Odpowiedzialność odszkodowawcza

note /search

Przepisy Kodeksu Cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

Kodeks cywilny Art. 415.  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 435.   § 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za ...

Przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Konstytucja RP Art. 77. 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. 2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie pr...

Przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Przepisy - KPC Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Art. 424 1 .  § 1. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana ...

Przepisy Kodeksu Prawa Karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Przepisy - KPK ROZDZIAŁ 58 Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie Art. 552.  § 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodnie...

Przepisy o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1505

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Art. 1.  1. Ustawa określa odpowiedzialność majątkową żołnierzy za szkody wyrządzone przez nich, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji...

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące narus...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Dz.U. z 2011 nr 34 poz. 173 • Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego l...

Przepisy o postępowanie przed sądami administracyjnymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi DZIAŁ VIIa 68) Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Art. 285a. § 1. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia

Naruszenie praw do rozpoznania sprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2004 r.) Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania spra...

Prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpozna...

Wyrównywanie strat majątkowych - przepisy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w ...