Wykłady z ekonomi notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z ekonomi notatki - strona 1 Wykłady z ekonomi notatki - strona 2 Wykłady z ekonomi notatki - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym kto należał do głównych przedstawicieli merkantylizmu, jakie funckje pełni ekonomia, jakie są formy pieniądza, jakie są funkcje pieniądza, jakie są rodzaje banków, czym jest inflacja, jakie są główne teorie inflacji, jakie są koszty inflacji.

Powstanie i rozwój ekonomii. 1. Etymologia nazwy. Oikos-dom, nomos-prawo, zasad Ekonomia = zasoby i praca człowieka
Początki ekonomii należy szukac w Grecji (krainie śródziemnomorskiej). Ksenofont /430- 355 p.n.e./- uczeń Sokratesa ,Ateńczyk ,zajmował się ekonomią , problemami podziału pracy . Swoją pracę przedstawił w 7-miu księgach o zarządzaniu gospodarstwem „oikosnomos”
Arystoteles / 384-322 p.n.e./ - nauczyciel Aleksandra Macedońskiego, zajmował się wymianą w ekonomii . Wymiana ta dotyczyła win , biżuterii (rzeczy wyszukanych) . Pozostałe rzeczy załatwiane były w sposób autarchiczny (samowystarczalny).Arystoteles twierdził : ,,Człowiek to zwierzę ekonomiczne i społeczne”. 3.Zainteresowania ekonomiczne w średniowieczu.
Tomasz z Akwinu /ok. 1225-1274/ , średniowieczny teolog i filozof , dominikanin ,wykładowca uniwersytetu w Paryżu ; twórca kierunku myślenia tzw. ,, tomizmu”, kanonizowany w 1323 roku. -przetworzył zgodnie z teologią chrześcijańską podstawowe kategorie filozoficzno - ekonomiczne Arystotelesa , -uznał ustrój hierarchiczny za zgodny z regułami feudalizmu i porządkiem boskim , podkreślając jednocześnie organiczny cel i charakter pracy społeczeństwa, -stworzył doktrynę uznaną za oficjalną wykładnię Kościoła traktujący średniowieczny uniwersalizm oraz panujący ustrój feudalny jako zgodny z obiektywnym ładem wszechświata, -rozwinął teorię podziału pracy i usług , własności prywatnej oraz wymiany opartą na pojęciu ,,justium pretium” / łac. ,,cena sprawy”, koncepcja , według której cena winna byc proporcjonalna do pracy zużytej na wytworzenie towaru i do podniesionych nakładów - zapewnia ona sprawiedliwą wymianę, -koncepcja powyższa sprzyjała rozwojowi produkcji drobnotowarowej ,tworzyła korzystne dla niej warunki działania, -w późniejszym okresie za ,,iustium pretium” myśl kanoniczna uznała ceną ,która kształtuje się na rynku, w zależności od zmieniających się warunków rynkowych , -w schyłkowym okresie średniowiecza ślady myślenia ekonomicznego zauważyc można na marginesie rozpraw prawniczych,filozoficznych , etycznych a zwłaszcza w poradnikach tworzonych dla rozwijających się towarowych gospodarstw rolnych , banków i firm handlowych a także kalendarzach i tym podobnych materiałach specjalistycznych Zainteresowania ekonomiczne w średniowieczu:
-rozprawy i uwagi ekonomiczne czynione w innych naukach i materiałach poradnikowych. -A. de Montchretien /,,Traite de L'economic politique'' - 1615 r./ w którym zajął zagadnieniami w skali gospodarki narodowej / makroekonomia / , to jest działalności gospodarczej państwa
4.Merkantylizm - teoria merkantylizmu , kierunek myśli i polityki ekonomicznej dominującej w Europie w XVI , XVII i początku XVIII wieku.

(…)

… a) historyczna, b) statystyczna. 8.Podstawowe kwestie występujące w ekonomii. a.) potrzeby , ich rodzaje i właściwości, b). środki zaspakajania potrzeb (dobra wolne , dobra produkcyjne) , c). gospodarowanie ,praca ,produkcja ,usługi podział , wymiana , konsumpcja. d. zasoby -rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług : -ziemia ,obszar powierzchni globu i wszystko to ,co w naturze jest użyteczne w procesie…
… dla powyższych zagrożeń.)
S. widział niedoskonałość systemu naukowego. Widział że prowadzi do niedoskonałości systemu rynkowego - prowadzi ona do rynku monopolu które traktował jako zło. Dzieło S. wskazuje względne zalety systemu wolnego rynku, ale nie udowadnia że jest od doskonały.
-Klasyczna ekonomia : szkola angielska i jej glowni przedstawiciele : b/ David Ricardo (1772-1823) c / Robert Owen (1771-1858) d…
… bankowe -clearing bankowy -płynność płatnicza -weksle są to krótkoterminowe aktywa finansowe / np. rząd sprzedaje na 3 marca weksle skarbowe w kwocie po 97 USD a zobowiązuje się wykupić je w lipcu po 100 USD , co daje 3 % kwartalnie.Odznaczają się one wysoką płynnością. -obligacje to długookresowe aktywa dające na ogół kilkanaście procent rocznych odsetek. -Certyfikat depozytowy / CD / są formą pożyczki…
… teoretyczne modele. Pragnęli wykryc naturę i przyczyny bogactwa narodów oraz narzędzia najlepiej sprzyjające wzrostowi gospodarczemu. Uważali ,że źródło bogactwa tkwi w naturze i produkt czysty wywodzi się wyłącznie z ziemi , a nie z przemysłu przetwórczego i innych rodzajów działalności pozarolniczych , które traktowali za jałowe. Wprowadzali stąd wniosek ,że miarą produktu czystego jest renta gruntowa
… zakupow wzrosnie ,gdy cena spadnie) , -indukcja ; analiza przebiega od bardziej precyzyjnych stwierdzeń dot. obserwowanych zdarzeń do bardziej ogólnych wniosków (np. zamknięcie zakładów pracy wywołuje wzrost bezrobocia) . 2.Sposoby interpretacji i opisu gospodarki. a) ekonomia pozytywna : gałąź badań ekonomicznych , która zajmuje się gospodarka taką jaka ona jest a nie taką jaka powinna być, b) ekonomia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz