Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5593
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym - strona 1 Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym - strona 2 Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym - strona 3

Fragment notatki:


WYŁĄCZENIA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM Wyłączenie jest instytucją procesową wyznaczającą zdolność prawną organu administracji publicznej. Wskutek wyłączenia organ traci zdolność do prowadzenia postępowania w określonej sprawie.
Naruszenie instytucji wyłączenia przy wydaniu decyzji pociąga za sobą sankcję wzruszalności tej decyzji w trybie wznowienia postępowania.
Wyłączenie pracownika organu Podstawowymi elementami konstrukcji wyłączenia pracownika są: bliskość wobec strony i osobiste zaangażowanie w sprawie.
Pracownik podlega wyłączeniu, gdy: - wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki
- jest to sprawa jego małżonka, krewnych, powinowatych do II stopnia
- sprawa dotyczy osoby związanej z pracownikiem stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli
- pracownik był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, lub tym przedstawicielem jest krewny, powinowaty, przysposobiony, podopieczny
- stroną jest osoba nadrzędna służbowo wobec pracownika
Poza tymi okolicznościami (wymienionymi w art. 24§1 k.p.a.), podstawę wyłączenia pracownika będą stanowić inne okoliczności mogące powodować bezstronność pracownika.
Wyłączenie pracownika następuje w formie postanowienia wydanego przez bezpośredniego przełożonego. Na to postanowienie nie służy zażalenie i można je zaskarżyć tylko łącznie z odwołaniem od decyzji.
W przypadku wyłączenia, bezpośredni przełożony wyznacza inną osobę do prowadzenia sprawy.
Wyłączenie organu Na konstrukcję prawną wyłączenia organu składają się 3 elementy: Rodzaj sprawy, osobiste zaangażowanie, bliskość wobec strony.
Organ podlega wyłączeniu od załatwiania sprawy dotyczącej interesów majątkowych:
- jego kierownika
- osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia.
W ordynacji podatkowej Zastosowano takie same elementy konstrukcji.
Naczelnik us podlega wyłączeniu, gdy sprawa dotyczy:
- naczelnika us lub jego zastępcy
- dyrektora izby skarbowej albo jego zastępcy
- ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych
Na tych samych zasadach podlega wyłączeniu naczelnik uc.
Organ administracji w razie wystąpienia przesłanek wyłączenia, traci z mocy prawa zdolność do prowadzenia postępowania w danej sprawie.
Wyłączenie członka organu kolegialnego. Instytucja ta jest identyczna z instytucją wyłączenia pracownika organu administracji publicznej. Różnica jest tylko taka, że organ ten wciąż może działać, o ile zachowane jest kworum. Po wyłączeniu takiej liczby członków, że organ traci kworum, z mocy prawa traci on zdolność prawną do podjęcia uchwały.

(…)

… w postępowaniu podmiotu będącego w nim stroną. Druga część oznacza iż w dacie żądania wniesionego do organu administracji publicznej następuje wszczęcie postępowania.Organ administracji nie może prowadzić postępowania bez strony, czyli bez indywidualnie określonego podmiotu, będącego adresatem decyzji administracyjnej.
Strona w ordynacji podatkowej:
Stroną jest każdy, kto żąda czynności organu podatkowego (wszczęcie postępowania na wniosek) oraz ten, do kogo czynność organu podatkowego się odnosi (wszczęcie z urzędu) lub też ten, czyjego interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy pośrednio (wszczęcie z urzędu).
Stroną w postępowaniu podatkowym są:
Podatnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy przepisów podatkowych obowiązkowi podatkowemu
Płatnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu
Inkasent - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej obowiązana do pobrania od podatnika podatku…
… prawny, adwokat i doradca podatkowy są zwolnieni z obowiązku urzędowego poświadczenia (mogą go sami poświadczyć).
Ustna do protokołu
Domniemanie pełnomocnictwa W sprawach drobnych domniemywa się udzielenie pełnomocnictwa przez stronę członkom jej najbliższej rodziny lub domownikom. Domniemywa się, że ta osoba nie mając pełnomocnictwa działa dla dobra strony. Uzyskanie domniemania wymaga spełnienia 3…
…, co do istnienia i zakresu pełnomocnictwa (np. ktoś już występował wcześniej w roli pełnomocnika strony).
O domniemaniu pełnomocnictwa zawsze decyduje organ i nie występuje tutaj żaden środek zaskarżenia. W przypadku sporu między pełnomocnikiem a stroną zawsze decyduje wola strony.
Pominięcie przez organ pełnomocnika w postępowaniu jest równoznaczne z pominięciem strony, ponieważ pełnomocnik ma takie same prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz