Wzorce umów - pojęcie i charakter prawny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzorce umów - pojęcie i charakter prawny - strona 1 Wzorce umów - pojęcie i charakter prawny - strona 2 Wzorce umów - pojęcie i charakter prawny - strona 3

Fragment notatki:

3.4. OGRANICZENIA SWOBODY ZAWIERANIA UMÓW A. OGRANICZENIA DOBORU KONTRAHENTA -ograniczenia swobody wyboru kontrahenta mają na względzie interes indywidualnie określonych osób -w przypadkach takich od decyzji zainteresowanych zależy, czy ograniczenia te zostaną w konkretnym przypadku zrealizowane
-np. prawo pierwokupu B. OBOWIĄZEK KONTRAKTOWANIA -przepisy szczególne nakładają obowiązek zawierania umów na podmiotu, które wyłącznie dostarczają określonych dóbr lub świadczą usługi o istotnym dla wszystkich znaczeniu: ustawa - Prawo energetyczne (1997r.) ustawa - Prawo przewozowe (1984r.) ustawa - Prawo pocztowe (2003r.)
-w tych przypadkach realizacja tego obowiązku zależy od inicjatywy podmiotu zainteresowanego uzyskaniem dobra lub usługi od podmiotu obowiązanego do zawarcia umowy -podmiot zainteresowany składa ofertę podmiotowi obowiązanemu
-jeżeli odpowiada ona określonym w ustawie przesłankom i nie zajdą jakieś szczególne okoliczności, adresat oferty jest obowiązany ją przyjąć
-obowiązek zawarcia umowy może być także nałożony z innych racji społecznych na określone podmioty i realizowany z inicjatywy organów administracji publicznej oraz przy zastosowaniu sankcji administracyjnych lub karnych
C. ZEZWOLENIA ADMINISTRACYJNE -ustawodawca może ograniczyć swobodę zwarcia umowy w ten sposób, że uzależni jej ważne dojście do skutku od zezwolenia administracyjnego
-zezwolenie takie nie kreuje obowiązku zawarcia umowy
D. TRYB ZAWIERANIA UMOWY -niekiedy ustawodawca ogranicza swobodę kontraktowania przez nakazaniu w drodze ustawy określonego trybu zawierania umowy -ustawodawca stosuje tego rodzaju instrumenty prawne przede wszystkim dla ochrony mienia publicznego §4. WZORCE UMÓW 4.1. POJĘCIE I CHARAKTER PRAWNY WZORCA UMOWY A. WZORZEC UMOWY Wzorzec umowy  jednostronnie przygotowane z góry przed zawarciem umowy, gotowe klauzule umów -np.:
ogólne warunki umowy
wzory umów
regulaminy
-wzorzec umowy ma być ustalony przez jedną ze stron umowy -wzorzec jest przeznaczony do wielokrotnego stosowania przez stronę, która go ustaliła
-wzorce mogą zawierać tylko tego rodzaje postanowienia umowne, które są powtarzalne w umowach, dla których je przeznaczono
-wzorce nie mogą obejmować postanowień określających indywidualnie drugą stronę umowy lub precyzujących przedmiot umowy -postanowienia wzorca uzupełniają treść stosunku prawnego powstałego z indywidualnej umowy -ustawa nie określa kręgu podmiotów, które mogą wydawać wzorce umów - jednak najczęściej korzystają z nich

(…)

… przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,
nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,
nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,
stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument…
… umów stosowanych w Polsce, zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ma swoją siedzibę -powództwo wytacza się przeciwko przedsiębiorcy stosującemu wzorzec
-sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy w Warszawie, sprawujący funkcję sądu ochrony konkurencji i konsumentów
-sąd zarządza publikację każdego wyroku wydanego w sprawie o uznanie klauzuli wzorca za niedozwolony…
… nie miał rzeczywistego wpływu -w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przyjętych z wzorca umownego zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta B. CIĘŻAR DOWODU INDYWIDUALNEGO UZGODNIENIA
-ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie spoczywa na tym, kto się na to powołuje
-jest to rozstrzygnięcie korzystne dla konsumenta, ponieważ z reguły ciężar dowodu spoczywa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz