Ekonomia - pytanie na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - pytanie na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Sformułować prawo popytu i podaży. Co to jest cenowa elastyczność popytu? Jakie czynniki decydują o wielkości popytu? Jakie czynniki decydują o wielkości podaży? Jakie są ekonomiczne funkcje ceny? Na czym polegają paradoks Giffena i paradoks Veblena? Co to jest użyteczność krańcowa i na czym polega jej związek z ceną? Wymienić główne cechy gospodarki planowej? Na czym polega konkurencja monopolistyczna? Co to jest rynek doskonały? Co to jest monopson? Co to jest kartel? Jakie są skutki monopolizacji rynku? Jakie są rodzaje przedsiębiorstw z punktu widzenia własności? Co to jest punkt Cournota? Czym są pasywa a czym aktywa? Co przedstawia rachunek przepływów finansowych? Jakie są źródła finansowania rozwoju firmy? Czym różnią się inwestycje rzeczowe od finansowych? Czym jest amortyzacja? Jakie są główne rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie? Czym różnią się obligacje od akcji i które z nich są bardziej atrakcyjne dla firmy? Co to jest rynek kapitałowy pierwotny i wtórny? Co to jest obrót publiczny papierami wartościowymi? Na czym polega system jednolitej ceny na giełdzie? Czym różnią się dobra publiczne od dóbr prywatnych? Jakie są podstawowe operacje wykonywane przez banki? Czym jest funkcja produkcji? Czym jest zwrot z kapitału własnego? Czym jest zwrot z aktywów? Co to są koszty transakcyjne? Jakie są ekonomiczne funkcje państwa? Jakie są główne zasady teorii Keynesa? Jakie są główne zasady monetaryzmu? Jakie są główne zasady ekonomii strony podażowej? Podaj popytową definicję PKB. Podaj produktową dochodową definicję PKB. Czym różni się PKB od PNB? Co to jest zagregowany popyt i zagregowana podaż? Wyjaśnij pojęcie: koszty zdartych zelówek. Wyjaśnij pojęcie: koszty zmiany jadłospisu. Wyjaśnij pojęcie: praktyka indeksowania cen i dochodów. Czym różni się inflacja kosztowa od popytowej? Co to jest inflacja bazowa? Dlaczego wysoka inflacja utrudnia wzrost gospodarczy? Przedstaw dwie teorie dotyczące krzywej Phillipsa. Jakie są rodzaje podatków? Jakie są główne rodzaje dochodów i wydatków budżetu państwa? Czym różni się wzrost od rozwoju gospodarczego? Jakie są główne rodzaje bezrobocia?

(…)

… budżetu państwa? Czym różni się wzrost od rozwoju gospodarczego? Jakie są główne rodzaje bezrobocia? Jak należy zwalczać bezrobocie strukturalne? Opisz główne instrumenty polityki pieniężnej. Jakie są funkcje pieniądza? Jakie są zadania banku centralnego? Na czym polega niezależność banku centralnego? Co to jest stagflacja i deflacja? Co to jest deprecjacja? Wymień fazy cyklu koniunkturalnego. Jakie są możliwości oddziaływania państwa na koniunkturę gospodarczą? Czym jest dług publiczny? Co jest bardziej korzystne: deficyt czy równowaga budżetowa? Czym jest interwencja na rynku walutowym? Jakie są instrumenty polityki fiskalnej? Czym charakteryzował się system z Bretton Woods? Wymienić główne składniki rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego? Wymienić główne rodzaje inwestycji zagranicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz