Podstawy prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawne - strona 1 Podstawy prawne - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow­lane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 - zgodnie z obwieszczeniem Mar­szałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r.) stanowi podstawowy akt prawny. Normalizuje działalność obejmują­cą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okre­śla zasady działania organów administracji pań­stwowej w tych dziedzinach.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pla­nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) określa zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznacze­nia terenów na określone cele i ustalania za­sad ich zagospodarowania (przyjmując zrów­noważony rozwój jako podstawę tych działań), a także określa zasady i tryb rozwiązywania ewentualnych konfliktów interesów obywateli, wspólnot samorządowych i państwa w tych sprawach.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690). Rozporządzenie określa warunki, które przy zachowaniu przepisów Prawa bu­dowlanego oraz odrębnych ustaw i przepisów szczególnych, a także ustaleń Polskich Norm zapewniają:
— bezpieczeństwo konstrukcji,
— bezpieczeństwo pożarowe,
— bezpieczeństwo użytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowot­ne oraz ochronę środowiska,
— ochronę przed hałasem i drganiami,
— oszczędność energii i odpowiednią izolacyj­ność cieplną przegród,
•— odpowiednie warunki użytkowe z uwzględ­nieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
— ochronę uzasadnionych interesów osób trze­cich,
— ochronę dóbr kultury.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. nr 120, poz. 1133). Przepisy roz­porządzenia uszczegółowiają postanowienie art. 34 ustawy Prawo budowlane i określają formę oraz treść opisową i rysunkową projektu budowlanego, składającego się z projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub obiektów budowlanych. Projekt budowlany wykonany zgodnie z ustaleniami powyższego rozporządzenia stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz­nych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowla­nych (Dz.U. nr 126, poz. 838). Rozporządze­nie zawiera szczegółowe zasady określania geo­technicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i zakres tych ustaleń, przedsta­wianych w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz