Wykonywanie nasypów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie nasypów - strona 1 Wykonywanie nasypów - strona 2 Wykonywanie nasypów - strona 3

Fragment notatki:

Wykonywanie nasypów
Wykonywanie nasypów, w szczególności wy­sokich i z różnorodnych gruntów, wymaga du­żej staranności. W innym przypadku mogą zda­rzyć się nieprzewidziane trudności polegające na deformacjach powstałych na skutek osiada­nia użytego gruntu, jego osuwaniu i podatności na działanie wód opadowych. Nasypy powinno się wykonywać z gruntów jed­norodnych. Najlepszym materiałem na nasy­py są grunty kamieniste, żwirowe, piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Nasypy można wykony­wać również z pozostałych gruntów, pod wa­runkiem zabezpieczenia ich w sposób szczegól­nie staranny przed wpływem wody. Nie wol­no budować nasypów z gruntów torfiastych, za­wierających materiały pochodzenia organiczne­go oraz z gruntów będących w stanie ciekło--plastycznym i zawierających składniki che­miczne ulegające rozpuszczeniu pod wpływem wody. Do budowy nasypów można stosować również przemysłowe materiały odpadowe, np. popioły, żużle i szlaki wielkopiecowe oraz py­ły dymnicowe, oczywiście przestrzegając odpo­wiedniej technologii wykonania. Materiał użyty do budowy nasypu powinien być suchy lub znajdować się w stanie wilgotności naturalnej. Z uwagi na duże prawdopodobień­stwo nieuzyskania wymaganej nośności i sta­teczności nasypu w przypadku wykonania go z gruntów nawilgoconych należy grunty te osu­szać po odspojeniu na odkładach. Nasypy można również wykonywać z różnorod­nych gruntów, pod warunkiem przestrzegania podanych niżej zasad (rys. 5.39):
— nasyp wykonuje się warstwowo (grubość warstwy nie powinna przekraczać 0,5 m),
— każda warstwa powinna być z jednorodnego gruntu,
— każda warstwa musi być zagęszczona do stopnia podanego w projekcie,
— nie wolno dopuścić do powstania w war­stwach nieprzepuszczalnych zaklęśnięć zdol­nych do zatrzymywania wody,
— w każdej warstwie trzeba zapewnić swobod­ny odpływ penetrującej nasyp wody,
— warstwy z gruntów nieprzepuszczalnych po­winny być w przekroju dwuspadkowe o kącie nachylenia ok. 5°,
— nie wolno dopuścić do wymieszania się w bryle nasypu gruntów o różnej wodoprze-puszczalności, gdyż może to doprowadzić do powstania potencjalnych płaszczyzn ześlizgu poszczególnych warstw, a tym samym do de­formacji nasypu.
Przed przystąpieniem do wykonywania nasy­pów należy szczególnie dokładnie przygotować teren w podstawie nasypu. W tym celu trze­ba przede wszystkim zlikwidować zawilgoce­nie, a w przypadkach koniecznych obniżyć po­ziom zwierciadła wód gruntowych. Należy pamiętać, aby wymiary wykonywanego nasypu, tj. jego wysokość i szerokość, powięk­szyć o wielkość spodziewanego osiadania. War­tości te musi zawierać projekt robót ziemnych. Nasypy można wykonywać metodami: — warstwową (podłużną) - najczęściej stoso­waną (rys. 5.40), polegającą na przewożeniu urobku ziemnego wzdłuż wykonywanego nasy­pu i wbudowywaniu go kolejnymi warstwami na catej długości; ta metoda zapewnia przy sta­rannym wykonaniu największą stateczność, jest łatwa technicznie i pozwala na użycie całej gamy sprzętu mechanicznego i środków transpor­towych; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz