - tą ustawę moŜna porównać do NEPA (ustawa o Narodowej Polityce Ochrony  Ś rodowiska traktowanej jako punkt zwrotny, 1969),       - ustawa ta nie funkcjonowała.  1962r.,  - Prawo Wodne (Dz. U. Nr34 poz.158) wprowadziło instytucji pozwoleń  wodnoprawnych,  1966r.,  - ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (Dz. U. nr  14 poz.87), konieczność uzgadniania z organami odpowiedzialnymi za ochronę powietrza  projektów planów zagospodarowania przestrzennego;  1974r.,  - prawo wodne (Dz. U. nr 38 poz. 230) obowiązywała do stycznia 2002r.,  1980r. , - ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, obowiązująca z wielu nowelizacjami  do 30.09.2001r.,:      - krok w kierunku opracowania kompleksowego „kodeksu ochrony środowiska”,      - szczegółowe regulacje z zakresu ochrony powietrza, powierzchni ziemi, ochrony przed  hałasem i wibracjami, odpady,      - wprowadzenie opłat za korzystanie ze środowiska „poluters pay”,      - błędy: ogólnikowość, myślenie Ŝyczeniowe, stare technologie w gospodarce;  1989r.,  - obrady Okrągłego Stołu – powołanie zespołu ds. Ekologii, 28 celów na lata 1989 –  1990r.:      - stworzenie nowych instrumentów ekonomicznych, prawnych i administracji,      - wstrzymanie działalności szczególnie niebezpiecznych dla środowiska zakładów,      - przeprowadzenie kodyfikacji prawa ochrony środowiska – powołano komisję ale nie  zakończono prac.      Komisja Kodyfikacyjna  opracowała 4 projekty robocze nowej ustawy a w 1991r.,  ostateczną wersję projektu, dokonano jedynie nowelizacji i wydawano nowe akty  wykonawcze:  -  1991  – ustawa o ochronie przyrody, 

(…)

… ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych" (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku
Ustaw i Monitorze Polskim.
Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl .
Elektroniczna wersja tych wydawnictw ukazująca się na stronie sejmowej moŜe być dla
naszych uŜytkowników jedynie…
….
Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych" (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku
Ustaw i Monitorze Polskim.
Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl .
Elektroniczna wersja…
… - Traktat o powołaniu Europejskiej Wspólnoty węgla i stali,
2. 5.03.1957r. Rzym -Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (EWG) i
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) – Traktaty Rzymskie (wejście w
Ŝycie: 1.01.1958r.):
nie zajmowano się problemami ochrony środowiska, samodzielne działania państw
członkowskich,
3. 21.10.1972 - Zgromadzenie Przywódców Państw członkowskich Wspólnot…
… ubiegajace się o
członkostwo w UE powinny przyjąć całe acquis.
1.Pierwotne prawo wspólnotowe:
a) Traktaty załoŜycielskie Wspólnot Europejskich:
- Traktat Rzymski o powołaniu EWG –1957r.
- Traktat Rzymski o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – 1957r.,
- Jednolity Akt Europejski – 1986r.
- Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht, 1992r.,
- Traktat Amsterdamski – 1997r.,
b) Traktaty…
….
Rozdział XI
STANY NADZWYCZAJNE
Art. 228.
Art. 232.
Art. 233.
Ad. II
Przepisy prawa ochrony środowiska UE HISTORIA
1. 18.04. 1951 r. – ParyŜ - Traktat o powołaniu Europejskiej Wspólnoty węgla i stali,
2. 5.03.1957r. Rzym -Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (EWG) i
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) – Traktaty Rzymskie (wejście w
Ŝycie: 1.01.1958r.):
nie zajmowano się problemami…
… być:
- Rzeczowe – rozpoczynające się od wyrazów „Kodeks”, „Prawo”, „Ordynacja”,
„Przepisy wprowadzające”
- Opisowe – rozpoczynające się od przyimka „o”
1. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
Ustawy regulujące ochronę poszczególnych elementów przyrody :
2. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne
3. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1002
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt
4. USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
5. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody…
…. 12. 1991r. – Układ Europejski ustanawiający Stowarzyszenie między
Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotą z drugiej strony (Dz,U 1994, nr11
poz.38-39):
a) wstępny warunek integracji Polski z Wspólnotą Europejską – zbliŜanie istniejącego i
przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa unijnego,
b) dostosowanie przepisów regulujących ochronę zwierząt i roślin i środowiska naturalnego
(art…
… Amsterdamski – zmieniający i uzupełniający traktaty
załoŜycielskie i Traktat z Maastricht (15 państw),
16) 1.12. 2000 – Traktat Nicejski – zbiór zmian do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE);
17) 2001 – 2010 – VI ramowy program ochrony środowiska „Nasza przyszłość, nasz
wybór”,
SYSTEM PRAWA UE
Acquis communautaire – dorobek prawny Unii Europejskiej – państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz