Wykładnia prawa wspólnotowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia prawa wspólnotowego - strona 1 Wykładnia prawa wspólnotowego - strona 2 Wykładnia prawa wspólnotowego - strona 3

Fragment notatki:

Wykładnia prawa wspólnotowego /UE Prof. zw. dr hab. C.Mik Interpretacja prawa wspólnotowego § 1. Uwagi ogólne Interpretacja prawa wspólnotowego (europejskiego i podlega Trybunałowi Sprawiedliwości (art. 164. 177 TR), który stosuje wykładnię dosłowna, systematyczną i teleologiczną, łącząc je niekiedy. Nie korzysta z metody historycznej, ponieważ nie opublikowano dokumentacji przygotowawczej do TR. W zakresie pochodnego prawa wspólnotowego częściowo obowiązuje inna zasada. Nie należy posługiwać się regułami interpretacji prawa międzynarodowego (por. art. 3 1 Konwencji wiedeńskie] o prawie traktatów), gdyż prawo wspólnotowe jako samodzielny system prawny kieruje się własnymi zasadami. W szczególności prawnomiędzynarodowa zasada mówiąc, ze postanowienia ograniczające suwerenność państwową należy interpretować zawężająco, nie znajduje zastosowania. Zasady prawnomiędzynarodowe stosuje się natomiast do wykładni umów międzynarodowych miedzy Wspólnotą a państwami trzecimi (por. § 4). § 2. Wykładnia dosłowna Dosłowne brzmienie normy prawnej powinno zawsze stanowić punkt wyjścia wykładni. Jednak od razu pojawia się tu trudność polegająca na tym, że brzmienie dosłowne Jest w tym samym stopniu wiąże wszystkich 23 językach urzędowych Wspólnoty. Postanowienie jednoznaczne, np.: niemieckiej wersji tekstu, wcale nie musi być takie w rzeczywistości, co może wyjść na jaw przy porównaniu z pozostałymi redakcjami. Jest to istotne zwłaszcza w kwestii, czy sąd krajowy obowiązany jest zwracać się do TK o dokonanie wykładni w myśl art. 177 TR. Jeżeli poszczególne wersje przepisu są ze sobą sprzeczne, to obowiązuje ta, która najmniej obciążą podmioty indywidualne, a wystarcza do osiągnięcia zamierzonego celu (TS-O 1969-19 - Stauder ). § 3. Wykładnia systematyczna Znaczenie normy prawnej wynika również z jej kontekstu systematycznego. Poszczególne przepisy należy łączyć w sensowną całość. Wspólnotowe (europejskie) prawo pochodne należy w miarę możliwości interpretować w taki sposób, aby nie stało w sprzeczności z prawem pierwotnym, a zwłaszcza z prawami zasadniczymi (TS-O 1991 I, 1647). Dążąc do skonstruowania zwartego systemu prawnego, TS wypracował ogólne zasady prawa, posługując się metodą wartościującej komparatystyki prawnej. § 4. Wykładnia teleologiczna Istotą tego rodzaju wykładni jest wyznaczenie sensu i celu regulacji prawnowspólnotowych. Należy interpretować je w taki sposób, by były jak najskuteczniejsze ( maksymalizacja praktycznego oddziaływania, effet utile ). Prawa podstawowe powinno się interpretować rozszerzająco, a wyjątki od nich zawężająco. Uwzględnienie celów przyświecających Traktatom prowadzi do wykładni dynamicznej, sprzyjającej integracji. Jednym z tych celów jest w myśl art. 2, 7a i l00a TR integracja gospodarcza, zmierzająca do osiągnięcia „Rynku Wewnętrznego". Jednobrzmiące przepisy TR i umowy o ustanowieniu Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, która nie przewiduje tych samych celów, mogą wymagać odmiennej interpretacji (TS opinia 1/91 z 14.12.1991).

(…)

… praw i obowiązków są jedynie obywatele państw członkowskich. Ponadto istotne jest, że w obecnym stanie prawnym państwo może przystąpić jedynie do całej Unii (zgodnie z art. O Traktatu o Unii Europejskiej), a nie do poszczególnych wspólnot.
Zakres czasowy obowiązywania prawa unijnego: Zarówno Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (art. 240), jak i Traktat o Unii Europejskiej (art. Q) zostały zawarte na czas nieokreślony, podobnie jak Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Atomową. Jedynym traktatem zawartym na czas określony jest Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Został on zawarty na okres 50 lat i oczekuje się, że w roku 2001 nie zostanie on prolongowany.
Zakres przedmiotowy obowiązywania prawa unijnego: wyznaczony jest on zasadą upoważnień szczegółowych…
… implementacji (koordynacja, kontrola, nadzór, sankcje)
Zakres terytorialny stosowania prawa unijnego: terytoria wszystkich państw członkowskich, wraz z większością ich zamorskich terytoriów zależnych, na których prawo wspólnotowe obowiązuje zazwyczaj jedynie w pewnym zakresie (np. przepisy o organach wspólnotowych oraz o swobodnym przepływie towarów). Niektóre części państw członkowskich me są objęte…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz