Wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 4977
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady - strona 1 Wykłady - strona 2 Wykłady - strona 3

Fragment notatki:


PEDAGOGIKA (dr Sylwia Dudziak-Kamieniarz)
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA (POLSKI Z HISTORIĄ) rok akademicki 2010/2011
WYKŁAD I Spory wokół pojęcia „wychowanie” i „nauczanie”. Pedagogika jest nauką, czy filozofią wychowania?
Pedagogika jest nauką o wychowaniu (kształceniu, edukacji);
Wychowanie, to działania mające rozwijać postawy wychowania, rozpoczyna się w domu; rozwijanie umiejętności;
Kształcenie, to intencjonalne, zaplanowane działanie związane z przekazywaniem wiedzy, rozwijaniem rozumności.
Przedmiot pedagogiki: wszelkie warunki, procesy i działania wspierające rozwój jednostki w pełnym jej możliwościom oraz sprzyjające osiąganiu przez nią postawy życzliwości wobec innych i kompetencji do aktywności na rzecz dobra własnego i wspólnego we wszystkich sferach życia społecznego. Pedagogika czerpie z innych nauk: filozofii - zwłaszcza etyki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, socjologii ogólnej i socjologii edukacji, antropologii kulturowej, politologii oraz metodologii nauk społecznych. Pedagog i nauczyciel, wychowawca to ktoś, kto wspiera rozwój innych. Podstawową właściwością tych osób powinna być:
Życzliwość wobec innych ludzi;
„współczulność” wobec ich odczuć, emocji, ich indywidualnych możliwości, tempa uczenia się i rozwoju;
Umiejętność dopasowania języka do słuchaczy;
Staramy się spojrzeć na każdego ucznia indywidualnie;
Odmiany myślenia o edukacji:
Krytyka nauki - krytyczna refleksja nad nauką pedagogiczną;
Pedagog jednej drogi, który oddaje się pod opiekę określonego autorytetu zyskuje pewien komfort psychiczny, iż zna odpowiedzi na pytania zasadnicze o kwestie pochodne, jest czynnikiem wspólnoty podobnie myślących;
WYKŁAD II Funkcja adaptacyjna i emancypacyjna szkoły - rozwój jednostki czy społeczeństwa?
Zewnętrzna presja na adaptację:
Pojawienie się państw narodowych, rozwój nowoczesnego przemysłu, realizacja programów wychowania narodowego, państwowego;
Systemy totalitarne (faszyzm, hitleryzm, komunizm) - „kontrolująca edukacja”.
Szkoła masowa, instytucjonalna - XIX w. W rodzinnym domu nie mogliśmy nabyć umiejętności koniecznych do życia w społeczeństwie rozwijającym się. Nauczacie miało postać frontalną. W XX w. Systemy totalitarne mocno kontrolowały swoich obywateli; nacisk na funkcję adaptacyjną szkoły uporządkowane życie obywateli.
Ku szkole dla ucznia - przełom XIX i XX w. - Szkoły alternatywne, wpływ poznawczej psychologii rozwojowej Jeana Piageta, psychoanalizy Zygmunta Freuda, psychologii indywidualnej Alfreda Adlera.
Kryzys - koniec lat 60 - pierwsze oznaki kryzysu oświatowego, rozwój pedagogiki progresywistycznej i nowych kierunków edukacji humanistycznej, edukacji refleksyjnej, radykalnej reformy szkoły.


(…)

… WYCHOWANIA
Rygoryzm wychowawczy
Podmiotowe traktowanie ucznia
MODEL MOTYWOWANIA
Zewnętrzny (kary i nagrody)
Wspieranie motywacji wewnętrznej
ZMIANA
Inicjowana i sterowana z zewnątrz
Od wewnątrz, od siebie, z pełnym podzieleniem przesłanek leżących u jej podstaw przez jej rzeczywistych realizatorów, tzn. nauczycieli
Szkoła tradycyjna:
Jestem wychowany w danym społeczeństwie i państwie i muszę zaakceptować…
…, ile metodę uczenia: uczniowie zachęcani do odkrywania wiedzy;
Wzmocnienie motywacji wewnętrznej: duża metoda w określaniu, z czego i jak uczeń chce się uczyć - troska o to, aby wiedza wynoszona przez uczniów z takiej szkoły była w pełni usystematyzowana, pozostaje wyraźnie na drugim planie;
Szkoła nowoczesna:
Praca w elastycznych, małych grupach roboczych;
Uczniowie realizują autorskie projekty edukacyjne…
… rozwoju struktur poznawczych i moralnych każdego ucznia w klasie; monitorowanie uczynionych przez niego postępów;
Rozmowy na temat postępów z uczniem i jego rodzicami;
Wpływ psychologii rozwoju i psychologii humanistycznej na edukację
HOLIZM - (od gr. holos - całość) to pogląd (przeciwstawny redukcjonizmowi), według którego wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami.
Postulaty psychologii humanistycznej:
Zapewnienie klimatu bezpieczeństwa psychologicznego i zaufania;
Otwarta komunikacja, uważne słuchanie;
Powstrzymywanie się od wyrażania ocen, szczególnie krytycznych;
Używanie informacji zwrotnych;
Swobodne poszukiwanie informacji i rozwiązań;
Autentyczność;
Akceptacja i zaufanie do ludzi…
… naucza ucznia materiału, aby osiągnąć cel;
Styl terapeutyczny: nauczyciel charakteryzuje się empatią, wspomaga rozwój indywidualnych uczniów, podejmuje działania wspierające = pomoc w dokonywaniu wyborów, jaką wiedzę poznać, jak się uczyć etc.
Styl wyzwalający: nauczyciel = wyzwoliciel umysłu jednostki (cokolwiek to k**** oznacza o_O) nauczyciel, jako krytyczny badacz; psychologia poznawcza
… jest modne w tym sezonie?
Erotyzacja konsumpcji
Życie seksualne jest odarte z intymności (depersonalizacja i upublicznienie życia seksualnego);
W co kultura przemieniła dziewczynki?
Dylemat „dziwki” i „szarej myszki”;
Jednocześnie śmiałe i wstydliwe;
Seksowne i skromne;
Nie przystąpienie do gry skutkuje brakiem akceptacji ze strony otoczenia, utraty popularności
Amerykanizacja:
Przesunięcie kulturowe…
…, nauczyciel dyplomowany)
9. Formy kształcenia ustawicznego nauczycieli
I POZA SZKOŁĄ: a) doskonalenie na odległość b) doskonalenie w placówkach doskonalenia
c) dokształcanie na uczelni
d) inne formy kształtowania ustawicznego
II W SZKOLE:
a) samodoskonalenie
b) mentoring edukacyjny (opiekun stażu-nauczyciel)
c) doradztwo metodyczne ( Metodyk- osoba spoza szkoły, przychodzi na lekcje i mówi, co robić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz