postępowanie sądowo-administracyjne cz.4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
postępowanie sądowo-administracyjne cz.4 - strona 1

Fragment notatki:

Jest to kontynuacja poprzednich slajdów.

Pierwsza folia porusza zagadnienia takie jak: bezczynność, przesłanka dopuszczalności wniesienia skargi na bezczynność.
Druga tłumaczy: spór kompetencyjny i spór o właściwość.
Kolejna pokazuje: właściwość i badanie właściwości z urzędu.
Dodatkowo poruszona jest kwestia taka jak: skarga na przewlekłość postępowania. Dwie ostatnie folie tłumaczą zagadnienie jakim jest procedura.

Bibliografia
Żródła: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu administracyjnym - Komentarz, Lexis Nexis 2008, T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postepowanie sądowo-administracyjne, Lexis Nexis 2007, oraz incydentalnie B. Dauter, B Grusczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2006 SĄDY ADMINISTRACYJNE
-
WŁAŚCIWOŚĆ
Wyrok ETPC Wielka Izba z 26 października 2000 r. w sprawie Kudła v. Polska, skarga nr 30210/96
W polskim systemie prawa brak jest skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu art. 13 Konwencji przeciwko przewlekłości postępowania, gdyż środki dostępne w procedurze krajowej nie dają gwarancji zadośćuczynienia krzywdy wyrządzonej przewlekłością ani gwarancji przyspieszenia postępowania.
Skarga na przewlekłość postępowania
GENEZA
Przesłanki warunkujące ocenę naruszenie prawa do sądu poprzez przewlekłość
charakter sprawy
waga rozstrzyganych zagadnień
stopień faktycznej i prawnej zawiłości sprawy
zakres ewentualnego przyczynienia się strony do przedłużenia postępowania
zakres ewentualnego przyczynienia się organów państwowych do przedłużenia postępowania
Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego (rzeczowa)
rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych (art. 15 §1 pkt 1)
rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw należących do właściwości NSA
spory kompetencyjne i spory o właściwość (art. 15 §1 pkt 4)
sprawy dyscyplinarne sędziów (art. 48 u.s.a.)
orzekanie o wyznaczeniu sądu, który rozpozna wniosek o wyznaczenie sędziego, jeżeli sąd przed którym się sprawa toczy nie może tego uczynić z powodu braku dostatecznej liczby sędziów (art. 22 §3)
podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych , których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych (art. 15 §1 pkt 2)
podejmowanie uchwał zawierających rozstrzygnięcie zagadnień pranych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sadowadministracyjnej (art. 15 §1 pkt 3)
rozpoznawanie innych spraw należących do właściwości NSA na mocy odrębnych ustaw (art. 15 §1 pkt 5)
rozpoznawanie skarg na przewlekłość postepowania (art. 4 ust. 3 ustawy o skardze na przewlekłość postępowania)
Art. 5,13 - 15 Analogiczne sprawy:
Wyrok ETPCz 26.10.200 Sobczyk v. Polska 25693/94, 27387/95
Wyrok ETPCz 22.02.2001 Kurzac v. Polska 31382/96


(…)

… w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa;
wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz wydanych cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).
Art. 5,13 - 15 Bibliografia Żródła: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu administracyjnym - Komentarz, Lexis Nexis 2008, T. Woś, H…
… ADMINISTRACYJNE
-
WŁAŚCIWOŚĆ
Ograniczenie właściwości rzeczowej sądu administracyjnego:
zakłady administracyjne (względnie samodzielne jednostki organizacyjne wyposażone w trwale wyodrębnione środki rzeczowei osobowe, których podstawowym celem jest bezpośrednie świadczenie usług socjalno-kulturalnych o szczególnym znaczeniu społecznym na rzecz osób będących użytkownikami zakładu):
akty generalne zakładu (statuty…
… UoSkPP)
Skarbowi Państwa (...), w razie zgłoszenia udziału w sprawie, przysługują prawa strony w zakresie rozpoznania skargi. (art. 10 ust.3 UoSKPP)
Wymagania formalne skargi:
ogólne właściwe dla każdego pisma procesowego (art. 46 P.p.s.a. w z w. z art. 6 ust. 1 UoSkPP)
obligatoryjne właściwe dla skargi na przewlekłość: żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz