Wyrównywanie strat majątkowych - przepisy prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyrównywanie strat majątkowych - przepisy prawne - strona 1 Wyrównywanie strat majątkowych - przepisy prawne - strona 2

Fragment notatki:


Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela) Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy Ustawa określa podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych, powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.
Art. 2. Zakres podmiotowy ustawy 1. Każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego, służy roszczenie o odszkodowanie. 2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. 3. Do odszkodowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 415 odpowiedzialność ex delicto - zasada winy -420 2 .
Art. 3. Podmiot wypłacający odszkodowanie, wyłączenie obowiązku odszkodowania 1. Odszkodowanie przysługuje od Skarbu Państwa. 2. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli strata majątkowa powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub z winy osoby trzeciej.
Art. 4. Wniosek o odszkodowanie 1. Odszkodowanie przyznaje się na pisemny wniosek poszkodowanego, złożony do właściwego wojewody. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy; 2) imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy; 3) wysokość poniesionej straty majątkowej oraz czas, miejsce i okoliczności jej powstania; 4) rodzaj ograniczenia, z którego wynikła strata majątkowa; 5) datę i podpis składającego pismo.
Art. 5. Organ właściwy do wydania decyzji 1. Decyzję w sprawie odszkodowania wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce powstania straty majątkowej. 2. W przypadku gdy strata majątkowa powstała na terenie dwóch lub więcej województw, właściwy do wydania decyzji jest wojewoda, do którego najpierw złożono wniosek. 3. Jeżeli nie można ustalić właściwości wojewody według przepisów poprzedzających, decyzję w sprawie odszkodowania wydaje Wojewoda Mazowiecki. 4. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie odszkodowania niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja ta jest ostateczna. 5. Odszkodowanie wypłaca się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji poszkodowanemu.
Art. 6. Wniesienie powództwa 1. Poszkodowany niezadowolony z decyzji w sprawie odszkodowania, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, może wnieść powództwo do sądu powszechnego.

(…)

…. W sprawach przed sądem powszechnym, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa reprezentuje wojewoda.
Art. 7. Odesłanie do przepisów kpa Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 5 organ właściwy do wydania decyzji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 8. Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie Roszczenie o odszkodowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz