Wywiad i jego typy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3325
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wywiad i jego typy - strona 1 Wywiad i jego typy - strona 2 Wywiad i jego typy - strona 3

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 4 stron.
WYWIAD OKREŚLENIE WYWIADU JAKO METODY BADAŃ Nie wszystkie fakty, jakie interesują nauki społeczne są możliwe do ustalenia poprzez obserwację.
Poprzez obserwację nie można np. poznać wyobrażeń, uczuć, motywacji, zamiarów, przekonań itp.
stanów psychicznych ludzi. Nie można również osiągnąć na tej drodze danych dotyczących przeszłych
zachowań lub intymnych przeżyć badanych osób. Aby tego rodzaju dane uzyskać trzeba więc sięgać
do innych metod. Szczególnie przydatną metodą badań w naukach społecznych jest również wywiad,
który umożliwia poznanie zjawisk występujących właśnie w świadomości badanych.
Wywiad — najogólniej biorąc — jest rozmową kierowaną, w której biorą udział co najmniej dwie
osoby: prowadzący wywiad i respondent. Nie jest to po prostu konwersacja, lecz taka rozmowa,
poprzez którą badający chce uzyskać od respondenta dane określone celem badań. Dlatego
socjologowie słusznie wskazują na ten fakt, że jest to swoista metoda badań, w której zakłada się
ścisłe współdziałanie ze sobą badającego i respondenta. Wywiad jest więc pewnym procesem, w
którym badający stara się oddziaływać na badanego stawianymi pytaniami i skłonić go do udzielenia
wypowiedzi na temat będący przedmiotem badań1. Jest to jedna z metod badawczych, jaka
umożliwia równoległe stosowanie innej — mianowicie obserwacji. Jest to również jedna z najbardziej
elastycznych i wnikliwych metod badań społecznych — jak zauważa trafnie J. Szczepański2. TYPY WYWIADU Ze względu na formę wypowiadania się respondentów i sposób przeprowadzania wywiadu, a także ze
względu na zachowanie się badającego i ilość uczestników — można wyróżnić kilka typów wywiadów,
jakie są stosowane w naukach społecznych. Możemy zatem wyróżnić następujące wywiady: ustne i
pisemne; skategoryzowane i nieskategoryzowane; jawne i ukryte; indywidualne i zbiorowe oraz panel
owe. Wywiady ustne i pisemne Biorąc pod uwagę poprzednio podane określenie wywiadu, jako swoistej rozmowy (zob. 6.1),
wyróżnienie ustnych i pisemnych wywiadów może budzić pewne zastrzeżenia. Praktyka pokazuje
jednak, że rozmowa, jaką jest wywiad może być nader symboliczna, a pytania i odpowiedzi mogą być
niekiedy przekazywane również w formie pisemnej, co uzasadnia powyższy podział.
Obok wywiadów przeprowadzanych w sposób poniekąd klasyczny, tzn. poprzez rozmowę badającego
z jednym lub z większą liczbą rozmówców, możliwe są także wywiady, w których pytania są zadawane
na piśmie (np. w ankiecie), a odpowiedzi są także udzielane na piśmie, bezpośrednio na pytania
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz