postępowanie sądowo-administracyjne cz.3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
postępowanie sądowo-administracyjne cz.3  - strona 1

Fragment notatki:

Wykłady prowadzone są przez dr Władysława Pęksa na Krakowskiej Akademii.

Pierwsza folia porusza zagadnienia takie jak: przedmiot zaskarżenia- akty organów gmin, powiatów, województw.
Kolejna traktuje o podstawie prawnej, przedmiocie skargi, skarga w trybie art. 90 ust. 1 u.s.w.
Trzecia folia dotyczy zagadnień takich jak: akty wojewody, przedmiot skargi.
Kolejna tłumaczy kwestie takie jak: akty nadzoru nad działalnością organów J.S.T., brak synchronizacji, katalog rozstrzygnięć nadzorczych zaskarżalnych do sądu administracyjnego.
Piąta folia jest uzupełnieniem tematu i przedstawia zagadnienia: katalog aktów nadzoru zaskarżalnych do sądu administracyjnego innych niż rozstrzygnięcia nadzorcze, skarga na stanowisko zajęte w trybie.

Notatka bardzo przydatna do stworzenia prezentacji z tematu postępowanie sądowo-administracyjne.


Bibliografia
Żródła: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu administracyjnym - Komentarz, Lexis Nexis 2008, T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postepowanie sądowo-administracyjne, Lexis Nexis 2007, oraz incydentalnie B. Dauter, B Grusczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2006 PRZEDMIOT ZASKARZENIA #9, -
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Należy przyjąć, że możliwości zaskarżenia do sadu administracyjne niniejszym trybie i przedmiocie są ograniczone. (T. Woś)
Zakres przedmiotowy skargi doznaje zasadniczego ograniczenia:
tylko czynności w zakresie administracji publicznej (art. 45 u.adm.rz.)
Przykłady bezczynności uchwałodawczej:
nieustanowienie przez wojewodę w drodze rozporządzenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego w terminie 6 m-c od dnia otrzymania projektu planu
Ustawodawca dopuszcza skargę na swoistą bezczynność organów w zakresie działalności prawodawczej i to w takim zakresie w jakim przepisy prawne nakładają na organ obowiązek podjęcia stosownych aktów prawa miejscowego.
(T. Woś)
Podejmowanie czynności prawnych lub faktycznych naruszających prawa osób trzecich
Niewykonywanie czynności nakazanych prawem
Przedmiot skargi
Należy uznać, że art. 44 ust. 1 ustawy o administracji rządowej w rozważanym zakresie nie utracił mocy obowiązującej na zasadzie lex posterior derogat legi priori w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, lecz zawiera on lex specialis w stosunku do postanowień art. .3 §2 pkt 5 ustawy, który to przepis można w związku z powyższym pominąć na zasadzie lex posterior genrealis non derogat legi speciali priori przy ustalaniu prawnych form działania organów administracji rządowej zaskarżalnych do sądu administracyjnego.
(T. Woś)
Podstawa prawna #2:
art. 45 ust. 1 u.adm.rz. Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio, gdy wojewoda lub organy administracji niezespolonej nie wykonują czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne naruszają prawa osób trzecich.
Akty organów administracji niezespolonej obowiązujące na terenie jednostki podziału specjalnego lub innego obszaru na którym działają:
akty wykonawcze (na pdst. ustaw szczególnych)
akty porządkowe (na pdst. ustaw szczególnych)
Akty wojewody:
rozporządzenia wykonawcze (na pdst. ustaw szczególnych)
rozporządzenia porządkowe (na pdst. art 40 ust.1 u.adm.rz.)


(…)

… samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia - zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.
Przedmiot skargi
Niewykonywanie czynności nakazanych prawem
Podejmowanie czynności prawnych lub faktycznych naruszających prawa osób trzecich
Przykłady bezczynności uchwałodawczej:
nieuchwalenie budżetu gminy przed rozpoczęciem roku budżetowego
nieuchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
… gminy, powiatu, województwa (pdst.pr. art. 11 ust. 2 u.rio.)
Katalog rozstrzygnięć nadzorczych zaskarżalnych do sądu administracyjnego
Należy przyjąć, że ustawy samorządowe w tym zakresie w jakim określają przedmioty skargi do sądu administracyjnego na działania organów nadzoru nad samorządem terytorialnym zawierają lex specialis w stosunku do postanowień art. 3 §2 pkt 7 i te ostatnie na zasadzie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz