Podmioty na prawach strony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty na prawach strony - strona 1

Fragment notatki:

PODMIOTY NA PRAWACH STRONY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM Organizacja społeczna - występuje w roli uczestnika postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej innej osoby. Korzysta z praw strony. Może wystąpić z żądniem:
Wszczęcia postępowania
Dopuszczenia jej do udziału w toczącym się postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione statutowymi celami tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny
Organ administracji uznając żądanie za zasadne wszczyna postępowanie z urzędu lub dopuszcza organizację do toczącego się już postępowania. Organ może także odmówić tych czynności. Wydaje wtedy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w toczącym się postępowaniu. Na takie postanowienie służy zażalenie. Wszczynając postępowanie przeciwko innej osobie organ powinien zawiadomić o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe lub interes społ. Dopuszczona organizacja uczestniczy w postępowaniu na prawach strony. Ma identyczne prawa jak strona.
Prokurator - występuje, jako organ państwowy powołany do strzeżenia praworządności. Działa w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem lub w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie było zgodne z prawem. O udziale prokuratora w postępowaniu decyduje jego wola. Organ administracyjny nie może nie dopuścić prokuratora do udziału w postępowaniu, jeśli ten zgłosił swój udział. Organ administracji powinien zawiadomić prokuratora o wszczęciu postępowania, w którym jego udział byłby zasadny. Oczywiście prokurator może z takiego zawiadomienia skorzystać lub nie. Przysługują mu wszystkie prawa procesowe, które przysługują stronie.
Rzecznik Praw Obywatelskich - art. 14 ustawy o RPO stanowi, że może on żądać wszczęcia postępowania administracyjnego, zaskarżać decyzje do sądu administracyjnego oraz uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym jak i w postępowaniu przed sądem administracyjnym na prawach przysługujących prokuratorowi. Dlatego uwagi o udziale prokuratora należy odnieść do RPO.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz