Zadania na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania na kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

1.   Wśród  losowo  wybranych  1048  dorosłych  osób  42  zadeklarowały  się  jako  prawosławne.  Czy,  przyjmując  założenie  o  popełnieniu  2  pomyłek  na  100  przy  podejmowaniu  decyzji  weryfikacyjnej, można uznad, że udział osób wyznania prawosławnego różni się istotnie od 1%?  2.   Czas  produkcji  5  losowo  wybranych  sztuk  wyrobu  (w  sekundach)  kształtował  się  następująco:  5,1; 4,9; 4,8; 5,3; 4,9. Metodą punktową oszacowad średni czas wyrobu.  3.   Aby  zdad  egzamin  ze  statystyki,  należy  prawidłowo  rozwiązad  co  najmniej  70%  zadao  z  testu  egzaminacyjnego.  Przyjmując,  że  wyniki  testu  dla  studentów  zdających  w  pierwszym  terminie  mają rozkład normalny ze średnią 76% i odchyleniem standardowym 8,2%, obliczyd jaki procent  studentów zda egzamin w pierwszym terminie.  4.   Zakładając,  że  czas  oczekiwania  na  poczcie  po  odbiór  awizowanej  przesyłki  (w  minutach)  ma  rozkład normalny N(7; 2) określid:  a.   jakie jest prawdopodobieostwo odbioru przesyłki w czasie nie dłuższym niż 3 min,  b.   jaki procent klientów będzie czekad od 10 do 14 min,  c.   ile czasu będzie czekad 30% najdłużej oczekujących klientów.  5.   Wytrzymałośd  pewnego  materiału  budowlanego  (w  kg/cm 2)  jest  zmienną  losową  o  rozkładzie  normalnym  N(μ,  1).  W  celu  oszacowania  nieznanej  średniej  wytrzymałości  tego  materiału  dokonano  pomiaru  wytrzymałości  5  wylosowanych  niezależnie  sztuk  tego  materiału.  Wyniki  pomiarów były następujące: 20,4; 19,6; 22,1; 20,8; 21,1.  a.   Przyjmując  współczynnik  ufności  0,9,  zbudowad  przedział  ufności  dla  średniej  wytrzymałości materiału budowlanego.  b.   Ile  razy  zmieni  się  długośd  oszacowanego  przedziału,  jeśli  liczebnośd  próby  zwiększymy do 45 elementów (zakładamy, że średnia z próby wynosi tyle samo)?  6.   W grupie 100 losowo wybranych pracowników przedsiębiorstwa średnia liczba nieobecności w  pracy  w  2003  roku  wynosiła  15,  a  odchylenie  standardowe  3  dni.  Przyjmując  współczynnik  ufności na poziomie 0,9, oszacowad średnią absencję w pracy wśród ogółu pracowników.  7.   Miesięczne wydatki na żywnośd w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwach pracowniczych  (w  zł)  mają  rozkład  normalny.  Na  podstawie  badania  26  losowo  wybranych  gospodarstw  stwierdzono, że średnie wydatki w tej grupie wynoszą 250 zł z odchyleniem standardowym 100  zł. Czy na podstawie powyższych danych, zakładając prawdopodobieostwo popełnienia błędu I 

(…)

…. krytyczne: -2,33 i 2,33 *poziom istotności w tym zadaniu wynosi 0,02 – zgodnie z
treścią+
2. Średnia = 5 sekund; średni błąd szacunku = 0,089; względny średni błąd szacunku = 1,8%
*jako iloraz średniego błędu szacunku i oszacowanej średniej+
3. 76,73%
4. A) 0,0228 b) 0,0666 c) 8,04
5. A)<20,067;21,53> b) 3 [jako iloraz pierwiastka z 45 i pierwiastka z 5]
6. <14,5;15,49>
7. t=0,51; wart. kryt.: -1,708
1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz