Wykłady z prawa Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 3689
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z prawa Unii Europejskiej - strona 1 Wykłady z prawa Unii Europejskiej - strona 2 Wykłady z prawa Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Pojecie prawa UE i jego zródla
Konsekwencje Traktatu lizbońskiego:
Traktat z Lizbony zmienia trzy traktaty podstawowe: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską- zwany obecnie Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Atomowej
Wspólnota Europejska zostaje zastąpiona Unią Europejską.
Unia Europejska zostaje wyposażona w osobowość prawną Znika struktura filarowa oraz ujednolicony zostaje reżim prawny Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem prawo pierwotne (prawo konstytuujące Unię stanowione przez państwa członkowskie) oraz prawo pochodne (prawo stanowione przez instytucje Unii w ramach wykonywania powierzonych im kompetencji). Prawo pierwotne to przede wszystkim traktaty stanowiące podstawę Unii Europejskiej, załączone do traktatów protokoły i aneksy, traktaty zmieniające traktaty założycielskie, traktaty akcesyjne, ogólne zasady prawa. Prawo pochodne to przede wszystkim rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, umowy międzynarodowe zawierane przez Unię Europejską. Prawo pochodne czerpie swoje upoważnienia z traktatów, Może ono regulować sprawy wewnętrzne Unii, ale może również być skierowane do państw członkowskich, a nawet do jednostek. Metoda wspólnotowa unijna: - Inicjatywa prawodawcza należy do Komisji Europejskiej - Tryb przyjmowania aktów prawnych ustalają Traktaty założycielskie - Najważniejsze akty prawne przyjmowane są wspólnie przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski - Akty instytucji mogą wywoływać bezpośredni skutek, mogą być bezpośrednio stosowane w porządku prawnym krajowym
-Akty instytucji mają pierwszeństwo przed prawem krajowym - Kontroli legalności i wykładni aktów instytucji dokonuje Trybunał Sprawiedliwości UE
Pojęcie źródeł prawa UE:
Źródła prawa może podzielić na źródła materialne (motywy, przyczyny wpływające na treść prawa) i źródła formalne (formy występowania prawa). Najpopularniejszy jest podział na źródła formalne, do których zaliczamy: Prawo pierwotne (traktaty założycielskie, akcesyjne, modyfikujące traktaty)
Umowy międzynarodowe Unii
Prawo wtórne (akty ustawodawcze, akty nieustawodawcze)
Akty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Prawo pierwotne
Prawo pierwotne Unii znajduje się w traktatach założycielskich, zmieniających, akcesyjnych, protokołach i aneksach dołączonych do traktatów. Obecnie do źródeł prawa pierwotnego zaliczamy: Traktaty Rzymskie, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Traktat z Amsterdamu, Traktat z Nicei, Traktat z Lizbony, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktaty akcesyjne poszczególnych państw członkowskich, Karta Praw Podstawowych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz