Prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu - strona 1 Prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu - strona 2 Prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu - strona 3

Fragment notatki:


o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której
prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone
na skutek działania lub bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego lub
nadzorującego postępowanie przygotowawcze.
2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności
sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do
przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej
lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Art. 2. 1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga
dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej
zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne
dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla
rozstrzygnięcia sprawy albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej
lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość
postępowania).
1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do postępowania przygotowawczego.
2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy
w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez
sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty albo czynności podjętych
przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze
w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności
podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia
sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia
sądowego, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej
jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej
zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła
przewlekłość postępowania. Art. 3. Uprawnionym do wniesienia skargi jest:
1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
- strona;
2) w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - strona; Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843, z 2009 r. Nr 61, poz. 498. ©Kancelaria Sejmu s. 2/6


(…)

… jedna opłata bez odpowiedniego wskazania, uznaje się, że
wniosła ją osoba wymieniona jako pierwsza w skardze.
3. Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej
opłatę.
Art. 18.
1. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, osoby, które
przed tym dniem złożyły skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(zwanego dalej „Trybunałem”), zarzucając naruszenie…
… o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)).
2. Odpis orzeczenia uwzględniającego skargę dotyczącą przewlekłości postępowania
prowadzonego przez komornika sąd doręcza Ministrowi Sprawiedliwości.
3. Odpis orzeczenia uwzględniającego skargę dotyczącą przewlekłości postępowania
przygotowawczego sąd doręcza prokuratorowi przełożonemu nad prokuratorem
prowadzącym lub nadzorującym…
…,
a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika
- od komornika, sumę pieniężną w wysokości od
2 000 złotych do 20 000 złotych.
5. W przypadku przyznania sumy pieniężnej od Skarbu Państwa, wypłaty dokonuje:
1) sąd prowadzący postępowanie, w którym nastąpiła przewlekłość postępowania
- ze środków własnych tego sądu;
2) prokuratura okręgowa, w której okręgu prowadzone jest postępowanie przygotowawcze,
w którym nastąpiła przewlekłość postępowania, a w odniesieniu
do postępowań przygotowawczych prowadzonych przez wydziały zamiejscowe
Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury
Krajowej - właściwa prokuratura apelacyjna - ze środków własnych tych
prokuratur.
6. W sytuacji przyznania sumy pieniężnej w przypadku, o którym mowa w art. 4
ust. 1a, wypłaty dokonuje sąd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz