Wytyczanie obiektów budowlanych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytyczanie obiektów budowlanych - strona 1 Wytyczanie obiektów budowlanych - strona 2 Wytyczanie obiektów budowlanych - strona 3

Fragment notatki:

Wytyczanie obiektów budowlanych
Wytyczanie konturów obiektów budowlanych w terenie polega na wyznaczeniu i trwałym oznaczeniu na gruncie wszystkich charaktery­stycznych punktów i osi geometrycznych. W za­leżności od stopnia wymaganej dokładności wytyczenia obiektu używa się różnego sprzętu mierniczego (por. rozdział 4. Poradnika). Na rysunku 5.10 pokazano sposób wyznacza­nia konturu nasypu, a na rys. 5.11 - konturu wykopu. Sposoby wytyczania i utrwalania zarysów obiektów budowlanych na gruncie są różne, w zależności od rodzaju budowli oraz od spo­sobu jej wykonywania. Najczęstszymi metoda­mi utrwalania pomiarów geodezyjnych w tere­nie są:
— oznaczanie punktów charakterystycznych przez palikowanie (rys. 5.12),
— zaznaczanie osi geometrycznych budowli metodą ław drutowych (rys. 5.13),
— zaznaczanie metodą graficzną charaktery­stycznych elementów na istniejących obiektach budowlanych.
Przy wszystkich tych metodach pamiętać nale­ży o umieszczaniu znaków charakterystycznych punktów lub przebiegu osi w odległości co naj­mniej 0,5 m poza krawędziami skarp wyko­pu, starając się umocnić je tak, aby nie mogły ulec odchyleniom w czasie robót. Do wyzna­czania osi między przeciwległymi ławami uży­wa się jedynie dobrze napiętego cienkiego drutu stalowego (nie wolno używać sznurów lub ży­łek). Do wyznaczania punktów przecięcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji używa się pionów geodezyjnych. Na rysunku 5.14 pokazano sposób tyczenia wy­kopów instalacyjnych.
Oprócz wyznaczenia położenia obiektu budow­lanego w terenie należy wyznaczyć jego po­ziom posadowienia, w stosunku do którego bę­dą odmierzane wszystkie elementy wysokościo­we budowli. Poziom odniesienia utrwala się na reperach. Repery umocowuje się poza ob­rębem prowadzonych robót w miejscach nie-narażonych na osiadanie, takich jak ściany są­siednich obiektów, słupy instalacyjne, specjal­nie przygotowane elementy drewniane lub be­tonowe wkopane w ziemię albo zabetonowane na głębokość większą od głębokości przemarza­nia (por. rys. 5.15 i 5.16). Nie wolno reperów umieszczać na drzewach. Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona doku­mentacja geodezyjna w formie szkicu. Szkic ty­czenia powinien zawierać:
— punkty terenowej osnowy geodezyjnej,
— punkty charakterystyczne obrysu obiektu na żądanym poziomie,
— miary czołowe między poszczególnymi punktami,
— miary niezbędne do zlokalizowania wszyst­kich punktów głównych obiektu, — rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu zerowego obiektu i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz