postępowanie sądowo-administracyjne cz.1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
postępowanie sądowo-administracyjne cz.1  - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot prowadzony przez dr Władysława Pęksa na Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Pierwsza folia dotyczy zagadnień: rodzaje kontroli działalności administracji, podstawowe funkcje kontroli sądowej, sprawa administracyjna a sprawa sądowo- administracyjna.

Kolejna dotyczy: modelu mieszanego sądowej kontroli działalności administracyjnej.

Trzecia folia przedstawia: zakres przedmiotowy kontroli sądowej.

Kolejny plik: przedmiot zaskarżenia, kwalifikacja decyzji.

Piąty plik przedstawia: postanowienia jurysdykcyjne, na które służy zażalenie, postępowania jurysdykcyjne kończące postępowanie.

Bibliografia
Żródła: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu administracyjnym - Komentarz, Lexis Nexis 2008, T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postepowanie sądowo-administracyjne, Lexis Nexis 2007, oraz incydentalnie B. Dauter, B Grusczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2006 PRZEDMIOT ZASKARZENIA #1 -
DECYZJA
Kiedy przepisy prawa nie określają formy załatwienia sprawy administracyjnej należy przyjąć, ze powinna ona być załatwiona w formie decyzji administracyjnej, jednakże koniecznym warunkiem przyjęcia takiego domniemania jest ustalenie, że istnieje sprawa administracyjna i organ administracji publicznej jest właściwy do jej załatwienia.
(A. Wróbel)
Na dopuszczalność zaskarżalności decyzji administracyjnej nie ma wpływu charakter norm prawnych stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej, a w szczególności fakt, że decyzja oparta jest na normie prawnej zawierającej pojęcia nieostre lub normach statuujących uznanie dla organu administracji publicznej.
(T. Woś)
Możliwość zaskarżenia decyzji administracyjnej dotyczy wszystkich jej elementów w tym również jej uzasadnienia. Tak więc istnieje możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego samego uzasadnienia decyzji, a ściślej mówiąc zaskarżenia decyzji wyłącznie ze względu na jej uzasadnieni które może być przez ten sąd oceniane z punktu widzenia zgodności z prawem.
(T. Woś) Sprawa administracyjna powinna być załatwiona w formie przewidzianej prawem, jednakże w razie odmowy organ powinien wydać decyzję administracyjną.
(J. Świątkiewicz)
Uchwała NSA 15.11.1999 r. OPK/99
Dla rozstrzygnięcia zatem przedstawionego pytania prawnego brak określenia formy załatwiania spraw dotyczących rejestracji pojazdów nie może mieć rozstrzygającego znaczenia. W doktrynie prawa administracyjnego oraz w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego wielokrotnie zresztą podkreślano, że o tym, czy dany akt administracyjny jest decyzją, przesądza nie jego nazwa, lecz charakter sprawy oraz treść przepisu będącego podstawą działania organu załatwiającego tę sprawę. Zwraca się również uwagę na to, że przepisy prawa materialnego przewidują decyzyjną formę załatwiania danej sprawy nie tylko w sposób bezpośredni, ale także przez określenie w formie czasownikowej kompetencji organu do rozstrzygania sprawy (np. zezwala, przydziela, stwierdza).
W przypadku decyzji uznaniowych sąd jest:
zobowiązany do skontrolowania istnienia podstaw prawnych i faktycznych decyzji i do oceny czy organ uwzględnił wszystkie przesłanki prawne i faktyczne sprawy

(…)

… upoważniony do rozpoznania skargi lub innego środka zaskarżenia decyzji administracyjnej:
sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (pdst.pr. art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 4778-47714a K.p.c.)
Sąd Okręgowy w Warszawie - decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pdst.pr. art. 81 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)
Sąd Okręgowy w Warszawie - odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Konsumentów (pdst.pr. art. 30 ustawy Prawo energetyczne)
Sąd Okręgowy w Warszawie - odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (pdst.pr. art. 206 ustawy Prawo telekomunikacyjne)
sąd cywilny - unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego (pdst.pr. art. 33 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego)
sąd cywilny - skargi i protesty na decyzje nie uwzględniające reklamacji od nieumieszczenia w spisie wyborców i na decyzje o skreśleniu ze spisu wyborców (pdst. Pr. Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP, na urząd Prezydenta RP oraz ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw)
Pośrednia
Bezpośrednia
Jeżeli sąd powszechny nie rozpoznaje środków od decyzji ale na mocy…
… niedopuszczalności odwołania o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania
o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
o zwrocie odwołania wykonawcy od oddalenia lub odrzucenia protestu przez zamawiającego
o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia
o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody na zawarcie między podatnikiem a starostą umowy przeniesienia własności rzeczy lub prawa majątkowych w zamian…

o odmowie przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej
o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzeni ugody
o zajęciu stanowiska, wyrażeniu opinii lub zgody przez inny organ
o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności o ukaraniu strony, świadka lub biegłego karą grzywny za niestawienie się bez uzasadnione przyczyny, bezzasadną odmowę złożenia zeznania, wydania opinii okazania przedmiotu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz