Wykłady z rachunkowości Podatkowej UEK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2968
Wyświetleń: 7266
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z rachunkowości Podatkowej UEK - strona 1 Wykłady z rachunkowości Podatkowej UEK - strona 2 Wykłady z rachunkowości Podatkowej UEK - strona 3

Fragment notatki:


"Prawo bilansowe:
- Ogół norm prawnych regulujących podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze, które są podmiotami rachunkowości.
-Prawo bilansowe tworzy prawdziwy ekonomicznie obraz jednostki przez rzeczywiste odzwierciedlenie faktów gospodarczych dotyczących zwłaszcza ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów.
-Nadrzędne zasady rachunkowości mają charakter obiektywny, w zasadzie niezmienny, uniwersalny."
"Przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli"

(…)

… wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
W ujęciu podatkowym liczy się moment faktycznego otrzymania odsetek.
-Różnice kursowe dodatnie ustalone na moment bilansowy (niezrealizowane)
Wg UoR dodatnie różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych stanowią przychody finansowe.
Różnice okresowe ujemne w przychodach.
Występują…
… dochodowego w kwocie 200 x 19% = 38
Przykład 3.
Na dzień bilansowy naliczono dodatnie różnice kursowe od zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walucie obcej w kwocie 800.
Wartość zobowiązania wynosiła 10.000.
Wartość bilansowa 9.200.
Wartość podatkowa 9.200 - (-800) = 10.000.
Wystąpi różnica przejściowa dodatnia w kwocie 800.
Powstaje rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 800 x…
… lub innych ich ekwiwalentów.
Cechy kosztów wg rachunkowości finansowej:
- mobilność - właściwość przenoszenia wartości z czynników produkcji na aktywa
- porównywalność kosztów z przychodami w przekrojach przedmiotowym i podmiotowym oraz czasowym
Cechy kosztów wg rachunkowości zarządczej:
- pierwotny charakter względem przychodów - ponoszenie kosztów powinno poprzedzać osiąganie przychodów
- celowość i ekwiwalentość - ponoszenie kosztów winno skutkować produkcją wyrobów, świadczeniem usług, które znajdą akceptację na rynku
- wewnętrzny charakter - koszty powstają wewnątrz podmiotu
- zwrotność - warunek kontynuacji działalności - koszty zwracają się w formie przychodu, inaczej podmiot będzie istniał do wyczerpania kapitałów własnych.
Koszty rejestrowane tylko w rachunkowości finansowej:
1. rezerwy na zobowiązania
2…
…) ZASADA MEMORIAŁOWA
W księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od tego czy rozrachunki z nimi związane zostały uregulowane czy też nie.
-W prawie podatkowym stosowana jest zarówno zasada memoriałowa jak i kasowa. -„przychodami…

-Jeśli w momencie ujęcia danego składnika w księgach wartość bilansowa i podatkowa różnią się
-Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach zależnych, oddziałach itp. różni się od wartości podatkowej
Wartość podatkowa aktywów.
Wartość podatkowa aktywów określona jest w UoR.
Wg MSR 12 „wartość podatkowa danego składnika aktywów lub pasywów to kwota przyporządkowana mu dla celów podatkowych.”
Art. 37 UoR definiuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz