Wypadek przy pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypadek przy pracy  - strona 1 Wypadek przy pracy  - strona 2 Wypadek przy pracy  - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie wypadku przy pracy składa się z 3 elementów: 1. zdarzenie nagłe,
2. w wyniku zewnętrznej przyczyny, 3. pozostające w związku z pracą. Pojęcie „wypadku przy pracy” nie obejmuje drogi do i z pracy. Wprowadzono jednak odrębne zdarzenie chronione - wypadek w drodze do i z pracy - nastąpiło więc rozdzielenie pojęć na wypadek przy pracy i wypadek w drodze . Równocześnie ustawa z 1968r. zamknęła drogę dla powództwa cywilnego - uniemożliwiając dochodzenie uzupełniających świadczeń cywilnoprawnych od zakładu uspołecznionego. Ale dotyczy wyłącznie zakładów uspołecznionych!!! Ustawa o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin utrzymuje nadal pojęcie wypadku w zatrudnianiu obejmujące także zdarzenia w drodze do i z pracy - adresowana jest wyłącznie do pracowników nieuspołecznionych zakładów pracy - rozdział świadczeń. Ponadto pracownicy tacy mogą w drodze powództwa cywilnego dochodzić uzupełniających świadczeń odszkodowawczych.
12.06.1975r . zniesiono dualizm - nowa regulacja- Ustawa o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych . Wprowadza scaloną ochronę - uchyla poprzednią regulację, dotyczy też wszystkich pracowników. Wprowadza ochronę w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową i odrębnie w związku z wypadkiem w drodze do i z pracy. Nadal zamknięta jest droga z powództwa cywilnego - dla wszystkich pracowników. Zamknięcie to przetrwa 20 lat - uchylone zostanie w 1990r. w dość przypadkowy sposób. Kolejna ustawa, obowiązująca aktualnie, to ustawa z 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych . Grunt dla tej ustawy przygotowała Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 13.10.1998r . , która wprowadziła odrębny dział ubezpieczeń od wypadków przy pracy / chorób zawodowych obok trzech pozostałych działów( emeryt/ rent/ chor.). Wprowadziła odrębne zasady dotyczące składki - w całości opłacana jest przez płatnika składek ( rezygnacja z pojęcia pracodawcy). Płatnikiem jest osoba zatrudniająca inne osoby z jakiegokolwiek tytułu prawnego, z którego wynika obowiązek ubezpieczenia. Składka jest zróżnicowana od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie em/rent. Zróżnicowanie uzależnione jest od poziomu bezpieczeństwa w konkretnym zakładzie pracy i poziomu zatrudnienia. Ocenia się liczbę wypadków przy pracy, jakie wystąpiły / liczbę zachorowań na choroby zawodowe. Ustawa ta przywróciła więc zróżnicowanie przedwojenne. Ponadto ustaliła zakres podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego - ubezpieczenie to jest skonstruowane wyłącznie jako ubezpieczenie obowiązkowe. Zakres podmiotowy określa art. 12 Ustawy o systemie- jako zasada: objęcie ubezpieczeniem wypadkowym osób objętych uprzednio ubezpieczeniem em/rent ( niezależnie od tego, czy obowiązkowo czy nie) z wyjątkami wyrażonymi w ustawie expresis verbis - brak sytuacji pośredniej.


(…)

…, pobierającego uposażenie;
3a) sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący;
5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
pracy na rzecz tych spółdzielni;
6) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
7) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
8) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
9) wykonywania zwykłych czynności…
…) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
14) pełnienia…
…, natomiast różni się czwarty element, czyli związek z pracą. Zrównanie ma miejsce tylko w zakresie świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego. Art.3
2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz