Zachowania organizacyjne - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne - wykłady - strona 1 Zachowania organizacyjne - wykłady - strona 2 Zachowania organizacyjne - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania Organizacyjne 
Wyk a
ł d I. 28.IIZachowania organizacyjne to:
•
szereg dzia a
ł  
ń i postaw ludzkich w organizacjach, lub
•
proces uczenia si  
ę cz o
ł wieka, grupy i ca e
ł j organizacji w  r
ś odowisku pracy (wg Sikorskiego)
•
badanie czynników, które wp y
ł waj  
ą na zachowania/sposoby dzia a
ł nia jednostek i grup w 
organizacjach, oraz sposoby w jaki organizacje funkcjonuj  
ą w danym  r
ś odowiskuCo wp ył wa na zachowanie cz oł wieka w organizacji? 
•
p e
ł ,
ć  wiek-dojrza o
ł
,
ść  do w
ś iadczenie zawodowe
•
osobowo
,
ść  sprawno  
ść umys o
ł wa, postawy, warto ci
ś , sposób radzenia sobie w trudnych sytuacjach
•
charakter pracy: poni e
ż j/powy e
ż j kompetencji, za du o
ż /za ma o
ł  pracy, niejasno  
ść co do zakresu 
kompetencji, zakres kontroli
•
osoby z którymi pracuje: wspó p
ł racownicy, prze o
ł e
ż ni, podw a
ł dni
•
miejsce pracy: ergonomia stanowiska pracy, dost p
ę ne narz d
ę zia
•
osoby i instytucje z zewn t
ą rz: klienci, kontrahenci, ZUS, urz d
ą  skarbowy, urz d
ą  miasta, s d
ą , 
inspekcje, itp.
•
kultura organizacyjna
•
czynniki zewn t
ę rzne wobec organizacjiPoziomy bada  Å„ zachowa  Å„ organizacyjnych:
•
jednostka
•
grupa
•
organizacjaCele zastosowania wiedzy z zakresu zachowa  Å„ organizacyjnych:
•
wyja n
ś ianie â€“ na przyk a
ł d, co powoduje obni e
ż nie motywacji pracowników,
•
przewidywanie
•
sprawowanie kontroli â€“ przeciwdzia a
ł nie niepoż d
ą anym zachowaniom.
Po to aby: 
•
Podnie
 
ść produktywno  
ść pracowników.
•
Obni y
ż  
ć absencj  
ę w pracy i zminimalizowa  
ć rotacj .
ę
•
Zwi k
ę szy  
ć satysfakcj  
ę z wykonywanej pracy oraz zaanga o
ż wanie pracowników (wg Robbinsa).
Zachowania organizacyjne â€“ organizational behaviour â€“ jako przedmiot studiów z zakresu zarz d
ą zania.Interdyscyplinarny charakter nauki.
Psychologia: 
•
uczenie się
•
motywacja
•
osobowość
•
zadowolenie z pracy
•
pomiar postaw
•
ocena efektywno c
ś i
•
podejmowanie decyzji
•
stres
Psychologia spo e
ł czna:
•
zmiana postaw, zachowań
•
komunikacja•
grupowe podejmowanie decyzji
•
procesy grupowe
Socjologia:
•
dynamika grup
•
zachowania mi d
ę zygrupowe
•
kultura organizacyjna
Antropologia:
•
kultura organizacyjna
•
analizy mi d
ę zykulturoweRingi â€“ japo sń ki system podejmowania decyzji â€“ rozpowszechnienie danej propozycji i przeprowadzenie  

(…)

… dla wszystkich
Wpływ wartości na zachowania w organizacji:

Zbyt duża rozbieżność indywidualnego systemu wartości z ogólnie wyznawanym systemem wartości
organizacji sprzyja stresowi, niezadowoleniu, a nawet wypaleniu zawodowemu.
Osobowość:
Model Wielkiej Piątki

Neurotyczność
Ekstrawersja
Otwartość na doświadczenia
Ugodowość
Sumienność
Neurotyczność – Stabilność emocjonalna:

Wady stabilności emocjonalnej…
…)
zaburzenia układu oddechowego: astma oskrzelowa, alergia, hiperwentylacja
zaburzenia układu mięśniowo – kostnego
zaburzenia układu odpornościowego
choroby skóry
objawy psychiczne reakcji stresowej: depresja, wypalenie zawodowe, alkoholizm
Czy można umrzeć ze stresu?

Stres jest czynnikiem wyzwalającym, osłabiającym jakiś układ, który przyczynia się do np. zawału,
udaru, co w efekcie może prowadzić do śmierci.
Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu.
Wypalenie zawodowe (wg Maslach i Jackson) – psychologiczny zespół:wyczerpania emocjonalnego (spadek energii, spadek motywacji, poczucie ciągłego zmęczenia mimo
odpoczynku)
depersonalizacji/cynizmu oraz
obniżonego poczucia dokonań osobistych/osobistej skuteczności
Na wypalenie zawodowe najbardziej narażone są osoby, których praca wymaga kontaktu interpersonalnego
z innymi. (najczęściej zawody pomocowe)
Czynniki mające wpływ na pojawienie się wypalenia zawodowego:


obciążenie pracą (nadmiar obowiązków, za trudne zadania)
brak kontroli
poczucie sprawiedliwości (porównywanie się z innymi, np. ile inni zarabiają pracując tyle co ja)
wartości osobiste a organizacyjne
nagrody (niwelują stres)
społeczność pracownicza (poczucie wsparcia, zrozumienia, świadomość że innym też jest ciężko)
Objawy wypalenia zawodowego:
behawioralne – dotyczą zachowania
emocjonalne – dotyczą emocji
poznawcze – związane z postrzeganiem rzeczywistości, pamięcią, koncentracją, problemami w
myśleniu
somatyczne – związane ze zdrowiem
Stres jako bodziec:
Każda zmiana – nawet taka, jaka jest postrzegana w kategoriach pozytywnych (urlop, wakacje) mo…
… wyczerpania.
Stres ostry a stres przewlekły.
Ostry (ale nie ekstremalnie) stres, względnie krótkotrwały, pojawiający się od czasu do czasu wyjdzie nam
na zdrowie. Organizm podczas takiego stresu się hartuje.
Negatywne skutki stresu przewlekłego:
zaburzenia układu krążenia: nadciśnienie, migreny
zaburzenia układu trawiennego: wrzody trawienne
zaburzenia układu hormonalnego (cukrzyca…
….
Po 30 minutach – talerz z 4 ciastkami.
Częściej po 4 ciastko sięgali szefowie, mieli mniej zahamowań przy jedzeniu.
Skupianie uwagi ludzi władzy na sobie.
Proksemika.
Strefa intymna (15-45 cm)
Strefa osobista (45 cm – 1,22 m)
Strefa społeczna (1,22 – 3,6 m)
Strefa publiczna (pow. 3,6 m)
Uniwersalne przeszkody w komunikacji interpersonalnej.

Brak umiejętności i/lub chęci spojrzenia…
…; 35,2% K)
niskie wymagania – duży zakres wpływu
(DEPRESJA: 9,7% M; 8,6% K)
Stres jako relacja między bodźcem a reakcją.

Stres – zespół reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają stan jego równowagi i
wystawiają na próbę lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie.
Teoria zachowania zasobów Hobfolla:
przedmioty (laptop, komórka, samochód, mieszkanie)
warunki (mieszkalne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz