Wzór kontraktu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2716
Wyświetleń: 5005
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór kontraktu - strona 1 Wzór kontraktu - strona 2 Wzór kontraktu - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ
Zawarta w Łodzi, w dniu 16 IV 2013 roku
pomiędzy firmami:
L'Oreal Paris S.A. z siedzibą w Clichy-la-Garenne, Francja, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000061512, reprezentowaną przez Liliane Bettencourt zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., z siedzibą na ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000048967, reprezentowaną przez Dirka Rossmanna, zwanego w dalszej części umowy Kupującym. § 1
1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) szamponów marki „Garnier Fructis - Siła i blask” (objętość jednej sztuki - 500 ml.).
1.2. Szampony powinny być zapakowane w kartony po 50 sztuk.
1.3. Termin ważności szamponów powinien wynosić 36 miesięcy liczone od daty produkcji.
§ 2
2.1. Towar zostanie dostarczony w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy.
2.2. Jako miejsce dostawy strony ustalają główną siedzibę sklepu Rossmann, określoną w umowie 2.3. O terminie dostawy Sprzedający powiadomi Kupującego pisemnie (pocztą elektroniczną) co najmniej na 3 dni przed terminem dostawy z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
§ 3
3.1. Kupujący ma obowiązek odebrać towar w dniu jego dostawy do magazynu i podpisać potwierdzenie odbioru.
3.2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie faktura wystawiona przez Sprzedającego. § 4
4.1. Wartość kontraktu strony ustalają na kwotę 18 750 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Euro, co odpowiada 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 4.2. Płatność zostanie uiszczona przez kupującego w walucie Euro.
4.3. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawek podatkowych, lub w przypadku znacznego spadku lub wzrostu wartości Euro (powyżej 75 gr.), która w chwili zawarcia kontraktu wynosi 4 polskie złote (PLN). § 5
5.1. Należność zostanie zapłacona w terminie 14 dni roboczych od daty pokwitowania odbioru przez Kupującego, przy czym za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
5.2. Rozliczenia między stronami umowy następują za pośrednictwem Banku WBK Bank Zachodni S.A. 6 Oddział w Łodzi, nr konta: 24 6547 8798 5437 0000 0010 8882, w formie przelewu.


(…)

… może potrącić kary umowne z należnego Sprzedającego wynagrodzenia.
8.4. Kupujący zapłaci Sprzedającemu wszystkie kary umowne w okresie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji przez Sprzedającego. § 9
9.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody i zniszczenia, spowodowane przez jego pracowników lub inne osoby działające w jego imieniu podczas dostarczania towaru, w wysokości 25% wyrządzonej szkody, niezależnie od kar umownych przewidzianych w § 8.
9.2. W razie powstania szkody, strony sporządzą na tę okoliczność protokół ustalający przyczynę jej powstania oraz jej rozmiar i zakres odpowiedzialności Sprzedającego. 9.3. Sprzedający oświadcza, że w czasie realizacji niniejszej umowy ubezpieczony będzie w towarzystwie ubezpieczeniowym od odpowiedzialności cywilnej…
… ze zmianami).
§ 8
8.1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:
8.1.1. w wysokości 60% wartości przedmiotu zamówienia (§ 4 pkt. 4.1.), gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający;
8.1.2. w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia w terminowej realizacji przedmiotu umowy (§ 2 pkt. 2.1.);
8.2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną…
…. W przypadku nie przedłożenia polisy umowę niniejszą uważa się za nieważną.
9.4. W sytuacji określonej w pkt. 9.3. w zakresie klauzuli waloryzacyjnej stosuje się ustalenia z § 6.
§ 10
10.1. Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania.
10.2. Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji gdy opóźnienie w realizacji zamówienia będzie dłuższe niż 2 miesiące.
10.3. Sprzedający…
Izbie Gospodarczej w Warszawie, na każdym etapie realizacji umowy. W takim przypadku strony sporządzą odpowiednie porozumienie pisemne. § 14
14.1. Strony ustalają, że Kupujący towar będzie sprzedawał w wybranych przez siebie placówkach handlowych na terenie Rzeczpospolitej Polski bez prawa jego reeksportu po za granice Rzeczpospolitej Polski.
§ 15
15.1. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz