wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady - strona 1 wykłady - strona 2 wykłady - strona 3

Fragment notatki:


FINANSE I BANKOWOŚĆ - WYKŁADY Prof. Marian Podstawka
Literatura: Zbigniew Dobosiewicz, Wprowadzenie do finansów i bankowości , PWN, 2005.
Dorota Korenik i Stanisław Korenik, Podstawy finansów , PWN, 2004.
Jerzy Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i pol ityka , PWN, 2006.
Marian Podstawka, Podstawy finansów. Teoria i praktyka , SGGW, 2005.
Zaliczenie Test 15 pytań - wielokrotny wybór bądź niewybór (8 zalicza).
WYKŁAD 1 (21.02.2007) Wprowadzenie WYKŁAD 2 (28.02.2007) Instrumenty finansowe - strumienie pieniężne (kryterium podmiotowe i przedmiotowe): Potocznie są to zasoby pieniężne. W literaturze ekonomicznej są to różnego rodzaju strumienie pieniężne i sposoby gospodarowania nimi. To zjawisko ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. Finanse mają charakter teoretyczny i praktyczny. W ujęciu teoretycznym jest to nauka o zjawiskach i procesach pieniężnych.
Ruch pieniądza - od jego tworzenia (kreacji) w systemie bankowym do krążenia (cyrkulacji) między różnymi jednostkami gospodarczymi i publicznymi. Analiza ruchu pieniądza prowadzi się w odniesieniu do zjawisk rzeczowych w sferze gospodarowania, a więc rozpatruje się ją na tle: produkcji,
podziału dochodu narodowego,
oszczędności,
inwestycji,
bezrobocia,
inflacji,
wymiany z zagranicą itp.
Gospodarka finansowa - zawiera działania związane z: przygotowaniem operacji pieniężnych; faktyczną realizacją tych operacji (w odniesieniu do sektora publicznego i sektora prywatnego); ewidencją i analizą przebiegu operacji pieniężnych w przeszłości.
Polityka finansowa - cele i środki ich realizacji związane ze środkami pieniężnymi na poziomie państwa, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego; rolnego itp. Treść polityki finansowej zależy od podmiotu, który realizuje gospodarkę finansową.
Finanse kryterium przedmiotowe (kryterium funkcji) - pozwala wyodrębnić rodzaje zjawisk pieniężnych ze względu na ich rolę w gospodarce. Wyróżniamy 3 rodzaje strumieni pieniężnych: Przychody i wydatki pieniężne ekwiwalentne (rynkowe): powstają głównie w mikropodmiotach gospodarczych prowadzących działalność wytwórczą, handlową i usługową,
ich istotą jest wzajemne ekwiwalentne powiązanie wydatku pieniężnego jednego podmiotu ze świadczeniem towarów, usług i pracy innego podmiotu bądź innych podmiotów, regulowane przez mechanizm rynkowy, związane z zakupem i sprzedażą towarów, usług oraz z wynagrodzeniem za pracę. Przychody i wydatki pieniężne redystrybucyjne (transfery):

(…)

… budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
fundusze celowe;
państwowe szkoły wyższe;
jednostki badawczo-rozwojowe;
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;
Narodowy Fundusz Zdrowia;
Polską Akademię Nauk i tworzone…
… konsumpcyjne, np. od towarów i usług; akcyzowy), podatki majątkowe, cła, składkę ubezpieczeniową społeczną, składkę na fundusz pracy oraz składki i wpłaty na inne fundusze celowe.
Podział podatków wg kryterium władztwa podatkowego oraz miejsca przeznaczenia wpływów z podatków:
Podatki lokalne - gdy wpływy z podatków zasilają budżety gmin:
Podatek rolny od gruntów,
Podatek od nieruchomości,
Podatek od środków transportowych,
Podatek od czynności cywilno-prawnych,
Podatek leśny,
Podatek rozliczany w formie karty podatkowej,
Podatek od spadków i darowizn,
Podatek od posiadania psów.
Podatki centralne - gdy wpływy z podatków zasilają budżet państwa:
Podatek od dochodów od osób fizycznych,
Podatek od dochodów od osób prawnych,
Podatek VAT,
Akcyza,
Podatek od gier.
Wydatki budżetu państwa:
Wyszczególnienie
Wysokość…
… dłużnika,
Posiada tą część, która wynika z inflacji, respektuje utratę wartości pieniądza.
Realna stopa procentowa:
gdzie:
dr - realna stopa procentowa,
d - nominalna stopa procentowa,
i - stopa inflacji.
Np. d = 15% rocznie, i = 20%, więc Koszt pieniądza obcego:
Odsetki proste,
Odsetki złożone.
Odsetki proste:
gdzie:
O - kwota odsetek,
k - kapitał,
d - stopa procentowa,
t - czas wykorzystania kapitału…
… - obciążenie finansowe, przymusowe, pieniężne, powszechne, nieodpłatne, nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny, jakim jest państwo bądź organizacja samorządowa.
Technika podatkowa:
Podmiot podatku - kto?
Przedmiot podatku - co?
Podstawa wymiaru - wartościowo wyrażony przedmiot podatku,
Taryfa podatkowa - układ skal podatkowych (regresywna, proporcjonalna, progresywna, kwotowa),
Ulgi,
Zwolnienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz