Wykłady z polityki pieniężnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3178
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z polityki pieniężnej - strona 1 Wykłady z polityki pieniężnej - strona 2 Wykłady z polityki pieniężnej - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto w treści wykładów pytania do egzaminu! Jej objętość to 26 stron tekstu w dokumencie *.doc. Wykłady dotyczą polityki gospodarczej, a dokładnie polityki pieniężnej. W treści notatki z makroekonomii można znaleźć następujące zagadnienia: historia pieniądza, pieniądz, system bankowy, bank centralny, prawo Kopernika, prawo Kopernik-Greshama, złota reguła samoregulacji, ilościowa teoria pieniądza, prawo Fishera, system z Bretton Woods, funkcje pieniądza, determinanty wartości pieniądza, funkcje banku centralnego, rynek pieniądza, popyt na pieniądz, popyt na pieniądz transakcyjny, popyt przezornościowy, baza monetarna, kreacja pieniądza. Oprócz teorii opisane zostały takie zagadnienia praktyczne jak: instrumenty polityki pieniężnej, oczekiwania inflacyjne, stopy procentowe, lombardowa stopa procentowa, redyskontowa, referencyjna, depozytowa, operacje otwartego rynku, transakcje depozytowo-kredytowe, rynek międzybankowy, transakcje repo, transakcje reverse repo, polityka monetarna restrykcyjna, miary inflacji bazowej, kanały transmisji monetarnej, teorie kształtowania się kursów walutowych, kryzysy walutowe, unia walutowa, polityka kursowa, boom kredytowy i inne.

Pieniądz, system bankowy i bank centralny.
Historia pieniądza
wymiana barterowa - towar za towar; gospodarka towarowa; wymiana ta miała jedną niezwykle ważną cechę - zawsze aktowi sprzedaży towarzyszył akt kupna; wartość towarów sprzedanych zawsze równała się wartości towarów zakupionych.
pieniądz towarowy - charakteryzował się tym, że ludzie decydowali o tym co może stanowić przedmiot wymiany (bydło, muszelki itd.). Towary konsumpcyjne były pierwszą formą pieniądza - zaczęły pełnić funkcję pieniądza, ponieważ miały cechę powszechnej akceptacji.
Usprawnieniem dla handlujących stał się fakt, że pieniądzem przestały być towary powszechnego użytku - zastąpiono je metalami. Najpierw były to metale nieszlachetne i stopy, takie jak: żelazo, brąz, miedź a następnie nastąpiła era bimetalizmu.
era bimetalizmu (system dwukruszcowy) - pieniądz kruszcowy w postaci monet srebrnych i złotych.
Posługiwanie się złotymi monetami nie było łatwe, wygodne, ani tanie, co doprowadziło do deponowania kruszcu u złotników.
pieniądz papierowy - powstały banki, które przyjmowały w depozyt kruszec a w zamian dawały kwit depozytowy, którym płacono.
W XVI wieku w Anglii w życie wszedł weksel handlowy będący udokumentowaną formą kredytu. W XVII (1660 rok) wieku nastąpiła dematerializacja pieniądza.
Następnym krokiem w kierunku racjonalizacji obiegu pieniężnego było wprowadzenie do emisji pieniądza bezgotówkowego.
pieniądz bezgotówkowy - (depozyty, wkłady) początkowo były to rachunki na żądanie, kiedy klient składał banknoty a bank w zamian otwierał rachunek. Klient mógł w każdej chwili żądać pieniądza gotówkowego o równowartości zapisu na swoim rachunku. Rozpowszechniły się też wkłady (rachunki) terminowe.
Pieniądz bezgotówkowy nie jest ostatnią formą w ewolucji pieniądza:
pieniądz elektroniczny - rachunki bankowe znajdują się w pamięci komputera i są one obciążane i uznawane automatycznie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.
Prawo Kopernika - Greshama „Pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy”. Ograniczona ilość pieniądza będącego w obiegu (w gospodarce). Prawo to głosi, że gdy w obiegu znajdują się dwa rodzaje pieniądza: „gorszy” i „lepszy”, to pieniądz „lepszy” (o większej zawartości kruszcu) będzie gromadzony w oszczędnościach a w obiegu pozostanie pieniądz „gorszy”.
Samoregulacja - złota reguła

(…)

… bankowy)
stabilizacja systemu bankowego i całej gospodarki.
Banki centralne dbają o stabilizację koniunktury.
Bretton Woods (s. 5)
Bretton Woods wszedł w życie w 1944 roku. Składa się z dwóch filarów:
I filar - oparcie o dolara
II filar - oparcie o złoto.
Jest to:
system dolarowo - złoty
parytet 1 uncja złota = 35 USD
kursy walut sztywno powiązane z USD
siatka stałych kursów walutowych
światowe rezerwy…
… pieniądza. Stosowana w celu schłodzenia koniunktury, ma zachęcić ludność do gromadzenia oszczędności i zapobiegać nadmiernej inflacji poprzez:
- wzrost stóp procentowych i rezerw obowiązkowych;
- sprzedaż papierów wartościowych na otwartym rynku.
Rezerwy dewizowe - rezerwy walut obcych posiadanych przez bank centralny, które są instrumentem wykorzystywanym do utrzymywania stałego kursu walutowego (narzucanego przez państwo), w wypadku, gdy płynny kurs walutowy mógłby doprowadzić łatwo do sytuacji znacznej nadwyżki importu nad eksportem. Rezerwy dewizowe powinny wystarczać na kilkumiesięczny import, jak również ich wartość powinna wielkością pokrywać dość znaczną część długu zagranicznego. Rezerwy dewizowe są gwarantem bezpieczeństwa dla kapitału zagranicznego.
Niezależność banku centralnego…
…, które sprawią, że spadnie popyt na pieniądz.
Warunek równowagi - równość inwestycji i oszczędności.
Wraz ze wzrostem stopy procentowej inwestycje maleją, a przy tym maleje ich wrażliwość na zmiany stopy procentowej.
Wraz ze wzrostem dochodu popyt na pieniądz transakcyjny rośnie, na ogół jednak w tempie wolniejszym niż sam dochód.
Wraz ze wzrostem stopy procentowej popyt spekulacyjny na pieniądz maleje podobnie…
… towarów i usług. Ilustruje tendencje wzrostu cen oczyszczone z wahań sezonowych i krótkoterminowych. Ta część inflacji, której związek z prowadzoną polityką pieniężną jest silniejszy niż w przypadku pozostałych części. Charakteryzuje się mniejszą zmiennością niż CPI.
Miary inflacji bazowej:
W Polsce jest ich 5 a od marca 2009 bank centralny podaje 4 - bez inflacji netto:
1. po wyłączeniu cen…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz