Wypadki przy pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypadki przy pracy - strona 1 Wypadki przy pracy - strona 2 Wypadki przy pracy - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 5  Wypadek przy pracy  - nagłe zdarzenie powodujące uraz u osoby poszkodowanej, wywołane przyczyną  zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą: *podczas lub w związku z wykonywaniem przez  pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych*podczas lub w związku z  wykonywaniem przez pracownika czynności będących w interesie zakładu, nawet bez  polecenia*podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności będących w  interesie zakładu, nawet bez polecenia   Wypadek w drodze z domu do pracy i z pracy do domu  - zdarzenie, które nastąpiło w drodze do lub z  miejsca wykonywanego zatrudnienia lub innej działalności, stanowiącej tytuł ubezpieczenia  chorobowego, uznane za wypadek na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeo Społecznych   Wypadki na równi z wypadkami przy pracy:  -w czasie trwania podróży służbowej  -podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony  -przy wykonywaniu zadao zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe  Wypadki przy pracy:  -  wypadek  ś miertelny  – wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierd w okresie nieprzekraczającym 6  miesięcy od dnia wypadku  -  ci ęż ki wypadek przy pracy  – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie  jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój  zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca  życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolnośd do pracy w zawodzie albo  trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała  -  wypadek zbiorowy  – wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie  osoby  Wskaźniki wypadkowości  – miary stosowane do celów statystycznych  - podstawowe wskaźniki:    wskaźniki częstości wypadków – przedstawiają stosunek liczby wypadków do liczby  zatrudnionych, przepracowanych roboczogodzin, dniówek, wielkości produkcji itp.    -wskaźniki ciężkości wypadków  Wiedza na temat wypadków:  -  osoby zainteresowane wiedzą na temat wypadków :                -kierujący przedsiębiorstwami                -zarządzający gospodarką narodową                -politycy  -  wiedza o wypadkach na szczeblu:    zarządzania paostwem - oparta na danych gromadzonych w statystykach wypadków  przy pracy - dane do statystyk paostwowych zbierane są za pomocą statystycznych  kart wypadków (SKW), zbudowanych na podstawie statystycznego modelu wypadku     zakładu pracy - opiera się na zakładowych rejestrach wypadków i wiedzy zawartej w 

(…)


o poruszanie się po drzewie błędów i udzielanie odpowiedzi na pytania
stawiane na różnych jego gałęziach i poziomach umożliwia określenie
przyczyn powstania wypadku przy pracy oraz stworzenie programu poprawy
warunków pracy
o podczas posługiwania się drzewem MORT do analizy wypadku wykorzystuje
się: analizę zmian (odchyleo), analizę przepływu energii oraz analizę barier
Choroba zawodowa – choroby wymienione w wykazie chorób zawodowych, jeżeli zostały
spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku
pracy
Główne choroby zawodowe
 zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez wymienione w tym
wykazie substancje chemiczne
 gorączka metaliczna
 pylice płuc
 choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu
 przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli wywołane narażeniem na pyły lub gazy
drażniące w stężeniach przekraczających normatywy higieniczne przez okres co najmniej
10 lat, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z
obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 50%
wartości należnej.
astma oskrzelowa
 zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 ostre uogólnione reakcje…
… jonizującego
 nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w
środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi.
 choroby skóry
 przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
 przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem
wykonywania pracy
 obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony
podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym,
obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz.
zespół wibracyjny
 choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego
 choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia
 choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz