Zachowania wyborcze - omówienie tematu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania wyborcze - omówienie tematu - strona 1 Zachowania wyborcze - omówienie tematu - strona 2 Zachowania wyborcze - omówienie tematu - strona 3

Fragment notatki:


Zachowania wyborcze Według  modelu  socjalno-strukturalnego głównym  motywem  głosowania  jest  poczucie  przynaleŜności do pewnej wspólnoty społecznej – etnicznej, religijnej, zawodowej, klasy  społecznej.  W  ujęciu  socjologicznym  zachowania  wyborcze  mają  charakter  kolektywny.  To  jak  głosuje jednostka zaleŜy od przynaleŜności do określonej grupy. Wzorcowe dla tego ujęcia są badania socjologów z Columbia University pod kierunkiem  Paula Lazersfelda. Wykonano je w okręgu Erie podczas wyborów prezydenckich w 1940  r. i w mieście Elmira (stan Nowy Jork) podczas wyborów prezydenckich w 1948 r.  Lazersfeld z  zespołem  doszli  do  wniosku,  Ŝe  głosowanie  na  określonego  kandydata  jest  efektem  procesu  grupowego,  na  który  składają  się:  zgodność preferencji  w  rodzinach,  podobieństwo decyzji wyborczych u znajomych, silny wpływ osób kształtujących opinię  publiczną oraz oddziaływanie mediów masowych. Akt  wyborczy  jest  uwarunkowany  umiejscowieniem  wyborcy  w  strukturze społecznej.  Wyborcy  są  traktowani  jako  wspólnota  posiadająca  zbieŜne  poglądy,  oparte  na  stratyfikacji  społecznej  i  akceptacji  tych  samych  wartości. Wynika  to  z  tego,  Ŝe  stratyfikacja społeczna decyduje o kształcie grupowych interesów, a one decydują o tym  który kandydat lub która partia są spostrzegani jako lepiej lub gorzej je reprezentujący.  Zasadnicza  konkluzja  takiego  podejścia  mówi,  Ŝe  o  wyborze  kandydata  lub  partii  przesądza   dostosowanie  programu  politycznego  do  potrzeb  i  interesów  grupy  społecznej , z której pochodzi wyborca.  Badacze  zorientowani  socjologicznie  przyjmują,  Ŝe  głównymi  wyznacznikami  decyzji  wyborczych są zmienne demograficzne i geograficzne. Podejście socjologiczne  MoŜna  powiedzieć,  Ŝe  z  punktu  widzenia  podejścia  socjologicznego zadaniem  wyborcy  jest trafne rozpoznanie własnego statusu społecznego i grupowych interesów, a o tym jak  funkcjonuje  w  polityce  decyduje  to,  w  jakim  czasie  i  miejscu  się urodził  (Cwalina i  Falkowski, 2005).  Nie  ma  zgodności  co  do  tego,  które  zmienne  socjologiczne  są  najwaŜniejsze.  Podkreśla  się  znaczenie  m.in.  przynaleŜności klasowej  (Lipset,  1995),  płci (Siemieńska,  1996),  wieku  (Powell, Thorson,  1990),  grupy  etnicznej  (Kurcz,  1995;  Tarn,  1995),  zawodu  (Sobel, 1993), wyznania religijnego (Wilcox, 1988). KRYTYKA:  - Podejście  podkreślające  znaczenie  zmiennych  społeczno-demograficznych  koncentruje 

(…)

….)
- gdy dokładna analiza programów kandydatów jest zbyt skomplikowana albo
czasochłonna, najlepiej skoncentrować na tym, gdzie są największe róŜnice pomiędzy
nimi
Emocje. Teoria ekonomiczna pomija rolę emocji i ich wpływ na decyzje i zachowanie
człowieka. Istnieją badania nad decyzjami wyborczymi, z których wynika, Ŝe stosunek
emocjonalny do kandydatów w wyborach prezydenckich wyjaśniał 85% wariancji
intencji…
… społecznego,
częściowo z konfliktów ideologicznych na linii lewica-prawica.
,,Własność problemów" moŜe odgrywać duŜą rolę w prowadzeniu skutecznych kampanii
wyborczych, wtedy kiedy przedstawicielom jakieś partii uda się sprowadzić głosowanie
do takich problemów, w zakresie których jego partia spostrzegana jest jako bardziej
kompetentna niŜ partie konkurencyjne.
GŁOSOWANIE RETROSPEKTYWNE. Uzupełnienie modelu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz